Sizi Arayalım
Ülke Bazlı Raporların Beyan Süresi Uzatılmıştır

DUYURU: 21.12.2020/193

Ülke Bazlı Raporların Beyan Süresi Uzatılmıştır

25.02.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, konsolide cirosu 750 milyon Euro’yu aşan “Çok Uluslu İşletmeler Grubu”nun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi tarafından 2019 hesap dönemi ülke bazlı raporunun (CbCR) 31.12.2020 tarihine kadar hazırlanacağı ve elektronik ortamda (BTRANS) Mali İdareye sunulacağı belirtilmiş ve konuya ilişkin açıklamalarımız 25.02.2020 tarihinde yayımladığımız Uluslararası Vergi Bülteni ile soru-cevap şeklinde hazırladığımız Rehber’de yer almıştı.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen Karar ile;

  • Nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin Türkiye’de bulunmadığı durumlarda belirtilen haddin aşılması veya
  • Nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin mukim olduğu ülkede ülke bazlı raporlamaya ilişkin zorunluluk bulunmasına rağmen Mali İdare ile nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin mukim olduğu ülke idaresi arasında uluslararası bir anlaşmanın olması; ancak, ülke bazlı rapor bilgilerinin paylaşımına ilişkin yürürlükte olan bir yetkili makam anlaşmasının bulunmaması

hallerinde, Türkiye’de mukim işletmenin ülke bazlı raporunu (CbCR) elektronik ortamda Mali İdareye sunması zorunluluğu getirilmişti.

Bu defa, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde 17.12.2020 tarihinde yayımlanan “2 sayılı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirkülerile;

  • 31.12.2020’ye kadar 2019 hesap dönemine ilişkin beyan edilecek ülke bazlı raporun ve
  • 31.01.2021’e kadar beyan edilmesi gereken Ocak/2020'de biten özel hesap dönemine ilişkin ülke bazlı raporun

beyanlarına ilişkin sürenin  26.02.2021 Cuma günü sonuna kadar uzatıldığı açıklanmıştır.

Diğer taraftan, Şubat/2020 ve sonraki tarihlerde biten özel hesap dönemleri için hazırlanması gereken ülke bazlı raporların ise, ilgili özel hesap döneminin bitimini takip eden on ikinci ayın sonuna kadar elektronik ortamda sunulması gerekmektedir.

 Saygılarımızla.