Sizi Arayalım
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına Sunulmuştur

DUYURU: 05.10.2020/166

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına Sunulmuştur

30.09.2020 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile, diğer bazı kanunlarda yapılması öngörülen değişikliklerin yanı sıra, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunda çeşitli değişiklikler öngörülmektedir.

Halen ilgili alt komisyonlar nezdinde görüşmelerine devam edilen Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması halinde yasalaşacak olup, Kanun Teklifinde yaşanacak olan gelişmeler bilahare sizlerle paylaşılacaktır.

Sözü edilen Kanun Teklifi ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge, yenilik ve tasarım merkezlerine ilişkin olarak yapılması ön görülen düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir.

Teşviklerin Süresinin Uzatılması Planlanmaktadır

Kanun Teklifi ile, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun yer alan teşviklerin uygulama süresinin 31.12.2028 tarihine kadar uzatılması öngörülmektedir. 

Teşviklerden Yararlanmada, Kazancın veya İndirimin Bir Kısmının Girişimcilere Sermaye Olarak Konulması Şartı Getirilmektedir

Kanun Teklifi ile, 01.01.2022 tarihinden itibaren Teknopark firmaları için yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançları tutarı ve Ar-Ge Merkezleri için yıllık beyanname üzerinden yararlanılan indirim tutarı 1.000.000 TL ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince teşviklerden yararlanılması için;

  • Bu tutarın yüzde 2’sinin pasifte geçici bir hesaba aktarılması ve
  • Söz konusu tutarın geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar;
    • Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya
    • Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da bu kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulması

şartı getirilmektedir. Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda ise;

  • Yıllık beyanname üzerinden Teknopark işletmeleri için istisna edilen kazançlar tutarının veya
  • Ar-Ge ve tasarım merkezleri için yıllık beyanname üzerinden indirim konusu yapılan tutarının

yüzde 20’si, ilgili yılda yararlanılan gelir ve kurumlar vergisi istisnasına veya indirimine konu edilemeyecektir. Bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecektir. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında aktarılması gereken tutar yıllık olarak 20.000.000 TL ile sınırlı olacaktır.

Cumhurbaşkanı bu tutar ve oranları, birlikte ya da ayrı ayrı sıfıra kadar indirme veya beş katına kadar artırma konusunda yetkili kılınacaktır.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerince Girişimcilere Sağlanan Sermaye Desteğinin Beyana Tabi Kazançlardan İndirilebilmesi Uygulamasının Kapsamı Genişletilmektedir

Kanun Teklifi kapsamında, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki projelerin finansmanında kullanılmak üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin;

  • Beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde 10’unu ve
  • Öz sermayenin yüzde 20’sini aşmamak üzere,

ticari kazancın ve kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması uygulamasının kapsamına, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında girişim sermayesi desteği alan fonların yatırımlarından yararlanan şirketler de alınmaktadır. 31.12.2028 tarihine kadar uygulanması ön görülen uygulamada yıllık olarak indirim konusu yapılacak tutara ilişkin sınır 500.000 TL’den 1.000.000 TL’ye artırılmaktadır.

Ancak, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin aktarımından itibaren en az 4 yıl boyunca ilgili şirketlerde kalmaması, payların satılması ya da yatırılan sermayenin kısmen ya da tamamen geri alınması halinde indirim dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergilerin, gecikme faizi ile birlikte tahsil edilmesi öngörülmektedir.

Dışardan (Evden) Çalışma da Teşvik Kapsamına Alınmaktadır

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerde ya da Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde 20’sini aşmamak kaydıyla ilgili personelin, bölge dışında geçirdikleri sürelerin de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında olmasına yönelik düzenleme planlanmaktadır. Ayrıca, bu oran Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 50’ye kadar artırılabilecektir.

Temel Bilimler Kavramı Desteklenecek Programlar Olarak Değiştirilmektedir

Hem Teknoloji Geliştirme Bölgelerine hem de Ar-Ge, yenlik ve tasarım merkezlerine ilişkin düzenlemelerde yer alan “Temel Bilimler” kavramı “Desteklenecek Programlar” olarak değiştirilmek suretiyle, yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programlarının yanı sıra, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek diğer programların da kapsama alınması yoluyla destek kapsamının genişletilmesinin önü açılmaktadır.

Ar-Ge Merkezine İlişkin Denetimlerin Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketlerince Yapılmasının Önü Açılmaktadır

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında gerçekleştirilen Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine ilişkin yerindelik ve uygunluk denetimlerinin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilmiş Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketleri tarafından gerçekleştirilmesi ön görülmektedir. Söz konusu denetimlerde son karar merci yine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olarak belirlenmektedir.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Alanında Ya da Bu Alanın Dışında Kuluçka Merkezlerinin Kurulmasının Önü Açılmaktadır

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun tanımlar bölümüne “Kuluçka Merkezi” ve “Kuluçka Girişimcisi” tanımları eklenmek suretiyle yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla girişimcilere mali kaynaklara erişim, kritik iş veya teknik desteklerin bir çatı altında tek elden sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketleri tarafından bölge alanları dışında kuluçka merkezlerinin açılmasının önü açılmaktadır. Anılan Kanun kapsamında sağlanan destek, teşvik, muafiyet ve istisnalar nu merkezlerde de aynen uygulanacaktır.  

Teknoparklardaki Ücretlere İlişkin Vergi İstisnasının Uygulaması Açıklanmaktadır

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan işletmelerin üzerindeki istihdam yükünün azaltılması amacıyla, 31.12.2028 tarihine kadar, bölgede çalışan Ar-Ge tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilmesi düzenlenmektedir. Bu suretle, gelir vergisi stopaj desteğinin işveren lehine uygulanması gerektiği netleştirilmektedir.

Diğer yandan, toplam personel sayısı 15’e kadar olan Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alan işletmeler için, gelir vergisi stopajı ile sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak destek personeli sayısının toplam personelin yüzde 20’sine kadar olmasının önü açılmaktadır.

Sözü edilen Kanun Teklifinin tam metnine bu link üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Saygılarımızla. 

Dosyalar