Sizi Arayalım
Organize Sanayi Bölgesinde Bulunan İşyerlerindeki Tabela ve Panolar İçin Belediyeler Tarafından İlan ve Reklam Vergisi Alınamayacağına İlişkin Danıştay Kararı

DUYURU: 17.03.2020/29

Organize Sanayi Bölgesinde Bulunan İşyerlerindeki Tabela ve Panolar İçin Belediyeler Tarafından İlan ve Reklam Vergisi Alınamayacağına İlişkin Danıştay Kararı

14.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Danıştay 9. Dairesi’nin Esas: 2018/154, Karar: 2019/4849 No.lu Kararı” ile, Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan işyerlerinin astığı her türlü ilan ve reklam materyali (tabela, pano gibi) nedeniyle doğan ilan ve reklam vergisinin alınması hususunda ilgili büyükşehir belediyesinin/belediyenin yetkisinin bulunmadığı, sözü edilen ilan ve reklam gelirlerinin ilgili mevzuat gereğince Organize Sanayi Bölgelerine tahsis edildiğine karar verilmiştir.

Buna göre, organize sanayi bölgelerinde yer alan işyerlerinde asılan her türlü tabela ve panolar nedeniyle Belediyeler tarafından ilan ve reklam vergisi tahsil edilemeyecek, ilan ve reklam gelirleri ilgili Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi tarafından kendi mevzuatları çerçevesinde tahsil edilmeye devam edilecektir.  

Sözü edilen Karar’da yer alan değerlendirmeler, özetle aşağıdaki gibidir:

1. BELEDİYELERİN VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİN YETKİ ALANI İLE GELİRLERİNE İLİŞKİN YASAL MEVZUAT

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun “Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin sorumlulukları” başlıklı 7. maddesinde büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilçe belediyelerinin görev ve yetkileri belirlenmiştir. Ayrıca anılan maddenin dördüncü fıkrasında, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve Organize Sanayi Bölgelerine tanınan yetki ve sorumlulukların anılan Kanunun kapsamı dışında olduğu hükme bağlanmıştır. 

5216 sayılı Kanunun “Büyükşehir belediyesinin gelirleri” başlıklı 23. maddesinin e bendinde büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollar ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilan ve reklamların vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücretleri, büyükşehir belediyesinin gelirleri arasında sayılmıştır.

Öte yandan 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun “Gelirler” başlıklı 12. maddesinin k bendinde ilan ve reklam gelirleri Organize Sanayi Bölgesinin gelirleri arasında sayılmıştır.

2. DANIŞTAY 9. DAİRESİNİN KONUYA İLİŞKİN HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ

Danıştay 9. Dairesi E: 2018/154, K: 2019/4849 sayılı Kararında, yukarıda yer alan yasal açıklamalar çerçevesinde, Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan işyerine asılmış olan ışıklı veya ışıksız tabela, pano ve benzeri her türlü ilan ve reklamlar için büyükşehir belediyesinin ilan ve reklam vergisi alma yetkisi bulunmadığı ve bunlara ilişkin gelirlerin tahsil yetkisinin 4562 sayılı Kanun uyarınca ilgili Organize Sanayi Bölgesine ait olduğuna karar vermiştir.

Bu kapsamda, ilgili büyükşehir belediyesince yetkisiz şekilde tesis edilen dava konusu işlemde ve davayı reddeden Vergi Mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmadığı kararına varılmıştır.

Söz konusu Kararın tam metnine bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar