Sizi Arayalım
Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır

DUYURU: 08.11.2022/111

Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır

08.11.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile, sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda bazı gider unsurlarının dikkate alınmamasının mümkün olduğu süre 01.01.2023’ten 01.01.2024 tarihine uzatılmıştır. Sözü edilen değişikliğe ilişkin Centrum tarafından hazırlanan Duyuru aşağıda yer almaktadır.

Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nın şirketlerde sermaye kaybı ve borca batık olma durumuna ilişkin 376. maddesinin;

  • 1. ve 2. fıkralarında sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının veya üçte ikisinin karşılıksız kalması, 
  • Aynı maddenin 3. fıkrasında ise şirketin “borca batık” olması, yani şirket aktiflerinin şirketin borç ve taahhütlerini karşılayamaması 

durumunda, şirket yönetim kurulu ve genel kurul tarafından uygulanması gereken kurallar düzenlenmektedir.

15.09.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile, sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında TTK’nın 376. maddesindeki hükümlerin uygulanma usul ve esasları hakkında detaylı açıklamalar yapılmıştı. Bununla birlikte, Tebliğ’in geçici 1. maddesinde, sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş olan yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının 01.01.2023 tarihine kadar dikkate alınmayabileceği hükme bağlanmıştı. (19.09.2018 tarihli, 48 sayılı Duyurumuz)

Akabinde, 26.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile de, sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda dikkate alınmayabilecek gider olarak belirlenen henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının yanında, 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden;

  • Kiralamalardan kaynaklanan giderler, 
  • Amortismanlar ve
  • Personel giderlerinin

toplamının yarısı da eklenmişti. (28.12.2020 tarihli, 201 sayılı Duyurumuz)

Bu defa, 08.11.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile, yukarıda belirtilen Tebliğin, sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda dikkate alınmayabilecek olan gider unsurlarının düzenlendiği Geçici 1. maddesinde yer alan 01.01.2023 ibaresi 01.01.2024 olarak değiştirilmiştir.

Buna göre, 01.01.2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere, sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı dikkate alınmayabilecektir.

Söz konusu değişiklik, Tebliğ’in Resmi Gazete’de yayımlandığı 08.11.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

                                                                                                            Saygılarımızla.

Dosyalar