Sizi Arayalım
Ücretsiz İzine Çıkarılan Çalışanlara Yönelik Eksik Gün Kodu Olarak “28 Pandemi Ücretsiz İzin” Kodu Sisteme Tanımlanmıştır

DUYURU: 20.04.2020/75

Ücretsiz İzine Çıkarılan Çalışanlara Yönelik Eksik Gün Kodu Olarak “28 Pandemi Ücretsiz İzin” Kodu Sisteme Tanımlanmıştır

17.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7244 Sayılı Kanun ile, 4857 sayılı İş Kanunu’na geçici 10. madde eklenerek her türlü iş sözleşmesinin, 17.04.2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği hükme bağlanmış olup konuya ilişkin açıklamalarımız 18.04.2020 tarihinde yayınladığımız Rehber’de yer almıştı.

Bu defa, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 7244 sayılı Kanun kapsamında tamamen ya da kısmen ücretsiz izne ayrılan işçilerin (sigortalıların) Aylık Prim Hizmet Bildirgelerinde bildirilebilmesine yönelik olarak sisteme yeni bir eksik gün kodu tanımlanmıştır. Buna göre, işverenler anılan kapsamda ücretsiz olarak izne çıkardıkları çalışanlarına ilişkin eksik gün kayıtlarını, “28- PANDEMİ Ücretsiz İzin” kodu ile SGK’ya bildirebilecektir.

Yeni tanımlanan eksik gün kodu ile birlikte uygulamada sigortalılara ilişkin olarak kullanılan Eksik Gün Kodları aşağıda yer alan tablodaki şekildedir.

 

 01 İstirahat

 03 Disiplin cezası

 04 Gözaltına alınma

 05 Tutukluluk

 06 Kısmi istihdam

 07 Puantaj kayıtları

 08 Grev

 09 Lokavt

 10 Genel hayatı etkileyen olaylar

 11 Doğal afet

 12 Birden fazla

 14 Diğer

 15 Devamsızlık

 16 Fesih tarihinde çalışmamış

 17 Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma

 18 Kısa çalışma ödeneği

 19 Ücretsiz Doğum İzni

 20 Ücretsiz Yol İzni

 21 Diğer Ücretsiz İzin

 22 5434 SK. ek 76, GM 192

 23 Yarım çalışma ödeneği

 24 Yarım çalışma ödeneği ve diğer nedenler

 25 Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama

 26 Kısmi istihdama izin verilen yabancı uyruklu sigortalı

 27 Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler

 28 PANDEMİ Ücretsiz İzin (4857 Geç. 10 Md.)

 

Saygılarımızla. 

Dosyalar