Sizi Arayalım
Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13. Maddesi Kapsamındaki Kâr Dağıtımı Sınırlaması 2020 Yılının Sonuna Kadar Uzatılmıştır

DUYURU: 21.09.2020/162

Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13. Maddesi Kapsamındaki Kâr Dağıtımı Sınırlaması 2020 Yılının Sonuna Kadar Uzatılmıştır

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle alınan önlemler kapsamında, 17.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na “geçici 13. madde” eklenerek, devlet, il özel idaresi, belediye, köy ve diğer kamu tüzel kişilerinin pay sahibi olduğu şirketler ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait olan fonlar hariç olmak üzere; 

  • Sermaye şirketlerinin 30.09.2020 tarihine kadar dağıtabilecekleri nakit kar payı tutarının, 2019 yılı net dönem karının yüzde yirmi beşini aşamayacağı,
  • Anılan tarihe kadar geçmiş yıl karları ile serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği ve
  • Genel kurulca yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtma yetkisi verilemeyeceği 

hükme bağlanmış ve düzenlemede belirtilen süreyi üç ay uzatma ve kısaltma konusunda Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştı. Konuya ilişkin açıklamalarımız ise, 17.04.2020 tarihinde yayımladığımız Rehber’de yer almıştı.

Ardından, 17.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile, devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler dışındaki sermaye şirketlerine yönelik geçici süreyle getirilen yukarıda belirtilen kar dağıtımı sınırlamasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmişti. (18.05.2020 tarihinde yayımladığımız Duyuru)

Bu defa, 18.09.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, 7244 sayılı Kanunla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen geçici 13. maddede belirtilen sürenin 3 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Buna göre, devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin pay sahibi olduğu şirketler ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait olan fonlar hariç olmak üzere;

  • Sermaye şirketlerinin 31.12.2020 tarihine kadar dağıtabilecekleri nakit kar payı tutarı, 2019 yılı net dönem karının yüzde yirmi beşini aşamayacak,
  • Anılan tarihe kadar geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler dağıtım konusu yapılamayacak ve
  • Genel kurulca yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir.

Saygılarımızla. 

Dosyalar