Sizi Arayalım
Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına Sunulmuştur

DUYURU: 19.04.2021/60

Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına Sunulmuştur

16.04.2021 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan “Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile, akaryakıt sektörüne yönelik vergi uygulamalarına ilişkin olarak; - 7 günlük fatura düzenleme süresinin kısaltılması, - Vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına teminat isteme yetkisi verilmesi, - Vergilere teminat verilmesi zorunluluğuna uymayanlara kesilecek özel usulsüzlük cezasının belirlenmesi, - Sektöre yönelik yeni bir kaçakçılık suçu ve cezası ihdas edilerek, anılan suç sebebiyle vergi incelemesine başlanılmadan kamu davası açılabilmesine imkan tanınması, - Lisans işlemleri için vergi borcunun olmaması şartı aranması, - Sıvılaştırılmış petrol gazı ve elektrik piyasalarında izin almak suretiyle faaliyette bulunanlardan da vergi borcunun bulunmaması şartı aranması ile - Teminat vermeyenlerin faaliyetlerinin bu teminatlar verilinceye kadar durdurulması hususlarına yönelik önemli düzenlemeler yapılmaktadır.

16.04.2021 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan ve halen Plan Bütçe Komisyonu nezdinde görüşmeleri devam eden “Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile, akaryakıt sektörüne yönelik vergi uygulamalarına ilişkin olarak;

 • 7 günlük fatura düzenleme süresinin kısaltılması,
 • Vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına teminat isteme yetkisi verilmesi,
 • Vergilere teminat verilmesi zorunluluğuna uymayanlara kesilecek özel usulsüzlük cezasının belirlenmesi,
 • Sektöre yönelik yeni bir kaçakçılık suçu ve cezası ihdas edilerek, anılan suç sebebiyle vergi incelemesine başlanılmadan kamu davası açılabilmesine imkan tanınması,
 • Lisans işlemleri için vergi borcunun olmaması şartı aranması,
 • Sıvılaştırılmış petrol gazı ve elektrik piyasalarında izin almak suretiyle faaliyette bulunanlardan da vergi borcunun bulunmaması şartı aranması ile
 • Teminat vermeyenlerin faaliyetlerinin bu teminatlar verilinceye kadar durdurulması

hususlarına yönelik önemli düzenlemeler yapılmaktadır.

Sözü edilen Teklifte yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir.

7 Günlük Fatura Düzenleme Süresinin Kısaltılmasına İmkan Sağlanmaktadır:

Vergi Usul Kanunu (VUK)’un 231. maddesinde öngörülen değişiklikle, kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek ve vergi güvenliğini sağlamak amacıyla mal ve hizmetin nevi, miktarı, fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, faaliyet konusu, sektör veya mükellef türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak;

 • 7 günlük fatura düzenleme süresini indirme ya da
 • Faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirme

konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki verilmesi öngörülmektedir.

Vergilerin Tahsil Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına Teminat İsteme Yetkisi Verilmektedir:

VUK’un mükerrer 257/1. maddesine (8) no.lu yeni bir bent eklenerek, Hazine ve Maliye Bakanlığına, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla;

 • Petrol Piyasası Kanunu ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile
 • Bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanım zorunluluğu getirilen ürünleri imal ve ithal edenlerden

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10. maddesinde yer alan menkul mallar hariç olmak üzere, anılan maddeye göre teminat alma ve uyulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda yetki verilmesi önerilmektedir.

Teminat istenilmeyecek haller ile istenilecek teminatın belirlenmesinde, mükelleflerin vergiye uyumları, faaliyet alan, hukuki statüsü, mükellefiyet süresi, aktif veya öz sermaye büyüklüğü, çalışan sayısı, hakkında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı, iş veya üretim hacmi ile ürün ve mükellef grupları dikkate alınacaktır.

Vergilere Teminat Verilmesi Konusunda Getirilen Zorunluluğa Uymayanlar İçin Satış Rakamına Göre Hesaplanan Özel Usulsüzlük Cezası Öngörülmektedir:

VUK’un mükerrer 257/1. maddesine eklenmesi önerilen (8) no.lu bentte yer alan teminat verme zorunluluğuna uymayanlar hakkında, Kanunun 355. maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilmesini temin etmek amacıyla düzenleme yapılması amaçlanmaktadır. Buna göre, ilgili mükellefler için VUK’un mükerrer 355/1-1. maddesinde yer alan tutarın (2021 yılı için 2.500 TL) 10 katından az olmamak üzere, bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde 3’ü tutarında özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Akaryakıt Sektörüne Yönelik Yeni Bir Kaçakçılık Suçu ve Cezası İhdas Edilmektedir:

Vergi güvenliğinin sağlanması, kayıt dışı ekonomi ve vergi kaçakçılığı ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi gibi amaçlarla, VUK’un 359. maddesine (ç) fıkrası olarak eklenen düzenleme ile;

 • Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilmediği halde ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, donanım ve yazılımını değiştiren veya
 • Yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın ödeme kaydedici cihazın hafıza birimlerine, elektronik devre elemanlarına veya harici donanım veya yazılımlarla olan bağlantı sistemine ya da satış, denetim, otomasyon sistemi ve benzeri ilgili diğer sistemlere (akaryakıt istasyonu otomasyonu, pompa ve tank elektronik kontrol sistemleri gibi elektronik kontrol ve denetim sistemlerine veya akaryakıt şirketi veri merkezi gibi ilgili diğer sistemlere) fiziksel ya da bilişim yoluyla müdahale ederek, gerçekleştirilen satışlara ait mali belge veya bilgilerin ödeme kaydedici cihazda kayıt altına alınmasını engelleyen,
 • Ödeme kaydedici cihazda kayıt altına alınan bilgileri değiştiren veya silen, ödeme kaydedici cihaz veya bağlantılı diğer harici donanım ve sistemler ya da satış, denetim, otomasyon sitemi ve benzeri ilgili diğer sistemler tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyen veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet verenlerin

üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması öngörülmektedir.

Yeni Kaçakçılık Suçu İçin Vergi İncelemesine Başlanılmadan Kamu Davası Açılabilmesi Sağlanmaktadır:

VUK’un 359. maddesinin (ç) fıkrasında yazılı suçların işlendiğinin;

 • İnceleme sırasında tespiti halinde incelemenin tamamlanması beklenmeksizin,
 • Sair suretlerle öğrenilmesi halinde ise incelemeye başlanmaksızın

Vergi Müfettişleri veya Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından bu tespitlere ilişkin olarak rapor düzenlenmesi, rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla birlikte keyfiyetin Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesi ve kamu davasının incelemenin tamamlanması beklenmeden açılabilmesi sağlanmaktadır.

Akaryakıt Sektörüne İlişkin Lisans İşlemleri İçin Vergi Borcunun Olmaması Şartı Getirilmektedir:

Petrol Piyasası Kanunu’nun 3. maddesinde yapılması önerilen değişiklik ile, dağıtıcı, ihrakiye teslimi ve bayilik lisansları ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen diğer lisans türlerinde lisans başvurusu, lisans tadili veya lisans süresi uzatılmasına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmaması şartı getirilmektedir.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) ve Elektrik Piyasalarında İzin Almak Suretiyle Faaliyette Bulunanlar İçin Vergi Borcu Bulunmama Şartı Getirilmektedir:

“Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”da yapılması önerilen değişiklik ile, dağıtıcı ve bayilik lisansları ile EPDK tarafından belirlenen diğer lisans türlerinde lisans başvurusu, lisans tadili veya lisans süresi uzatılmasına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmaması şartının aranması öngörülmektedir. Böylelikle, vergi yoğun sektörler olan akaryakıt ve LPG piyasasında faaliyet gösteren taraflara ilişkin olarak vergi güvenliğinin sağlanması ve vergi tahsilatlarının artırılması amaçlanmaktadır.

Teminat Vermeyenlerin Faaliyetlerinin Bu Teminatlar Verilinceye Kadar Durdurulmasının Önü Açılmaktadır:

“Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 17. maddesinde yapılası önerilen değişiklik ile, VUK’un mükerrer 257/1. maddesine eklenen (8) no.lu bentte belirtilen teminatı vermeyenlerin;

 • Piyasa faaliyetlerinin teminat verilinceye kadar durdurulması ve
 • Bu süre içinde söz konusu tesis veya faaliyet için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmemesi

öngörülmektedir.

Söz konusu Kanun Teklifi'nin tam metnine bu link üzerinden erişebilirsiniz.

Saygılarımızla. 

Dosyalar