Sizi Arayalım
Nisan 2020 Vergi Takvimi

DUYURU: 03.04.2020\56

Nisan 2020 Vergi Takvimi

NİSAN 2020 VERGİ TAKVİMİ

Ay

İlk Tarih

Son Tarih

Konu

Nisan

01.04.2020

09.04.2020

16-31 Mart 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

01.04.2020

10.04.2020

16-31 Mart 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.04.2020

15.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

01.04.2020

15.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.04.2020

15.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.04.2020

15.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

01.04.2020

15.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

01.04.2020

15.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.04.2020

15.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.04.2020

20.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.04.2020

20.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.04.2020

20.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.04.2020

20.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

01.04.2020

20.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.04.2020

20.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.04.2020

27.04.2020

Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

01.04.2020

27.04.2020

Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

01.04.2020

27.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16.04.2020

27.04.2020

1-15 Nisan 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

Nisan

16.04.2020

27.04.2020

1-15 Nisan 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.04.2020

27.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.04.2020

27.04.2020

Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.04.2020

27.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

01.04.2020

30.04.2020

2019 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.04.2020

30.04.2020

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

01.04.2020

30.04.2020

Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

01.04.2020

30.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01.04.2020

30.04.2020

Ocak-Şubat-Mart 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

01.04.2020

30.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.04.2020

30.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

01.04.2020

30.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

01.04.2020

30.04.2020

Mart 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

01.04.2020

01.06.2020

2019 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması (1 Nisan - 1 Haziran 2020)

MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE BAZI VERGİ ÖDEVLERİNE İLİŞKİN TARİHLERİN ERTELENDİĞİNE YÖNELİK HATIRLATMA

24.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile, koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen mükelleflerin Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenmiş olan mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması uygun görülmüş olup işbu Tebliğ’de kapsama dâhil olan mükellefler belirlenerek uygulama hakkında açıklamalar yapılmıştı. Konuya ilişkin açıklamalarımız ise, 25.03.2020 tarihinde yayınladığımız Duyuru’da yer almıştı.  

Bu kapsamda ilgili mükelleflerin Mart, Nisan ve Mayıs dönemlerine ilişkin;

  • Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme,
  • “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme
  • e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ve
  • “Elektronik Defter Beratları”nın Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenme

süreleri 27.07.2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmış olup ayrıca, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 6 ay süreyle ertelenmiştir.

Dolayısıyla, yukarıda yer alan Nisan ayına ilişkin vergi takvimi, normal işleyiş çerçevesinde belirlenen dönemleri göstermekte olup mücbir sebep kapsamında olmayan mükellefler yönünden geçerli tarihleri yansıtmaktadır.

Mücbir sebep hükümlerinden faydalanması uygun görülen mükelleflerin ise, yukarıda açıklandığı üzere vergi ödevlerine ilişkin olarak kendileri için belirlenmiş tarihleri dikkate alması gerekmektedir.

Saygılarımızla.

Dosyalar