Sizi Arayalım
Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Katılım Hesapları ile Bazı Yatırım Fonları, Tahvil, Bono ve Kira Sertifikalarından Elde Edilen Gelirler Üzerinden Yapılacak Tevkifat Oranlarının Uygulama Süreleri Uzatılmış ve Bazı Gelirler İçin İndirimli Stopaj Oranları Belirlenmiştir

DUYURU: 29.06.2022/74

Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Katılım Hesapları ile Bazı Yatırım Fonları, Tahvil, Bono ve Kira Sertifikalarından Elde Edilen Gelirler Üzerinden Yapılacak Tevkifat Oranlarının Uygulama Süreleri Uzatılmış ve Bazı Gelirler İçin İndirimli Stopaj Oranları Belirlenmiştir

28.06.2022 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan “5752 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer verilen bazı gelir ve kazançlarla ilgili tevkifat oranlarının uygulama süreleri uzatılmış ve bazı gelirler için indirimli stopaj oranları belirlenmiştir. Karar’da yer alan düzenlemeler ile ilgili Centrum tarafından hazırlanan Duyuruya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

29.09.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile gelir vergisi tevkifat oranlarının belirlendiği 2006/10731 sayılı Karara eklenen geçici 2. madde ile, 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31.12.2020 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına uygulanacak oranlar geçici süreyle düşürülmüştü. (30.09.2020 tarihli, 165 sayılı Duyurumuz)

25.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile de, kur dalgalanmalarına yönelik olarak ihdas edilen kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesaplarına yönelik gelişmeler dikkate alınarak, sözü edilen mevduat ve katılma hesaplarına ödenen faiz ve kar paylarına ilişkin stopaj oranları %0 olarak belirlenmişti. (30.12.2021 tarihli, 167 sayılı Duyurumuz)

Bu defa, 28.06.2022 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan “5752 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan yukarıda belirtilen gelir ve kazançlara ilişkin indirimli tevkifat oranlarının uygulama süreleri uzatılmış ve bazı gelirler için indirimli stopaj oranları belirlenmiştir.

Sözü edilen Karar’da yer alan düzenlemeler, detayları itibariyle aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Benzeri Gelirler İçin Uygulanan Stopaj Oranda Geçici Süreyle Belirlenen İndirimlerin Uygulanma Süresi 31.12.2022 Tarihine Uzatılmıştır:

3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla gelir vergisi tevkifat oranlarının belirlendiği 2006/10731 sayılı Karara eklenen geçici 2. madde ile, 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu maddenin yürürlüğe girdiği 30.09.2020 tarihi ile 31.12.2020 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına uygulanacak oranlar geçici süreyle düşürülmüştü. Geçici olarak belirlenen bu süreler çeşitli Cumhurbaşkanı Kararları ile uzatılmış ve en son 5360 sayılı Kararla 30.06.2022 olarak yeniden belirlenmişti. (01.04.2022 tarihli, 36 sayılı Duyurumuz)

Bu defa, 5752 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, maddede yer alan 30.06.2022 ibaresi 31.12.2022 olarak değiştirilmek suretiyle, madde kapsamındaki gelirlere uygulanacak olan indirimli stopaj oranlarının 31.12.2022 tarihine kadar uygulanması sağlanmıştır.

Buna göre, 30.09.2020 ila 31.12.2022 (bu tarih dahil) arasında açılan veya vadesi yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına aşağıda belirtilen stopaj oranları uygulanacaktır:

Mevduat faizlerinden;

 1. Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
 2. 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
 3. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
 4. Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
 5. Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0,
 6. Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0.

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

 1. Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5,
 2. 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
 3. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,
 4. Kur korumalı vadeli katılım hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0,
 5. Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0.

Kur Korumalı TL Mevduat Hesaplarına Dönüştürülen Dövizin ve Altının Herhangi Bir Tarihte Mevcut Bulunması Şartı Aranmaksızın İndirimli Stopaj Oranının Uygulanması Sağlanmıştır:

Yukarıda belirtilen “döviz tevdiat ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesapları”ndan elde edilen faiz ve kar payları için öngörülen %0 stopaj oranı, 4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği sadece 20.12.2021 tarihi itibariyle mevcut bulunan dövizler için uygulanmaktayken, işbu Duyuru konusu 5752 sayılı Kararla sözü edilen koşul değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklikle birlikte, dönüştürülen dövizin herhangi bir tarihte mevcut bulunması şartı aranmaksızın, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında bankalarda açılan tüm Türk lirası mevduat ve katılma hesapları için sözü edilen indirimli stopajın uygulanması mümkün olacaktır.

Aynı şekilde, altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarından elde edilen faiz ve kar payları için öngörülen %0 stopaj oranı da, sadece 28.12.2021 tarihi itibariyle mevcut olan altın depo hesapları ve altın cinsinden katılım fonu hesapları için geçerliyken, yeni düzenlemede söz konusu hesapların herhangi bir tarihte mevcut olması şartı aranmaksızın, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında bankalarda açılan tüm Türk lirası mevduat ve katılma hesapları için sözü edilen indirimli stopaj oranı uygulanacaktır.

Banka Tahvil ve Bonoları ile Fon Kullanıcısının Bankalar Olduğu Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarına ve Dövizli Fonlar Dışındaki Yatırım Fonlarından Elde Edilen Gelir ve Kazançlara Uygulanan İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulanma Süresi 31.12.2022 Tarihine Uzatılmıştır:

Daha önce yayımlanan “3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile 23.12.2020 tarihinden 31.03.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) iktisap edilen;

 • Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar,
 • Fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile
 • Yatırım fonlarından (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları hariç) elden edilen gelir ve kazançlar

için geçerli stopaj oranlarında belirli süreliğine indirime gidilmişti. Geçici olarak belirlenen bu süreler çeşitli Cumhurbaşkanı Kararları ile uzatılmış ve son olarak 5360 sayılı Kararla 30.06.2022 olarak yeniden belirlenmişti. (01.04.2022 tarihli, 36 sayılı Duyurumuz)

Bu defa, işbu Duyuru konusu Karar ile en son 30.06.2022 şeklinde belirlenmiş olan süre 31.12.2022 olarak değiştirilerek, indirimli stopaj oranlarının uygulanacağı süre 6 ay daha uzatılmıştır. Buna göre;

 • 23.12.2020 ila 31.12.2022 (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıda yer alan stopaj oranları uygulanacaktır:
  • Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,
  • Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,
  • Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,
  • 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,
  • 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,
  • 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0.
 • 23.12.2020 ila 31.12.2022 (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları haricindeki yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlar için geçerli stopaj oranı ise %0 olacaktır.

İpotek Finansmanı Kuruluşları Tarafından İhraç Edilen Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler, İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlerden Elde Edilen Gelir ve Kazançlar İçin Stopaj Oranı %5’e İndirilmiştir:

28.06.2022 ile 31.12.2022 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara %5 oranında stopaj uygulanacaktır.

Daha öncesinde sözü edilen gelir ve kazançlar %10 oranında stopaja tabi oluyordu.

“5752 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Dosyalar