Sizi Arayalım
Turizm Arazilerinden Tahsil Edilmesi Gereken Kira, Kesin İzin, Kesin Tahsis, İrtifak Hakkı, Kullanma İzni, Yararlanma, İlave Yararlanma Bedelleri ve Hasılat Payları İle Ecrimisillerin Ödeme Süreleri Ertelenmiştir

DUYURU: 01.04.2020/52

Turizm Arazilerinden Tahsil Edilmesi Gereken Kira, Kesin İzin, Kesin Tahsis, İrtifak Hakkı, Kullanma İzni, Yararlanma, İlave Yararlanma Bedelleri ve Hasılat Payları İle Ecrimisillerin Ödeme Süreleri Ertelenmiştir

26.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan "7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile, “4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”a geçici 25. madde eklenmek suretiyle; 

 • Kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden, irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 01.04.2020 tarihi ile 30.06.2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile 
 • Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımları dolayısıyla aynı tarih aralığında tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin 

ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın altı ay ertelenmiş ve konuya ilişkin açıklamalarımız 27.03.2020 tarihinde yayınladığımız Rehber’de yer almıştı.

Bu defa, 31.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “398 Sıra No.lu Milli Emlak Genel Tebliği” ile, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 25. maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.

Sözü edilen Tebliğ ile yapılan düzenlemeler, aşağıdaki gibidir.

1. KULLANIM BEDELİ ERTELEMESİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI VE UYGULAMA ŞEKLİ

   A. KULLANIM BEDELİ ERTELEMESİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmeciler tarafından kullanım bedeli ertelemesinden yararlanılabilmesi için;

 • 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 21.07.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik ve işlemin yapıldığı tarihte geçerli olanlar dahil (mülga Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik ve benzeri) diğer ilgili mevzuatı uyarınca üzerinde turizm tesisi yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığınca adlarına kamu arazisinin kesin tahsisinin yapılması ve/veya bu kesin tahsise dayanılarak lehlerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından irtifak hakkı tesis edilmiş, adlarına kullanma izni verilmiş ve/veya kiralama yapılmış olması ve kesin tahsis işlemlerinin İdare nezdinde halen geçerliliğini koruması ve iptal edilmemiş olması,
 • 6831 sayılı Orman Kanunu, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile 18.04.2014 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Kanununun 17/3 ve 182inci maddelerinin Uygulama Yönetmeliği ve 12.12.1986 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Parklar Yönetmeliği ile işlemin yapıldığı tarihte geçerli olanlar dahil (mülga 6831 sayılı Orman Kanununun 16’ncı, 17’nci, 18’inci ve 115’inci maddeleri Gereğince Yapılacak Arazi Tahsisleri ve Verilecek İzinlere Ait Yönetmelik, Orman Arazilerinin Tahsisi Hakkında Yönetmelik, Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik, Orman Kanununun 17’nci ve 18’inci maddelerinin Uygulama Yönetmeliği, Milli Parkların Ayrılma, Planlama Uygulama ve Yönetimine Ait Yönetmelik ve benzeri) diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ormanlık alanlar üzerinde turizm tesisleri yapılmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca adlarına kesin izin verilmiş veya kiralama yapılmış olması ve/veya bu kesin izne dayanılarak lehlerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından irtifak hakkı tesis edilmiş ve/veya adlarına kullanma izni verilmiş olması ve kesin izin işlemlerinin İdare nezdinde halen geçerliliğini koruması ve iptal edilmemiş olması,
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 19.06.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve işlemin yapıldığı tarihte geçerli olanlar dahil (mülga Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Aynî Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği ve benzeri) diğer ilgili mevzuatı uyarınca üzerinde turizm tesisi yapılmak üzere Hazine taşınmazları üzerinde lehlerine irtifak hakkı tesis edilmiş, adlarına kullanma izni verilmiş ve/veya kiralama yapılmış olması ve irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmelerinin İdare nezdinde halen geçerliliğini koruması ve iptal veya tapudan terkin edilmemiş olması,
 • 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanun ile 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun gibi özel kanunlar ile işlemin yapıldığı tarihte geçerli olanlar dahil ilgili mevzuatı uyarınca üzerinde turizm tesisi yapılmak üzere ilgili bakanlıkça adlarına kamu arazisinin tahsisi yapılmış ve/veya izin verilmiş olması ya da kiralama yapılmış ve bu tahsise/izne dayanılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lehlerine irtifak hakkı tesis edilmiş ve/veya adlarına kullanma izni verilmiş olması,
 • 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 02.05.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik ile işlemin yapıldığı tarihte geçerli olanlar dahil (mülga 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname mülga 10.05.2007 tarihli ve 26518 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Taşınır Mal ve Taşınmaz Satışı, Trampa, Kiraya Verme, Sınırlı Ayni Hak Tesisi, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği) ilgili mevzuatı uyarınca üzerinde turizm tesisi yapılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kiralama yapılmış veya adlarına kullanma izni verilmiş olması,

şartlarının sağlanması gerekmektedir.

Belgeli yatırımcılar ve işletmecilerin adına Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve halen geçerli olan (Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgesi iptal edilmesine rağmen, yeni belge alması için süre verilen ve süresi henüz dolmayanlar dahil) belgeye sahip olmaları gerekmektedir.

Özel kanunları ve diğer ilgili mevzuatı uyarınca üzerinde turizm tesisi yapılmak üzere ilgili Bakanlıklarca adlarına kamu arazisi tahsis edilmesine ve/veya izin verilmesine ya da kiralama yapılmasına rağmen bu tahsise veya izne ya da kiralamaya dayanılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lehlerine irtifak hakkı tesis edilmeyen ve/veya adlarına kullanma izni verilmeyen belgeli yatırımcı ve işletmeciler de kullanım bedeli ertelemesinden yararlanacaktır.

B. KULLANIM BEDELİ ERTELEMESİNDEN YARARLANAMAYACAK OLANLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcı ve işletmecilerden;

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından üzerinde turizm tesisi yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilmeyenler,
 • Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından turizm tesisi yapılmak amacıyla ormanlık alanlar üzerinde adlarına kesin izin verilmeyenler veya kiralama yapılmayanlar,
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından turizm tesisi yapılmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca Hazine taşınmazları üzerinde lehlerine irtifak hakkı tesis edilmeyenler, adlarına kullanma izni verilmeyenler veya kiralama yapılmayanlar,
 • İlgili mevzuatı uyarınca üzerinde turizm tesisi yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ön izin verilmiş olmakla birlikte henüz adlarına kesin tahsis yapılmayanlar, kesin izin verilmeyenler ve/veya lehlerine irtifak hakkı tesis edilmeyenler, adlarına kullanma izni verilmeyenler veya kiralama yapılmayanlar,
 • 3465 sayılı Kanun ile 3996 sayılı Kanun gibi özel kanunlar ve diğer ilgili mevzuatı uyarınca üzerinde turizm tesisi yapılmak üzere ilgili bakanlıkça adlarına kamu arazisi tahsisi yapılmayanlar ve/veya izin verilmeyenler ya da kiralama yapılmayanlar ve bu tahsise/izne dayanılarak Bakanlık tarafından lehlerine irtifak hakkı tesis edilmeyenler ve/veya adlarına kullanma izni verilmeyenler,
 • 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuatı uyarınca üzerinde turizm tesisi yapılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kiralama yapılmayanlar veya adlarına kullanma izni verilmeyenler,
 • Kesin tahsisin, kesin iznin, irtifak hakkının ve/veya kullanma izninin ya da kiralama işleminin devredilmesinin uygun görülmesi nedeniyle bu devirden dolayı bedel ödeyecekler ile 4916 sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 2. maddesi uygulaması gibi nedenlerle tespit edilen bedeller üzerinden sözleşmesi yenilenenler, sadece bu bedeller için,
 • Kullanım bedeli ertelemesinden yararlanabilecek nitelikte olmakla birlikte, geçmiş yıllarda ödenmesi gerekirken kendilerinden kaynaklanan sebeplerle bu ödemelerini 01.04.2020 tarihi ile 30.06.2020 tarihi arasında yapacaklar, sadece bu bedeller için,
 • Tesisin içerisinde bulunan ticari ünitelerin işleticileri/kiracıları,

kullanım bedeli ertelemesinden yararlanamayacaktır.

C. UYGULAMA ŞEKLİ

İdarece yapılan inceleme sonucunda kullanım bedeli ertelemesinden yararlanma şartlarını taşıdığı anlaşılan belgeli yatırımcı ve işletmecilerden 01.04.2020 tarihi ile 30.06.2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları; kesin tahsis veya kesin izin koşullarında, mevcut sözleşmelerinde veya ilgili mevzuatında belirtilen ödeme tarihinden itibaren altı ay süreyle ertelenecektir.

Son ödeme günü, ertelenen alacakların kesin tahsis veya kesin izin koşullarında, mevcut sözleşmelerinde veya ilgili mevzuatında belirtilen ödeme günlerini takip eden altıncı ayda aynı güne tekabül eden tarihtir.

Ertelenen alacaklar, erteleme süresi içerisinde herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecektir. Ancak, erteleme süresinin sona erdiği tarihten sonra ödenmeyen veya eksik ödenen bedeller, erteleme süresinin bitiminden ödemenin yapılacağı tarihe kadar geçen süre için kesin tahsis veya kesin izin koşullarında, mevcut sözleşmelerinde veya ilgili mevzuatında belirtilen oranda gecikme zammı veya faizi uygulanarak tahsil edilecektir.

Belgeli yatırımcı ve işletmecilerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların üzerinde yer alan turizm tesislerine; ilgili Bakanlıklar ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilgili mevzuatı uyarınca turizm tesisi ve/veya bu tesisin tamamlayıcı ve/veya bütünleyici parçası olarak kullanılmak üzere ek alan olarak kesin tahsis yapılan, kesin izin verilen ve/veya irtifak hakkı tesis edilen, kullanma izni verilen ya da kiralama yapılan kamu arazilerine ilişkin bedeller de ertelenecektir.

İdarece; ertelenen bedellerin türleri, tutarları, son ödeme tarihleri, vadesinde ödenmemesi halinde yapılacak işlemler ile varsa diğer hususlar da açıklanmak suretiyle ilgililerine erteleme süresinin sona ereceği tarihten en az otuz gün önce yazılı tebligat yapılacaktır.

2. ECRİMİSİL ERTELEMESİ

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını geçmişe yönelik olanlar dahil izinsiz kullanımlarından dolayı 01.04.2020 tarihi ile 30.06.2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin tahsili, ilgili İdare tarafından başvuru şartı aranmaksızın altı ay süreyle ertelenecektir.

İdarece; ertelenen ecrimisiller, tutarları, son ödeme tarihleri, vadesinde ödenmemesi halinde yapılacak işlemler ile varsa diğer hususlar da açıklanmak suretiyle ilgililerine erteleme süresinin sona ereceği tarihten en az otuz gün önce yazılı tebligat yapılacaktır.

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik kapsamında kalan kamu arazilerinin ertelenen ecrimisillerine ilişkin hususlar hakkında, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ile 20.08.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 336 Sıra No.lu Milli Emlak Genel Tebliği’nde yer alan düzenlemelere göre işlem yapılacaktır.

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik kapsamındakiler dışında kalan kamu arazilerinin ertelenen ecrimisillerine ilişkin hususlar hakkında ilgili mevzuatında yer alan düzenlemelere göre işlem yapılacaktır.

3. YÜRÜRLÜK TARİHİ

İşbu Duyuru konusu Tebliğ yayımı tarihi olan 31.03.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla. 

Dosyalar