Sizi Arayalım
Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13. Maddesi Kapsamındaki Kâr Dağıtımı Sınırlaması İle İlgili Açıklamalar İçeren Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır

DUYURU: 31.10.2020/178

Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13. Maddesi Kapsamındaki Kâr Dağıtımı Sınırlaması İle İlgili Açıklamalar İçeren Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır

17.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7244 sayılı Kanun” ile Türk Ticaret Kanunu’na geçici 13. madde eklenerek, devlet, il özel idaresi, belediye, köy ve diğer kamu tüzel kişilerinin pay sahibi olduğu şirketler ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait olan fonlar hariç olmak üzere; 

 • Sermaye şirketlerinin 09.2020 tarihine kadardağıtabilecekleri nakit kar payı tutarının, 2019 yılı net dönem karının yüzde yirmi beşini aşamayacağı,
 • Anılan tarihe kadar geçmiş yıl karları ile serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği ve
 • Genel kurulca yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtma yetkisi verilemeyeceği 

hükme bağlanmış ve düzenlemede belirtilen süreyi üç ay uzatma konusunda Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştı. Konuya ilişkin açıklamalarımız ise, 17.04.2020 tarihinde yayımladığımız Rehber’de yer almıştı.

Akabinde, 17.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile, sermaye şirketlerine yönelik geçici süreli kar dağıtımı sınırlamasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmişti (18.05.2020 tarihinde yayımladığımız Duyuru).

Daha sonra, 18.09.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, Türk Ticaret Kanunu’nun geçici 13. maddesinde belirtilen süre 3 ay uzatılarak kar dağıtımı sınırlamasının 2020 yılı sonuna kadar sürdürülmesi sağlanmıştı. (21.09.2020 tarihinde yayınladığımız Duyuru)

Bu defa, 28.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile;

 • Geçici süreli kar dağıtımı sınırlamasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Tebliğin ilgili bölümlerine anılan Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklikler işlenmiş,
 • Anılan Tebliğin çeşitli bölümlerinde yer alan “kâr payı” ibareleri “kâr payı veya kâr payı avansı” olarak değiştirilerek, kar payı avansının da sınırlama kapsamında olduğu tebliğ bazında netleştirilmiştir.

Buna göre, devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin pay sahibi olduğu şirketler ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait olan fonlar hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin 31.12.2020 tarihine kadar dağıtabilecekleri nakit kar payı tutarı, 2019 yılı net dönem karının yüzde yirmi beşini aşamayacak olup;

 • Anılan tarihe kadar geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler dağıtım konusu yapılamayacak ve
 • Genel kurulca yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir.

Bununla birlikte, kar dağıtımı kararı öncesinde Ticaret Bakanlığı’ndan uygun görüşünün alınması kaydıyla, aşağıda belirtilen şartlan sağlayan şirketler hakkında kar dağıtımı sınırlamasına yönelik esaslar uygulanmayacaktır:

 • Aşağıda sayılanlar hariç olmak üzere,000 Türk Lirası ve altında kar payı dağıtımı kararıalınan şirketler,
  • Çalışanları kısa çalışma ödeneğindenve/veya ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar,
  • Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borcu bulunanlar.
 • Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kar payının yarısından fazlasının başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında kullanılmasışartıyla, kar payı dağıtımı kararı alınan şirketler,
 • Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kar payının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 31.12.2020 tarihinin sonuna kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılmasışartıyla, kar payı dağıtımı kararı alınan şirketler. (Bu kapsamda kar payı dağıtımı kararı alan şirketlerde, pay sahiplerinin ifa yükümlülüklerini aşan tutara ilişkin ödemeler 31.12.2020 gününün sonuna kadar ertelenecektir.)

Diğer taraftan, kar payının tutarının hesaplanmasında;

 • Finansal tablolarını Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından belirlenen standartlara uygun hazırlamak zorunda olanlar tarafından TTK’nın 88. maddesine göre hazırlanan söz konusu tablolar,
 • Bunlar dışında kalanlar tarafından ise Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan finansal tablolar

esas alınacaktır. Dağıtılması öngörülen kar payı tutarı, Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan kayıtlarda bulunan kar dağıtımına konu kaynakların toplam tutarını aşamayacaktır.

Sözü edilen Tebliğin son haline bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar