Sizi Arayalım
TCMB Tarafından 15 Milyon Dolar ve Üzerinde Döviz Kredisi Bulunanlarca Yapılan Bildirimlere Yönelik Bazı Düzenlemeler Yapılmıştır

DUYURU: 02.03.2021/38

TCMB Tarafından 15 Milyon Dolar ve Üzerinde Döviz Kredisi Bulunanlarca Yapılan Bildirimlere Yönelik Bazı Düzenlemeler Yapılmıştır

TCMB tarafından 24.02.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile, yurt içi ve yurt dışından sağladığı kredi tutarı 15 milyon doların üzerinde olan, banka ve finans kuruluşu dışındaki gerçek ve tüzel kişilerin bildirim yükümlülüklerine ilişkin olarak; - Çeyrek yıl dönemleri itibariyle yapılması öngörülen bildirimin aylık bazda yapılması zorunlu kılınmış, - İlgililerce bağımsız denetim yaptırılması zorunluluğu kaldırılmış, - Kur riski yönetiminde etkinliği arttırmak amacıyla kurulan Sistemik Risk Veri Takip Sisteminin kullanıcıları arasından bağımsız denetçiler çıkarılmış ve - TCMB Kanunu’nun 68. maddesi gereğince cezai işlem uygulamasının başlatılabileceği durumlardan biri olan, olumsuz görüş verilmesini gerektiren durumların düzeltilmemesi hali için ceza uygulaması kaldırılmıştır.

17.02.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile, 15 Milyon ABD Doları ve üzerinde döviz ve dövize endeksli kredi borcu bulunan kurumlara;

  • Döviz pozisyonlarını etkileyen işlemleri çeyrek dönemler halinde TCMB’ye bildirme,
  • Bildirilen verilerin doğruluğunun sağlanmasına adına ilgili veriler için bağımsız denetim yaptırma zorunluluğu

getirilmiş ve konuya ilişkin açıklamalarımız 06.03.2020 tarihinde yayımladığımız Duyuruda yer almıştı.

Bu defa, 24.02.2020 tarihli Resmi Gazete'de TCMB tarafından yayımlanan “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile, anılan tutarda döviz ve dövize endeksli kredi borcu bulunan banka ve finans kuruluşu dışındaki gerçek ve tüzel kişilere yönelik çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

Sözü edilen Yönetmelikte yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir.

Bildirimler Aylık Olarak Yapılacaktır

Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı çeyrek dönemler itibariyle 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmalar için, veri formu ile talep edilen bilgileri, açıklama formuna uygun olarak TCMB’ye müteakip hesap döneminden itibaren bildirme yükümlülüğü söz konusu iken, yapılan değişiklikle birlikte söz konusu bildirimlerin aylık bazda yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer yandan, yapılan değişiklik kapsamında TCMB’nın haiz olduğu;

  • Kur riski yönetiminde etkinliği arttırmak amacıyla kurulmuş olan veri tabanı ve düzenlemelerden oluşan Sistemik Risk Veri Takip Sistemine (“Sistem”) ilişkin bildirim sürelerini, raporlama sıklığını, destek hizmet kuruluşunu, kullanıcıları, bildirim usulünü, veri formunu veya
  • Sistem ile ilgili açıklama formunu gerektiğinde değiştirme ve özel hesap dönemi uygulayan firmalar ile aczhalindeki firmalar için durumlarının gerektirdiği uygulamaları tesis etme

hususundaki yetkiler yürürlükten kaldırılmıştır. Bu bağlamda, TCMB tarafından ilgililer gönderilen 08.06.2020 tarihli yazı ile uygulanmaya başlanılan ve söz konusu yazı kapsamında belirlenen formattaki mali tablo verilerinin TCMB’ye haftalık olarak bildirilmesi uygulaması da son bulmuştur.  

Kapsama Girenler Yönünden Bağımsız Denetim Yaptırma Yükümlülüğü Kaldırılmıştır

İşbu Duyuru konusu Yönetmelik ile mevcut düzenlemede yer alan bağımsız denetim ve denetçi tanımları ile ibareleri çıkarılmak ve bağımsız denetim ile ilgili madde yürürlükten kaldırılmak suretiyle, 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmalar için geçerli olan bağımsız denetim yaptırma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Ayrıca, Sistemik Risk Veri Takip Sisteminin kullanıcıları arasından bağımsız denetçiler çıkarılmıştır. Bu bağlamda, TCMB tarafından ilgili firmaca belirlenen denetçiye Sisteme girişle ilgili bildirimde bulunması ve söz konusu denetçinin, Sistem kullanıcısı olduğunda Sistemde kayıtlı cep telefonuna gönderilen kısa mesaj  ve/veya e-posta yolu ile bilgilendirilmesi yönündeki düzenlemeler de yürürlükten kaldırılmıştır.

Olumsuz Görüş Verilmesini Gerektiren Durumların Düzeltilmemesi Halinde Ceza Uygulanmayacaktır

Yapılan değişiklik ile, 1211 sayılı Kanunun 68. maddesi gereğince cezai işlem uygulamasının başlatılabileceği durumların biri olan; olumsuz görüş verilmesini gerektiren durumların düzeltilmemesi hali için ceza uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.

Kapsama Giren Kredi Tutarında Değişiklik Yapılmamıştır

İşbu Duyuru konusu Yönetmelik ile yurt içinden ve/veya yurt dışından sağladığı döviz cinsinden ya da dövize endeksli kredi tutarı 15 milyon doların üzerinde olan, banka ve finans kuruluşu dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle belediyeler ve bağlı işletmelerinin, TCMB’ye bildirimde bulunma yükümlülüğüne ilişkin tutarda değişiklik yapılmamıştır.

Buna göre, söz konusu yükümlükler, döviz cinsinden ya da dövize endeksli kredi tutarı 15 Milyon Doların üzerinde olan sayılan gerçek ve tüzel kişiler için geçerli olacaktır.

Saygılarımızla. 

Dosyalar