Sizi Arayalım
Uzlaşma Yönetmeliklerinde Değişiklikler Yapılmıştır

DUYURU 26.08.2022/92

Uzlaşma Yönetmeliklerinde Değişiklikler Yapılmıştır

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 04.08.2022 tarihli ve 20.08.2022 tarihli Resmi Gazetelerde yayımlanan Yönetmelikler ile, uzlaşma yönetmeliklerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Sözü edilen düzenlemelerin detayına ilişkin olarak Centrum tarafından yayımlanan Duyuru aşağıda yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 04.08.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve 20.08.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile uzlaşma yönetmeliklerinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Bilindiği üzere, 26.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7338 sayılı Kanun” ile Vergi Usul Kanunu (VUK)’un 376. maddesi ile ek 1 ve ek 11. maddelerinde yapılan değişikliklerle;

 • 5000 TL’yi (2022 yılı için 6.800 TL’yi) aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için uzlaşma ve tarhiyat öncesi uzlaşma talep edilebilmesine imkan sağlanmış,
 • Vergi ziyaı cezasında olduğu gibi, uzlaşılan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %75’inin ödenmesi durumunda da üzerinde uzlaşılan cezanın %25’inin indirilebilmesi mümkün hale getirilmiş, böylelikle uzlaşma kapsamına alınan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına da (vergi ziyaı cezasında olduğu gibi) peşin ödeme halinde %25 oranında indirim hakkı sağlanmış,
 • 5000 TL’yi (2022 yılı için 6.800 TL’yi) aşmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için VUK’un 376. maddesinde yer alan cezada indirim oranının %50 artırımlı (yani, %75) olarak uygulanması mümkün kılınmış,
 • Uzlaşmaya veya tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tespitinde cezayı gerektiren fiil bazında kesilecek toplam ceza tutarının dikkate alınacağı hükme bağlanmıştı. (30.10.2021 tarihli, 9 sayılı Rehberimiz)

Bu defa, 04.08.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve 20.08.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile, tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma yönetmeliklerinde (7338 sayılı Kanunla yapılan düzenlemelerin ilgili Yönetmeliklere işlenmesi başta olmak üzere) bazı değişiklikler yapılmıştır.

Uzlaşma Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

Uzlaşma Yönetmeliği’nin muhtelif maddelerinde yapılan değişiklikler ile;

 • 5000 TL’yi aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamına alınmıştır. Uzlaşma kapsamına alınan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tutarı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle belirlenmekte olup, 2022 için geçerli tutar 6.800 TL’dir. Yeniden değerleme oranında artırılarak belirlenen tutarlar her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete’de ilan edilecektir.
 • VUK’un 359. maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen ceza ve VUK’un 370/b maddesi kapsamında kendilerine ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen mükelleflere ilgili maddeye göre kesilenler dışında kalan vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının uzlaşma kapsamında olduğu açıklanmıştır.
 • Halen 3 kişiden oluşan uzlaşma komisyonlarının gerek görüldüğü taktirde 5 kişiden oluşturulmasına imkan sağlanmıştır.
 • Uzlaşma talep dilekçesinin Bakanlık bilgi işlem sistemleri üzerinden elektronik ortamda interaktif vergi dairesi üzerinden gönderilmesine imkan verilmiştir.
 • Uzlaşmanın vaki olmadığı durumlarda ödemenin nasıl yapılacağına dair İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesine yapılan göndermede fıkra güncellemesi yapılmıştır.
 • Tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamına girmeyen vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları mevcut yasal düzenlemelere uygun şekilde tekrar belirtilmiş, kanuni süresinden sonra verilen beyannameler ile VUK’un 371. maddesine göre pişmanlık talepli olarak kabul edilen ancak şartların ihlali nedeniyle kanuni süresinden sonra verilen beyanname olarak işleme tabi tutulan beyannameler üzerinden tahakkuk ettirilen vergilere ilişkin kesilen vergi ziyaı cezalarının uzlaşma konusu yapılabileceği açıklanmıştır.

Uzlaşma Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandığı 04.08.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği’nin muhtelif maddelerinde yapılan değişiklikler ile;

 • 5000 TL’yi aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamına alınmıştır. Uzlaşma kapsamına alınan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tutarı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle belirlenmekte olup, 2022 için geçerli tutar 6.800 TL’dir. Yeniden değerleme oranında artırılarak belirlenen tutarlar her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete’de ilan edilecektir.
 • Uzlaşma kapsamına giren cezaların tanımı, tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına ilişkin olarak yapılan 7338 sayılı Kanun değişikliğine göre güncellenmiştir. Buna göre, VUK’un 359. maddesinde yazılı kaçakçılık fiilleriyle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde kesilenler dışında kalan vergi ziyaı cezası ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezası tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına girmektedir.
 • 3 kişiden oluşan uzlaşma komisyonlarının gerek görüldüğü taktirde 5 kişiden oluşturulmasına imkan sağlanmıştır.
 • Uzlaşma talep dilekçesinin Bakanlık bilgi işlem sistemleri üzerinden elektronik ortamda interaktif vergi dairesi üzerinden de gönderilebilmesi mümkün kılınmıştır.

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandığı 20.08.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 “Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan, “Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline ise bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

 

Dosyalar