Sizi Arayalım
Türk Şirketlerine Sağlanan İhracat Destekleri Rehberi

Rehber: 2017/12

Türk Şirketlerine Sağlanan İhracat Destekleri Rehberi

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Ekonomi Bakanlığı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu tarafından şirketlere ve işbirliği kuruluşlarına ihracat faaliyetleri için çok sayıda pazar araştırması ve pazara giriş desteği verilmektedir. Konuya ilişkin özet bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Destek

Kapsamı

Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği

Yurtdışına pazar araştırması amacıyla yapılan seyahat masraflarının %70'i Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanabilmektedir. Ancak, söz konusu tutar 5.000 USD'yi geçememektedir. Ayrıca, ulaşım için günlük 50 USD, konaklama için günlük 150 USD limit bulunmaktadır.

Rapor ve Yurtdışı Şirket Alım Desteği

Satın alınan şirketin faaliyet gösterdiği sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri ile yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, şirketler için %60, iş birliği kuruluşları için %75 oranında Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Söz konusu desteğe ilişkin tutar 200.000 USD'yi geçememektedir.

İleri Teknolojiye Sahip Yurtdışı Şirket Alım desteği

Ekonomi Bakanlığı’nın ileri teknolojiye sahip ve Türkiye'ye teknoloji transferi sağlayacak yabancı şirketlerin satın alınmasına ilişkin mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler için %75 oranında destek bulunmaktadır. Söz konusu desteğe ilişkin tutar 500.000 USD'yi geçememektedir. Ayrıca, söz konusu teknoloji şirketlerinin satın alınması esnasında kullanılan TL cinsi kredilerin faiz giderlerinin 5 puanı, döviz kredilerin 2 puanı Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Faiz desteği, 3.000.000 USD'yi ve ödenen faiz tutarının %50'sini geçememektedir.

Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen ticaret heyeti programlarına ilişkin giderlerin toplamda 100.000 USD'yi geçmeyecek şekilde %50'sine; alım heyeti programına ilişkin giderlerin toplamda 75.000 USD'yi geçmeyecek %50'sine destek verilmektedir. Desteklenen giderler ise ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderlerinden (fuar katılım gideri, konferans salonu kiralama gideri vb.) oluşmaktadır.

E-ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

Her bir şirket için 2.000 USD'yi geçmeyecek şekilde işbirliği kuruluşlarının E-ticaret sitelerine toplu üyelik almalarına ilişkin giderlerin %80'i Ekonomi Bakanlığınca desteklenmektedir. İşbirliği kuruluşunun altında en az 250 şirketin üyeliklerden yararlanması gerekmektedir. Ayrıca en fazla 5 e-ticaret sitesinden maksimum 3 yıllık alınacak üyelikler bu kapsamda desteklenmektedir.

Pazara Giriş Belgelerine Yönelik Destekler

Ekonomi Bakanlığı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu tarafından tedarikci şirketlere pazara giriş belgelerinin edinilmesi ve küresel tedarik ziniciri projelerine ilişkin destek verilmektedir. Konuya ilişkin özet bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Destek

Kapsamı

Pazara Giriş Belgeleri

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine kaydı yapılan pazara giriş belgelerine ilişkin giderler 250.000 USD'ye kadar desteklenebilmektedir.

Desteklenen dokümanların listesine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir: http://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK- 233290

Küresel Tedarik Zinciri Projesi

Ekonomi Bakanlığınca açılan “Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi”ne başvuran şirketler küresel bir şirketin tedarikçisi olmaları durumunda proje metninde belirtilen giderlerin %50'si 2 yıl süresince Ekonomi Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Bu kapsamda söz konusu giderlere ilişkin tutar 1.000.000 USD'yi geçememektedir.

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesine (UR-GE) Yönelik Destekler

Ekonomi Bakanlığı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu tarafından uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesine yönelik Türk şirketlerine, işbirliği kuruluşlarına ve Bakanlık faaliyetlerine ilişkin destek verilmektedir. Konuya ilişkin özet bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Destek

Kapsamı

UR-GE Desteği

Amacı, kapsamı, süresi ile bütçesi belirlenmiş ihtiyaç analizi, istihdam, eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerinden oluşan UR-GE projeleri Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. UR-GE Projelerinin süresi 3 yıldır. Bakanlık kararıyla bu süre 2 yıl daha uzatılabilir. Detaylı proje planı hazırlanarak Bakanlığa sunulması ve uygun görülmesi halinde söz konusu desteklerden faydalanılabilmektedir. Bu kapsamda, ihtiyaç analizi, eğitim hizmeti, danışmanlık hizmeti ve yurtdışı tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderlerin 400.000 USD'yi geçmeyecek şekilde %75'i Bakanlık tarafından desteklenmektedir. Ayrıca, proje organizasyonu ve koordinasyonu kapsamında istihdam edilecek en fazla 2 personelin istihdam giderleri %75 oranında desteklenmektedir. Ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderlerinin 10 adet yurt dışı pazarlama faaliyeti için her bir faaliyet başına 150.000 ABD Dolarına kadar, 10 adet alım heyeti faaliyeti için ise her bir faaliyet bazında 100.000 ABD Dolarına kadar en fazla %75 oranında desteklenmektedir.

İhracatçıya Alıcı Kredisi ve Sigorta Tazmin Desteği

Destek

Kapsamı

Eximbank’ın Uyguladığı Faiz Oranı ile CIRR Arasındaki Farkın Desteklenmesi

Eximbank tarafından kullandırılan orta ve uzun vadeli yatırım malı niteliğindeki mal ihracatı alıcı kredilerinde Eximbank’ın uyguladığı faiz oranı ile CIRR (referans ticari faiz oranları) arasındaki farka tekabül eden faiz giderinin tamamı desteklenmektedir.

İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteği

“Eximbank İhracat Kredi Sigortası Programı” dahilinde sigorta kapsamına alınan ve yıllık olarak düzenlenen reasürans anlaşması çerçevesinde reasüre edilen risklerden doğan tazminat ödemeleri neticesinde oluşan zarar rasyosunun takvim yılı bazında %60’ın üzerine çıkması durumunda, bu oranın üzerinde kalan tazminat tutarlarının reasürans anlaşmasında belirlenen Eximbank payına düşen giderlerinin yıllık en fazla 20 milyon ABD Dolarına kadar olan kısmı desteklenmektedir.

Proje Bazlı İhracat Sigorta Desteği

“Eximbank İhracat Kredi Sigortası Programı” kapsamında özellikle yatırım malı makina, teçhizat gibi orta ve uzun vadeli sigortaya konu spesifik nitelikteki mal ihracatının sigortalanmasına yönelik işlemlerde, Eximbank tarafından herhangi bir reasürör bulunamaması ve/veya reasürans tutarının yetersiz olması durumunda, Eximbank tarafından yapılan tazminat ödemelerinin reasüre edilemeyen kısmı %50 oranında ve yıllık en fazla 100 milyon ABD Dolarına kadar olan kısmı desteklenmektedir.

Türk ihracatçılarının Eximbank ile gerçekleştirdiği sigorta ve kredi işlemlerine ilişkin Ekonomi Bakanlığı Para ve Koordinasyon Kurulunca destek verilmektedir. Konuya ilişkin özet bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Yurtdışı Fuarlara İlişkin Verilen Destekler

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından katılımcı veya organizatör şirketlere fuar katılımı ve fuar organizasyonu gibi konularda çeşitli destekler verilmektedir. Konuya ilişkin detaylı bilgi aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Destek

Kapsamı

Yurtdışı Fuar Organizasyonlarında Katılımcıların Desteklenmesi

50 metrekareye kadar kiralanan stantlar için 2 temsilcinin, 50 metrekareden fazla alana sahip stantların kiralanmasına ilişkin 3 temsilcinin ulaşım ve konaklama masrafları ile fuar organizatörlerine ödenen bedellerin %50'si destek kapsamında bulunmaktadır. Üretici/imalatçı şirketler için bu oran %75'tir. Söz konusu destek tutarı genel nitelikli fuarlar için 10.000 USD'yi, sektörel nitelikli fuarlar için 15.000 USD'yi geçememektedir.

Yurtdışı Fuar Organizasyonlarında Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Yurtdışında gerçekleştirilen aşağıdaki organizasyonlara ilişkin harcamalar %75 oranında desteklenmektedir.

a)  Defile,

b)  Fuar konusu sektör/sektörler ile ilgili seminer, basın toplantısı ve duyuru,

c)  Reklam panoları, afiş, katalog, broşür/kitapçık biçimindeki tanıtım etkinlikleri, ç) Elektronik ortamda tanıtım/videowall, multivizyon gösterileri,

d)  Kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklam,

e)  Toplam alanı 25 m2’yi geçmemek üzere, fuar konusu sektör/sektörlerin, katılımcıların ve/veya Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı ve katılımcı firmalara

Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen iletişim hizmetlerini vermeye yönelik danışma standı (info-stand),

f)  Katılımcılara kiralanan toplam fuar alanının %15’ini geçmemek üzere gösteri/etkinlik/trend alanı,

Söz konusu tutar genel nitelikli fuarlarda 80.000 USD'yi, sektörel fuarlarda 120.000 USD'yi geçememektedir.

Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlara Bireysel Katılımın Desteklenmesi

Bakanlığın ilan ettiği uluslararası fuarlara bireysel katılımın gerçekleşmesi durumunda katılımcının nakliye harcamaları, stant harcamaları, fuarın yetkili organizatörüne ödenen boş alan kirası ile katılımcıların stantlarında görevlendireceği 50 m2’lik alana kadar (50 m2 dahil) en fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının %50’si, 15.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla üzere ödenmektedir. Şirketin sektörel dış ticaret şirketi olması durumunda bu oran %75 olarak uygulanabilmektedir.

Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerine Yönelik Destekler

Ekonomi Bakanlığı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu tarafından yurtdışında tanıtım faaliyetlerinde bulunan şirketlere ve işbirliği kuruluşlarına çeşitli destekler verilmektedir. Konuya ilişkin özet bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Destek

Kapsamı

Kira Giderlerinin Desteklenmesi

Birim; yurt dışında açılan mağaza, depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsayı ifade etmektedir. Türkiye'deki ana şirket ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağın olduğu aşağıdaki hallerde kabul edilmektedir:

 • Şirketin tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması,
 • Şirketin tüm ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak olması,
 • Şirketin en az %51’ine sahip ortak veya ortaklarının yurt dışında açılan şirkete ortak olması,
 • Şirketin halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra şirketin %51’ine sahip ortak ya da ortakların yurt dışında açılan şirkete ortak olması.

Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanmaktadır. Sınai ve Ticari Şirketler için;

 • Açılan birimin mağaza olması halinde %50 oranında ve yıllık en fazla 120.000 USD'ye kadar,
 • Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa olması halinde %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 USD'ye kadar destek sağlanmaktadır.
 • Ticari şirketler için bu oran %40'tır. (Mağazalar için en fazla 100.000 USD, diğerleri için en fazla 75.000 USD destek sağlanmaktadır.)

Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler %60 oranında desteklenmektedir.

 • Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca ilgili ülkelerde gerçekleştirilen söz konusu faaliyetlerin azami desteklenme tutarı 150.000 USD,
 • Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurt dışı biriminin bulunmadığı ülkelerde gerçekleştirilen söz konusu faaliyetlerin azami desteklenme tutarı 150.000 USD,
 • Desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusu yapmış şirketlerce gerçekleştirilen söz konusu faaliyetlerin azami desteklenme tutarı 250.000 USD'dir.

Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolar’ına kadar desteklenmektedir.

Turquality Programı Kapsamında Marka Destekleri ve Turquality Destekleri

Ekonomi Bakanlığı tarafından ihracatcı birlikleri, üretici dernekleri, üretici birliklerinin tanıtım faaliyetleri ve Türk şirketlerin ürünlerinin markalaştırmaları için gerçekleştirdikleri faaliyetlere Turquality Programı kapsamında çeşitli destekler verilmektedir. Şirketlerin bu destekten yararlanabilmeleri için öncelikle “Turquality Projesi Firma Ön Değerlendirme Setinde” yer alan formları doldurması gerekmektedir. Ayrıca, Bakanlıkça görevlendirilen “Turquality Programı Yönetim Danışmanlığı Firması” tarafından ön bir değerlendirme çalışması yapılır ve sonrasında markaya ilişkin bir puan belirlenir. Bunun ardından, ilgili danışmanlık firması yaptığı değerlendirmeyi bir rapor olarak Bakanlığa sunar.

Bakanlık; değerlendirmelerini ilgili markayı iş yönetim kalitesi, operasyonel mükemmellik düzeyi ve markalaşma potansiyeline göre yapar. Sonrasında ilgili marka Turquality Programından kabul alır. İlgili değerlendirme kriterlerinde belli bir başarıyı sağlayan ancak Turquality Programına katılabilecek düzeyde görülmeyen markalar Bakanlıkca Marka Desteği programına dahil edilebilir. Buna dahil olan markalar 6 aya sonra tekrar Turquality Programına alınmak için başvuruda bulunabilirler. Bu kapsamda Turquality ve marka destekleri aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir.

Turquality Destekleri

Destek Türü

Destek

Oranı

Destek Limiti

Süre

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili

%50

Limitsiz

5 yıl + 5

Tanıtım, reklam ve pazarlama

%50

Limitsiz

5 yıl + 5

Ofis/depo/lokanta/kafe kira

%50

Limitsiz

5 yıl + 5

Mağaza kira

%50

Limitsiz (aynı anda azami 50 mağaza için)

5 yıl + 5

Ofis/depo/lokanta/kafe temel kurulum giderleri

%50

200.000 USD/birim

5 yıl + 5

Mağaza temel kurulum giderleri

%50

200.000 USD / mağaza (aynı anda azami 50 mağaza için)

5 yıl + 5

Reyon kira

%50

Limitsiz

5 yıl + 5

Showroom kira/dekorasyon

%50

Limitsiz

5 yıl + 5

Sertifikasyon

%50

Limitsiz

5 yıl + 5

Franchise dekorasyon

%50

100.000 USD / mağaza (toplam azami 100 mağaza için)

2 yıl

Franchise kira

%50

200.000 USD / mağaza (toplam azami 100 mağaza için)

2 yıl

Danışmanlık

%50

600.000 USD / yıl

5 yıl + 5

Tasarımcı/aşçı/şef istihdamı

%50

Limitsiz (aynı anda azami 5 kişi için)

5 yıl + 5

Gelişim Yol Haritası

%75

200.000 USD / destek dönemi

5 yıl + 5

Marka Destekleri

Destek Türü

Destek Oranı

Destek Limiti (Azami Destek)

Süre

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili

%50

 

50.000 USD / yıl

 

4 yıl

Tanıtım, reklam ve pazarlama

%50

400.000 USD / yıl

4 yıl

Ofis/depo/mağaza/lokanta/kafe kira

%50

600.000 USD / yıl

4 yıl

Ofis/depo/mağaza/lokanta/kafe temel

kurulum giderleri/mimari konsept

%50

300.000 USD / yıl

4 yıl

Reyon kira

%50

200.000 USD / yıl

4 yıl

Showroom kira/dekorasyon

%50

200.000 USD / yıl

4 yıl

Sertifikasyon

%50

50.000 USD / yıl

4 yıl

Franchise dekorasyon

%50

50.000 USD / mağaza (yıllık azami 10 mağaza için)

2 yıl

Franchise kira

%50

50.000 USD / mağaza (yıllık azami 10 mağaza için)

2 yıl

Danışmanlık

%50

300.000 USD / yıl

4 yıl

Tasarımcı/aşçı/şef istihdamı

%50

200.000 USD / yıl (aynı anda azami 3 kişi için)

4 yıl

Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderler

%50

100.000 USD / yıl

4 yıl

Gelişim Yol Haritası

%75

200.000 USD / destek dönemi

-

İhraç Taşımalarına Sağlanan Navlun Desteği

2016/6 sayılı “İhraç Taşımalarına Navlun Desteği Sağlanması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı” kapsamında Ekonomi Bakanlığından navlun iadesi desteği alınabilmektedir. İhracatçılar bu sestek kapsamında 2017 yılında gerçekleşmiş olan deniz ve hava navlunlarında belirtilen tutarlara göre navlun iadesi alabileceklerdir.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatcı Birlikleri (“İMMİB”) üyeleri deniz navlunundan yararlanabilecektir. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatcı Birlikleri (“İTKİB”) üyeleri ise deniz ve hava navlunundan yararlanabilecektir.

Buna göre, söz konusu üyeler Ocak, Şubat ve Mart ayı içi ayrı ayrı, Nisan-Mayıs-Haziran / Temmuz- Ağustos-Eylül / Ekim-Kasım-Aralık dönemi için 3 er aylık olmak üzere 2017 yılı için toplamda 6 başvuru ile bağlı bulundukları bölge ihracatçı birliklerine yapılabilecektir. Bu teşvik sadece 2017 yılı için geçerlidir ancak takip eden yıllarda da teşvikin devam etmesi beklenmektedir.

Başvuru Süre ve Şekli

Başvuru süresi navlun faturası tarihinden itibaren 6 aydır ve üyesi olunan İhracatçı Birliğine yapılır. Başvurular “intaç tarihi” esas alınarak 2017 yılı ilk 3 ayı için aylık, geri kalan bölüm için üçer aylık dönemlere ait toplu yapılmalıdır.

Başvuru için Gerekli Belgeler

#

Denizyolu Taşımacılığı Navlun Desteği için Gerekli Belgeler

 

1

Başvuru Dilekcesi (Hangi döneme ilişkin başvuru yapıldığı belirtilmelidir. Ör: Şubat 2017 Dönemi)

2

Güncel Ticaret Sicil Gazetesi

3

İmza Sirküleri

4

Beyanname

5

Taahhütname

6

İhracat Faturası

7

Gümrük İhracat Beyannamesi (mükellef nüshasının -sarı nüshanın- aslı gerekmektedir.)

8

Navlun Faturası

9

Navlun Faturası bedelinin ödendiğini gösteren banka onaylı Ödeme Belgesi

10

Denizyolu Konşimentosu (Denizyolu B/L (Bill of Landing))

11

İhraç malının varış noktasına ulaştığını belgeleyen, taşıyıcı tarafından düzenlenecek belge

12

Başvuru Tablosu

#

Havayolu Taşımacılığı Navlun Desteği için Gerekli Belgeler

1

Güncel Ticaret Sicil Belgesi

2

İmza Sirküleri

3

Beyanname

4

Taahhütname

5

İhracat Faturası

6

Gümrük İhracat Beyannamesi (mükellef nüshasının -sarı nüshanın- aslı gerekmektedir.)

7

Navlun Faturası

8

Navlun Faturası Bedelinin Ödendiğini Gösteren Banka Onaylı Ödeme Belgesi

9

Havayolu Konşimentosu (Denizyolu B/L-Bill of Landing)

10

İhraç Malının Varış Noktasına Ulaştığını Belgeleyen, Taşıyıcı Tarafından Düzenlenecek Belge

 

11

Sosyal Güvenlik Kurumundan Türkiye Geneli ve İhale Konusu Olmayan İşler İle İlgili Alınacak

Borç Durum Belgesi İle Maliye Bakanlığına Bağlı Tahsil Dairelerinden 6183 Sayılı Kanun 22/A Maddesi Kapsamında Alınacak Borç Durum Belgesi

12

Bakanlık/İGBS’de gerek görülen diğer belgeler

Dikkat Edilecek Hususlar

İhraç taşımalarına sağlanan navlun desteği konusunda aşağıdaki konulara özellikle dikkat edilmelidir:

 • Navlun faturasında konteynerlerin cinsi, adedi, konteynerlerin gemiye yüklendiği ve tahliye edildiği ülkeler, yükün ağırlığı ve hacmi belirtilmelidir.
 • Taşımaya ilişkin faturada tabloda yer alan ülkeler olmalı, beyannamenin 17. Hanesi (malın gideceği ülke) denizyolu teşvikleri için Afrika, Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden biri; havayolu teşvikleri için ABD olmalıdır.
 • Navlun faturası birden fazla beyannameyi kapsıyorsa faturaya bu beyannameleri içeren bir liste eklenmelidir.
 • İhraç ürünü Türkiye menşeli olmalıdır. (Beyannamenin 34. Hanesi)
 • Teslim şekli (20. Hane) CPT, CIP, DAT, DDP, CFR, CIF, DAP’tan biri olmalıdır.

Ülke Grupları’na göre Denizyolu Taşımacılığı Teşvik Oranları

 

Ülke Grupları

Destek Oranı

(Navlun Faturasının Yüzdesi)

Üst Limit* (TRY)

20FT

Konteyner

40FT

Konteyner

50FT

Konteyner

Bahreyn, BAE, Irak, İran, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Umman, Yemen

%20

700

1.000

1.100

Cezayir, Fas, İsrail, Libya, Lübnan, Mısır, Tunus

%20

150

220

250

Cibuti, Eritre, Kenya, Madagaskar, Moritus, Somali Sudan, Tanzanya

%100

3.500

5.000

5.500

Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik

%100

4.500

6.500

7.000

Angola, Benin, Ekvator Ginesi, Fildişi Sahili, Gabon, Gambiya, Gana, Gine, Gine-Bissau, Kamerun, Kongo, Liberya, Moritanya, Namibya, Nijerya, Senegal, Sierra Leone, Togo

%100

4.100

6.100

6.500

*Destek miktarı her durumda ihracat faturasının %20’sini geçemez.

Ülke Grupları’na göre Havayolu Taşımacılığı Teşvik Oranları

 • Tekstil, deri ve konfeksiyon ürünleri için yalnızca ABD’ye yapılan ihracat için bu destekten yararlanılabilmektedir.
 • Tekstil, deri ve konfeksiyon ürünleri; 61 ve 62 nolu fasıllarda yer alan ürünleri ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (“GTİP”) 4203, 6403, 6404 ve 6405 olan ürünleri kapsamaktadır.
 • Destek miktarı ton başına 1.600 TL’dir. Destek miktarı her durumda navlun faturasının %25’ini, ihracat faturasının %20’sini aşamaz.

Saygılarımızla.

Dosyalar