Sizi Arayalım
Ücret Gizliliğini Sağlamak Üzere, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Mevcut E-Beyanname Şifresi Dışında Yeni Bir Şifre ve Beyanname İle Gönderilmesine Yönelik 122 Sayılı VUK Sirküleri

DUYURU: 15.01.2020/7

Ücret Gizliliğini Sağlamak Üzere, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Mevcut E-Beyanname Şifresi Dışında Yeni Bir Şifre ve Beyanname İle Gönderilmesine Yönelik 122 Sayılı VUK Sirküleri

14.01.2020 tarihinde GİB’in internet sitesinde yayınlanan “122 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri” ile, ücret gizliliğini korumak üzere, ücret ödemelerine ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin mevcut e-beyanname şifresi dışında alınacak olan kullanıcı kodu, parola ve şifreler kullanılarak ayrı bir beyanname yoluyla elektronik ortamda gönderilebilmesine imkan tanınmıştır.

Buna göre, vergi kanunları çerçevesinde vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanlar (mükellefler/işyerleri), sadece hizmet erbabına ödenen ücretlerden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003 B Kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alarak elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

Sözü edilen Sirküler ile getirilen düzenlemelerin detayı aşağıdaki gibidir:

1. 1003B BEYANNAME KODLU MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

18.02.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nde, vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile 5510 sayılı Kanunun 4/1-a maddesi kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilerek alınması uygun görülmüştü. Bu çerçevede, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte, sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının “1003A Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” ile elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmişti.

Bu defa, işbu Duyuru konusu Sirküler ile, vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanların, sadece hizmet erbabına ödenen ücretlerden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını “1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” ile mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması suretiyle elektronik ortamda gönderebilmelerine imkan tanınmıştır.

Bu şekilde ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler/işverenler;

  • Ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintilerini ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi,
  • Ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintileri haricinde ilgili dönem içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile buna ilişkin tevkif ettikleri vergileri ise 1003A Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

ile beyan edeceklerdir. 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi https://ebeyanname.gib.gov.tr/ internet adresinden görüntülenebilecektir.

2. 1003B BEYANNAME KODLUMUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLEBİLMESİ İÇİN KULLANICI KODU, PAROLA VE ŞİFRE VERİLMESİ İŞLEMLERİ

Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükellefler/işverenler elektronik ortamda beyanname göndermek için vergi dairesinden aldıkları kullanıcı kodu, parola ve şifre ile diğer beyannameleri ile birlikte Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini de gönderebilmektedirler. Adı geçen mükelleflerin/işverenlerin işbu duyuru ekinde yer alan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Talep Formu (Ücret ile sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine yönelik)” doldurarak bağlı oldukları vergi dairesine müracaat etmeleri halinde 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda gönderebilmeleri için kendilerine ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir.

Ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükelleflerden merkez işyeri haricinde şubesi/şubeleri bulunanlara, şubelerine ait 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda göndermek üzere ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre talep etmeleri halinde şube/şubeler için ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir. 

Ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler/işverenler, yeni aldıkları bu kullanıcı kodu, parola ve şifre ile;

  • 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini gönderebilecek ve
  • gönderdikleri beyannameleri görüntüleyebileceklerdir.

Buna karşın bu mükelleflerin/işverenlerin, daha önce aldıkları mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifreler ile 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi elektronik ortamda gönderilemeyecek ve görüntülenemeyecektir.

Diğer taraftan, ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler/işverenler, daha önce elektronik ortamda beyanname göndermek üzere aldıkları mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifreleri ile 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dışında kalan beyannamelerini eskiden olduğu gibi elektronik ortamda gönderebilecek ve görüntüleyebileceklerdir.

Saygılarımızla.

Ek:   Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Talep Formu 

Dosyalar