Sizi Arayalım
Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından “Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Genelgesi” Yayımlanmıştır

DUYURU: 29.07.2021/109

Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından “Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Genelgesi” Yayımlanmıştır

SGK tarafından hazırlanan 19.07.2021 tarih ve 2021/26 sayılı “Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Genelgesi” yayımlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayımlanan “19.07.2021 tarihli, 2021/26 sayılı Genelge” ile, beş puanlık indirim uygulamasında, işverenlerin SGK’ya yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının bulunup bulunmadığı hususunun işyeri bazında değil, Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas alınarak değerlendirilmesine başlanacağı açıklanmıştır.  Sözü edilen yeni uygulama, 01.09.2021 tarihinden (2021 Eylül ayından) itibaren geçerli olacaktır.

Genelge’nin detaylarına ilişkin açıklamalarımız aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

BEŞ PUANLIK İNDİRİM UYGULAMASINDA İŞVERENİN KURUMA PRİM, İDARİ PARA CEZASI İLE BUNLARA İLİŞKİN GECİKME CEZASI VE GECİKME ZAMMI BORCUNUN BULUNMAMASI GEREKMEKTEDİR

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81/1. maddesinin (ı) bendinde yer alan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutarında indirim sağlayan teşvikten yararlanılabilmesi için, diğer şartların yan sıra, işverenlerin Kuruma (SGK’ya) yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

Buna göre, beş puanlık indirim uygulamasında işverenlerin Kuruma olan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, gecikme cezası ve gecikme zammı borçları, 2021/Eylül ayına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren işyeri bazında değil, işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas alınarak sorgulanacaktır.

01.09.2021 tarihinden (2021/Eylül ayından) itibaren, beş puanlık indirimden yararlanmak isteyen ve kapsama giren bir işverenin aynı veya farklı Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğünde işlem gören birden fazla işyeri dosyasının bulunması halinde, işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerlerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Herhangi bir işyerinde borç bulunması halinde, borcu bulunmayan işyerlerinden dolayı da beş puanlık indirimden yararlanılamayacaktır. Ayrıca, beş puanlık indirimden yararlanılmaya devam edilebilmesi için bu kapsamda alt işverenin de borcunun bulunmaması gerekmektedir. Uygulama, 2021/Eylül dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren başlayacaktır.

BEŞ PUANLIK İNDİRİM UYGULAMASINDA TÜRKİYE GENELİ BORÇ SORGUSU KAPSAMINA GİREN BORÇLAR

İşverenlerin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunup bulunmadığının tespiti sırasında, işverenlerin Kurumda kendi adına tescil edilmiş tüm işyerlerinden ve kendi adına tescil edilmiş tüm alt işverenliklerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları sorgulanacaktır. Bu sorgulama gerçek kişi işverenlerde T.C. kimlik numarası, tüzel kişi işverenlerde vergi kimlik numarası esas alınmak suretiyle yapılacaktır.

İşverenlerin, kendi adlarına tescil edilmiş işyerleri ve alt işverenlikleri haricinde ortak, üst düzey yönetici ve işveren vekili olarak işlem gördükleri işyerleri ile işverenlerin gerçek kişi olması halinde kendi sigortalılıklarından kaynaklanan 5510/4-1-b ve 5510/60-g kapsamındaki yasal ödeme süreleri geçmiş prim borçları sorgulanmayacaktır.

Örnek:

(C) Limited Şirketine ait İstanbul ve İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde işlem gören işyerlerinin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmadığı, ancak başka bir işverendeki alt işverenliğinden dolayı yasal ödeme süresi geçmiş prim borcunun bulunduğu varsayıldığında; alt işverenlikten kaynaklanan borcu ödenmediği sürece anılan işverenin İstanbul ve İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde işlem gören işyerlerinden dolayı beş puanlık indirimden yararlanması mümkün olmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

Kuruma Türkiye geneli yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunan işverenler malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinde beş puanlık indirimden yararlanamayacağından, bu işverenlerin 5510 sayılı Kanunun 81/2. maddesinde yer alan ilave altı puanlık indirimden de yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

5510 sayılı Kanunun 81/1. maddesinin (ı) bendinde yer alan, “Bu fıkra ve diğer ilgili mevzuatla sağlanan sigorta prim desteklerinin aynı dönem için birlikte uygulanması halinde, bu destek öncelikle uygulanır.” hükmüne istinaden, Türkiye genelinde;

  • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması halinde, öncelikle 5510 sayılı Kanunun 81/1. maddesinin (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim desteğinden, ardından diğer prim teşviklerinden,
  • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunması halinde ise, beş puanlık indirim uygulanmaksızın sadece ilgili kanunlarda yer alan (6111,17103 - 27103 vb. gibi) prim teşviklerinden

yararlanılabilecektir.

Saygılarımızla.

Dosyalar