Sizi Arayalım
ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 7 Seri No.Lu Tebliğ İle Getirilen Düzenlemeler

DUYURU: 05.03.2020/26

ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 7 Seri No.Lu Tebliğ İle Getirilen Düzenlemeler

03.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 7 Seri No.lu Tebliğ” ile,

 • Propilen üretiminde kullanılacak propan teslimlerinde 0 (sıfır) ÖTV uygulanmasına ve
 • ÖTV (I) sayılı listedeki mallar için getirilen “Özel Teminat Sertifikası” sisteminin işleyişine

ilişkin açıklamalar yapılmıştır.  

Sözü edilen Tebliğ ile getirilen düzenlemeler özetle aşağıdaki şekildedir:

1. PROPİLEN ÜRETİMİNDE KULLANILACAK PROPAN TESLİMLERİNDE 0 (SIFIR) ÖTV UYGULANMASI

1542 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 1. maddesi ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2711.12 G.T.İ.P. numaralı “(Sıvılaştırılmış) Propan”ın, polipropilen üretim tesislerinde 2711.14.00.00.12 G.T.İ.P. numaralı “Propilen” üretiminde kullanılmak üzere tesliminde ÖTV tutarı sıfıra indirilmişti.

Bu defa, sözü edilen malların teslimindeki beyana ilişkin usuller açıklanmıştır. Buna göre, ÖTV mükellefleri sıfır (0) olarak uyguladıkları ÖTV tutarlarını ve teslim ettikleri sıvılaştırılmış propan miktarlarını, 1 numaralı ÖTV beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün “A Cetvelindeki Ürünler” kısmında yer alan “1542 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında Yapılan Teslimler” ibaresini seçerek beyan edeceklerdir. Ayrıca beyannamenin “Ekler” bölümünün “1542 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında Yapılan Teslimler” eki doldurulacaktır.

Düzenleme, 03.03.2020 tarihi itibariyle yapılan propan teslimlerinin beyanında geçerli olacaktır.

2. ÖTV ÖZEL TEMİNAT SERTİFİKASI UYGULAMASI

Genel ve özel şartları birlikte haiz olan ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemi üzerinden üretilecek ÖTV ön kontrol raporu olumlu sonuçlanan mükelleflere, özel şartlara bağlı olarak A, B ve C şeklinde sınıflandırılmış olan özel teminat sertifikaları verilebilecektir.

A. ÖZEL TEMİNAT SERTİFİKASI VERİLMESİNİN AVANTAJLARI

Özel teminat sertifikası (ÖTS) verilen mükelleflere;

 • Aerosol imalinde kullanılan LPG’ye ödenen ÖTV’nin,
 • ÖTV’ye tabi olmayan malların imalinde kullanılan (B) cetvelindeki mallara ödenen ÖTV’nin,
 • Tiner imalinde kullanılan (B) cetvelindeki mallara ödenen ÖTV’nin,
 • İhraç edilecek madeni yağ imalinde kullanılan bazyağlara ödenen ÖTV’nin,
 • İhraç edilen kara taşıtlarının imalinde konulan ilk dolum yağı ve akaryakıtlara ödenen ÖTV’nin,

nakden iadesinde, iade talep tutarının;

 • ÖTS-A sahibi mükellefler için %20’si,
 • ÖTS-B sahibi mükellefler için %40’ı,
 • ÖTS-C sahibi mükellefler için %60’ı

kadar teminat vermeleri durumunda vergi incelemesi sonucu beklenilmeksizin, gerekli kontrollerin yapılması ve ÖTV İadesi Risk Analiz Sistemi (ÖTVİRA)’nin çalıştırılması suretiyle herhangi bir olumsuzluk tespit edilmeyen kısmı bakımından 10 iş günü içinde yerine getirilecektir.

Öte yandan ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listedeki malların ithalinde Gümrük idaresine verilen teminatların çözümünde, ithal edilen malın ÖTV’si daha yüksek bir malın imalinde kullanılmış olması durumunda, ithal edilen malın imalatta kullanıldığının vergi inceleme raporuyla tespit edilmesi gerekmektedir. Ancak özel teminat sertifikası verilmiş olan sanayi sicil belgeli mükelleflerin ithal ettiği (I) sayılı listedeki mallar için gümrüğe verdiği teminatların;

 • ÖTS-A sahibi mükellefler için %80’inin,
 • ÖTS-B sahibi mükellefler için % 60’ının,
 • ÖTS-C sahibi mükellefler için % 40’ının

çözümü işlemleri, bu teminatlara konu mallar kullanılmak suretiyle imal edilen mallara ilişkin ÖTV yükümlülüklerinin yerine getirildiğinin tespiti kaydıyla, vergi inceleme raporu sonucu beklenilmeksizin yerine getirilecektir.

B. ÖZEL TEMİNAT SERTİFİKASI VERİLME ŞARTLARI

 1. Genel Şartlar

i. Başvuru tarihi itibarıyla;

 • Vadesi geçtiği halde ödenmemiş herhangi bir vergi borcunun bulunmaması,
 • Şahıs işletmelerinde işletme sahibinin, adi ortaklıklarda ortaklardan her birinin, diğer şirketlerde ise yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, iftira, irtikâp, rüşvet cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezasına veya Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmamaları, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları veya Vergi Usul Kanununda yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları,
 • KDV açısından sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma fiili nedeniyle özel esaslara tabi olmaması,
 • GİB sisteminde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük mükellef olmaması,

ii. Başvuru tarihinden önceki son üç takvim yılı itibarıyla;

 • Gelir veya kurumlar vergisi, geçici vergi, gelir veya kurumlar vergisi tevkifatı, KDV (tevkifat hariç) ve ÖTV uygulamalarından her birine ait beyanname verme ödevini, her bir vergi türü itibarıyla ikiden fazla aksatmamış olması (süresinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler hariç),
 • ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan malların yasa dışı yollarla kullanılması/kullandırılması nedeniyle haklarında idari işlem tesis edilmemiş olması, idari işlem tesis edilmiş olması halinde ise varsa bu işlemlere ilişkin açılan davaların mükellef lehine sonuçlanmış olması,

iii. Başvuru tarihinden önceki son beş takvim yılı itibarıyla;

 • Defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması,
 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste bakımından haklarında düzenlenmiş birbirini izleyen son 10 vergilendirme dönemine ilişkin vergi inceleme raporunun (teminatın çözümüne ve iadeye ilişkin raporlar dahil) olumlu olması.

2. Özel Şartlar

a) A sınıfı özel teminat sertifikası (ÖTS-A) için özel şartlar:

i. Başvuru tarihinden önceki son beş takvim yılı itibarıyla;

 •  ÖTV veya KDV mükellefiyetinin bulunması,

ii. Başvuru tarihi itibarıyla;

 • Vergi dairesine verilmiş son yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan bilânço ve gelir tablosuna göre en az;
  • Aktif toplamının 200.000.000 TL,
  • Maddi duran varlıkları toplamının 50.000.000 TL,
  • Öz sermaye tutarının 100.000.000 TL,
  • Net satışlarının 250.000.000 TL (bu koşullardan herhangi üç tanesinin sağlanmış olması yeterli),
 • Cari yıl dahil, başvuru tarihinden önceki takvim yılında vergi dairesine verilmiş olan muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısının 250 veya daha fazla olması (Hesaplamada başvurunun gerçekleştiği dönemden önceki 12 aylık ortalama esas alınır. Bu çalışanlardan en az 100’ünün imalat işinde çalıştırılması gerekir. İmalat işinde çalışanların tespitinde yönetici, büro personeli ve muhasebeci gibi personel dikkate alınmaz.)

b) B sınıfı özel teminat sertifikası (ÖTS-B) için özel şartlar:

i. Başvuru tarihinden önceki son üç takvim yılı itibarıyla;

 • ÖTV ve/veya KDV mükellefiyetinin bulunması,

ii. Başvuru tarihi itibarıyla;

 • Vergi dairesine verilmiş olan son yıllık kurumlar vergisi veya gelir vergisi beyannamesinin ekinde yer alan bilânço ve gelir tablosuna göre en az;
 • Aktif toplamının 100.000.000 TL,
 • Maddi duran varlıkları toplamının 25.000.000 TL,
 • Öz sermaye tutarının 50.000.000 TL,
 • Net satışlarının 125.000.000 TL (bu koşullardan herhangi üç tanesinin sağlanmış olması yeterli),
 • Cari yıl dahil, başvuru tarihinden önceki takvim yılında vergi dairesine verilmiş muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısının 100 veya daha fazla olması (Hesaplamada başvurunun gerçekleştiği dönemden önceki 12 aylık ortalama esas alınır. Bu çalışanlardan en az 40’ının imalat işinde çalıştırılması gerekir. İmalat işinde çalışanların tespitinde yönetici, büro personeli ve muhasebeci gibi personel dikkate alınmaz.)

c) C sınıfı özel teminat sertifikası (ÖTS-C) verilebilmesi için:

i. Başvuru tarihinden önceki son iki takvim yılı itibarıyla;

 • ÖTV ve/veya KDV mükellefiyetinin bulunması,

ii. Başvuru tarihi itibarıyla;

 • Vergi dairesine verilmiş olan son yıllık kurumlar vergisi veya gelir vergisi beyannamesinin ekinde yer alan bilânço ve gelir tablosuna göre en az;
 • Aktif toplamının 50.000.000 TL,
 • Maddi duran varlıkları toplamının 12.000.000 TL,
 • Öz sermaye tutarının 25.000.000 TL,
 • Net satışlarının 60.000.000 TL (bu koşullardan herhangi üç tanesinin sağlanmış olması yeterli),
 • Cari yıl dahil, başvuru tarihinden önceki takvim yılında vergi dairesine verilmiş muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısının 50 veya daha fazla olması (Hesaplamada başvurunun gerçekleştiği dönemden önceki 12 aylık ortalama esas alınır. Bu çalışanlardan en az 20’sinin imalat işinde çalıştırılması gerekir. İmalat işinde çalışanların tespitinde yönetici, büro personeli ve muhasebeci gibi personel dikkate alınmaz.)

gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen genel ve özel şartları sağlayan mükellefler, sanayi sicil belgesi ve üretim kapasitesi ile bu kapasitenin gerektirdiği iktisadi kıymetlere sahip olduğunu gösterir kapasite raporunun aslı ya da noter onaylı örneklerini ekleyecekleri bir dilekçe ile bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa başvuracaklardır.

İlgili Vergi Dairesi Başkanlığınca/Defterdarlıkça ÖTS talebine ilişkin gerekli bilgi ve belgelerinin kontrolü yapılarak GİB sisteminden “ÖTV Ön Kontrol Raporu”ndaki şartlar yönünden sorgulanacaktır. Yapılan sorgulamada olumsuz bir tespit bulunmaması halinde 2 yıl için geçerli olacak şekilde GİB sistemi üzerinden elektronik ortamda sertifika türü itibarıyla ÖTS düzenlenerek, düzenlenen sertifikanın türü ile tarih ve sayısına ilişkin bilgileri içerir bir yazı mükellefe verilecektir.

ÖTS düzenlenen mükelleflerin, müracaat tarihinde gerekli olan şartları taşımadığının tespiti veya genel şartlar (vergi borcu bulunmama şartı hariç) ile ÖTV Ön Kontrol Raporunun şartlarından bir ya da birkaçını kaybetmeleri halinde sertifikaları iptal edilecektir.

Adlarına ÖTS düzenlenen mükelleflerin, ÖTS sahibi olmadan önceki (I) sayılı listedeki mal ithalatları ile yukarıda belirtilen nakden iade taleplerine ilişkin vermiş oldukları teminatlardan, henüz vergi incelemesine sevk edilmemiş ya da incelemenin tamamlanmamış olması sebebiyle ilgili vergi dairelerince çözülmemiş olanları için, teminatın verildiği işleme göre ÖTV yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğine dair gerekli kontrollerin yapılması ve/veya ÖTVİRA’nın çalıştırılması suretiyle olumsuzluk tespit edilmeyen kısımları bakımından, bu sertifikaların türüne bağlı olarak belirlenmiş oranlar uygulanmak suretiyle hesaplanacak teminat tutarlarının çözümü işlemleri, başvuru tarihinden itibaren 2 ay içinde tamamlanacaktır. Kalan teminat tutarları ise vergi incelemelerinin neticesine göre sonuçlandırılacaktır.

Özel teminat sertifikası uygulaması, 01.06.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Saygılarımızla. 

Dosyalar