Sizi Arayalım
Vergi Usul Kanunu Uyarınca Yapılan Reeskont İşlemlerinde Kullanılan Reeskont Oranı %41,75’ten %44,25’e Yükselmiştir

DUYURU 26.12.2023/133

Vergi Usul Kanunu Uyarınca Yapılan Reeskont İşlemlerinde Kullanılan Reeskont Oranı %41,75’ten %44,25’e Yükselmiştir

Reeskont ve avans faiz oranları 23 Aralık 2023 tarihinde değişti! Vadesi gelmemiş alacak ve borç senetlerinin değerleme gününün kıymetine çevrilmesinde kullanılan reeskont faiz oranı %40,75'ten %43,25'e, avans faiz oranı ise %41,75'ten %44,25'e yükseltildi.

Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 281. ve 285. maddeleri uyarınca, mukayyet (kayıtlı) değerle değerlenecek olan alacaklardan ve borçlardan senede bağlı ve vadesi gelmemiş olanlar, değerleme gününün kıymetine çevrilebilmektedir. Bu durumda, senette faiz oranı açıklanmış ise bu oran; açıklanmamışsa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi iskonto haddi kullanılmaktadır.

Vergi Usul Kanunu'nun 285. maddesine göre, vadesi gelmemiş alacak senetlerini değerleme gününün kıymetine irca eden mükelleflerin vadesi gelmemiş borç senetlerini de aynı işleme tabi tutmaları zorunludur.

Anılan Kanun maddeleri gereğince, bankalar ve bankerler ile sigorta şirketleri ise, alacaklarını ve borçlarını değerleme günü kıymetine dönüştürmek zorundadır. Diğer bir deyişle, reeskont işlemi bu kurumlar açısından ihtiyari olmayıp mecburidir. Anılan kurumlar, TCMB’nin resmi iskonto oranını veya kendi işlemlerinde uyguladıkları faiz oranını dikkate alarak reeskont uygulayabilirler.

Diğer yandan, 02.03.1995 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “238 sıra no.lu VUK Genel Tebliği”nde, alacak ve borç senetlerinin reeskont işlemine tabi tutulmasında, TCMB tarafından kısa vadeli avans işlemleri için belirlenen faiz oranının dikkate alınacağı belirtilmiştir. Bunun yanında 30.04.2013 tarihli ve 64 numaralı VUK Sirküleri ile yapılan düzenlemede, vadeli olarak düzenlenen çeklerin de reeskont uygulamasından yararlanabileceği kabul edilmiştir.

Bu defa, TCMB tarafından hazırlanan ve 23.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Hakkındaki Tebliğ” ile, iskonto faiz oranı ve avans faiz oranı yeniden belirlenmiştir. Buna göre, sözü edilen Tebliğ ile;

  • Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerine uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %40,75’ten %43,25’e,
  • Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %41,75’ten %44,25’e,

yükseltilmiştir.

Belirlenen oranlar, Tebliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı 23.12.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu durumda, 23.12.2023 tarihi itibariyle, vadesi gelmemiş senede bağlı alacakların ve borçların değerleme gününün kıymetine çevrilmesinde, senette faiz oranının belirlenmediği durumda, %44,25 oranı kullanılacaktır. Keza, bankalarla bankerler ve sigorta şirketleri, alacaklarını ve borçlarını değerleme günü kıymetine dönüştürmek için TCMB’nin resmi iskonto oranını seçtikleri takdirde, %44,25 oranı dikkate alınacaktır.

“Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti hakkındaki Tebliğ”in Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar