Sizi Arayalım
Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından İşten Ayrılışa İlişkin Olarak Yeni Kodlar İhdas Edilmiştir

DUYURU: 09.04.2021/53

Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından İşten Ayrılışa İlişkin Olarak Yeni Kodlar İhdas Edilmiştir

SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 01.04.2021 tarihinde yayımlanan 2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik konulu “2021/9 sayılı Genelge” ile, hali hazırda kullanılmakta olan işten ayrılış nedenleri tablosunda yer alan “29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodu çıkarılarak, işten ayrılış nedeninin ilgililer tarafından daha net şekilde takip edilmesini sağlamak üzere, 41 nolu koddan sonra gelmek üzere aşağıda yer alan tabloda gösterilen yeni kodlar ilave edilmiştir.

Yeni Kod

Açıklama

Dayanak

42

İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-a

43

İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-b

44

İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-c

45

İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-d

46

İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-e

47

İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-f

48

İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-g

49

İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-h

50

İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-ı

Sözü edilen Genelgenin tam metnine bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla. 

Dosyalar