Sizi Arayalım
Yabancı Sermayeli ve Yabancı Ortaklı Şirketler İle İrtibat Bürolarının Bildirim Yükümlülükleri

DUYURU: 11.05.2020/93

Yabancı Sermayeli ve Yabancı Ortaklı Şirketler İle İrtibat Bürolarının Bildirim Yükümlülükleri

Bilindiği üzere, “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği” uyarınca, yabancı yatırımcılarla ilgili bazı bilgilerin, Yönetmelik ekinde yer alan bildirim ve formlar aracılığıyla, yabancı sermayeli şirketler ve bu kapsama sonradan dahil olan yerli sermayeli şirketler ile irtibat büroları tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerekmektedir.

Sözü edilen bildirim 01.06.2018 tarihine kadar kağıt ortamında yapılmakta iken, anılan tarih sonrasında yabancı sermayeli (ortaklı) şirketler ile yabancılara ait Türkiye’deki şubelerin bildirimlerini kağıt ortamında yapmaları uygulamasına son verilmiştir. Sözü edilen şirket ve şubelerin, 01.06.2018 tarihi sonrasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın (Bakanlık) internet sitesi üzerinden erişimi sağlanan “Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi” (E-TUYS) üzerinden ilgili formları hazırlamaları gerekmektedir.

İrtibat büroları ise kendilerine ait formları (İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne kağıt ortamında göndermeye devam etmektedir. 

İşbu Duyuru, yukarıda belirtilen bildirimlerden bazılarının Mayıs ayı sonuna kadar yapılması gerektiğinden, yabancı sermayeli şirketler ile 4875 sayılı Kanun kapsamına giren yerli sermayeli şirketler ve irtibat bürolarının 4875 sayılı Kanun kapsamındaki bildirim yükümlülüklerinin hatırlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

I. BİLDİRİM YAPMASI GEREKEN ŞİRKETLER, BİLDİRİLECEK OLAN İŞLEMLER/KONULAR VE BİLDİRİM ZAMANLARI

Yabancı sermayeli (yabancı ortaklı) şirketler ile bunların Türkiye’deki şubelerinin, yetkilendirmiş oldukları nitelikli elektronik sertifika sahibi kullanıcı vasıtasıyla, aşağıda yazılı bilgileri, belirtilen süreler içinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın internet sayfasında erişim sağlanan E-TUYS sistemi üzerinden elektronik ortamda bildirmeleri gerekmektedir:

 • Kullanıcıların yetkilendirmesini takip eden en geç 1 ay içinde, "Yatırımcı", "Ortak Listesi" ve varsa "Bağlı İştirakleri" alanlarındaki bilgiler,
 • Her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, faaliyetlerine ilişkin “EK-1 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu”ndaki alanlarda belirtilen yıllık bazdaki bilgiler,
 • Sermaye artışı veya azalışı gerçekleşmesi durumunda en geç 1 ay içinde, "Ortaklar Listesi" alanındaki bilgiler,
 • Sermaye artışı veya hisse devrine istinaden yapılan ödemeler var ise, ödemeyi takip eden 1 ay içinde, “EK-2 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formu”ndaki alanlardaki bilgiler,
 • Mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirleri sonrasında, hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde, "Ortaklar Listesi" alanındaki bilgiler.

Buna göre, yabancı sermayeli (yabancı ortaklı) şirketler ile bunların Türkiye’deki şubelerinin, içinde bulunduğumuz Mayıs ayının sonuna kadar “EK-1 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu”nu E-TUYS sistemi üzerinden elektronik ortamda hazırlamaları ve Bakanlık’a iletmeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan 4875 sayılı Kanun kapsamında bulunmayan tamamen yerli sermayeli şirketler;

 • Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya
 • Şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi

hallerinde 4875 sayılı Kanun kapsamına girmiş sayılmaktadır. Anılan durumda, E-TUYS'ta yer alan "Yatırımcı", "Ortak Listesi" ve varsa "Bağlı İştirakleri" alanlarındaki bilgilerin, hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içerisinde, kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesi gerekmektedir.

Bu şirketler, hisse devri işleminden sonra yukarıda sayılan bildirim yükümlülüklerine de tabi olacaklardır.

II. E-TUYS’TA İŞLEM YAPABİLMEK İÇİN GEREKLİ YETKİLENDİRME İŞLEMLERİ

Kullanıcıların elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilecek nitelikli elektronik sertifikaya sahip olması zorunlu olup, başka amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlilik süresi olan nitelikli elektronik sertifikalar da E-TUYS için kullanılabilmektedir.

Yatırımcılar tarafından, yatırımcı adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak olan kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilebilmesi için gerekli bilgi ve belgeler olan;

 • Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi,
 • Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,
 • Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanarak her bir kullanıcı için noterde düzenlenmiş taahhütnamenin aslı,
 • Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış “Kullanıcı Yetkilendirme Formu”

ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne (kağıt ortamında) başvurulması gerekmektedir. Sözü edilen başvuru (müracaat) dilekçesi, taahhütname ve yetkilendirme formuna bu linklerden ulaşılabilir: Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Yetkilendirme Formu.

Yetkilendirme başvurusu, bir veya birden fazla kişi için aynı zamanda yapılabilmektedir. Bu tür durumlarda, E-TUYS taahhütnamesi ve kullanıcı yetkilendirme formunun yetkilendirilecek her bir kişi için ayrı ayrı düzenlenmesi ve taahhütnamenin geçerli olacağı sürenin taahhütname üzerinde belirtilmesi gerekmektedir.

Onay işlemleri, yetkilendirme başvurusu üzerine, yatırımcıya ait bilgilerin E-TUYS'ta tanımlanmasını ve sunulan belgelerin usulüne uygunluğunun kontrolünü müteakip, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından başlatılacaktır.

Genel Müdürlük tarafından ilgili kullanıcıya bir mail gönderilecek ve onaylama işleminin tamamlandığı belirtilecektir. Bunun akabinde, kullanıcı kişinin e-devlet şifresi ile Bakanlık sistemine girebilmesi ve gerekli işlemleri gerçekleştirebilmesi mümkün olacaktır.

III. İRTİBAT BÜROLARINCA YAPILMASI GEREKEN BİLDİRİMLER

Türkiye'de faaliyet göstermekte olan irtibat büroları, büronun geçmiş yıl faaliyetleri hakkında "İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu”nu yıllık olarak her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar kağıt ortamında Bakanlık’a vermek zorundadır.

Buna göre, Türkiye'de faaliyet göstermekte olan irtibat bürolarının, içinde bulunduğumuz Mayıs ayının sonuna kadar sözü edilen Formu Bakanlık’a iletmeleri gerekmektedir.

Diğer yandan, kuruluş izni alan irtibat bürolarının;

 • Vergi dairesine kayıt belgesi ile büro ile ilgili kira sözleşmesinin bir örneğini en geç bir ay içinde,
 • Adres, büro yetkilisi veya yabancı şirketin unvan değişikliği durumlarında değişiklik tarihinden itibaren en geç bir ay içindeyeni kira sözleşmesi, yeni atanan kişiye ilişkin yetki belgesi veya unvan değişikliğine ilişkin belgeyi

Genel Müdürlüğe yine kağıt ortamında bildirmeleri gerekir.

Yukarıda belirtilen Bilgi Formu ve/veya diğer belgelerin Genel Müdürlüğe gönderilmemesi durumunda ise;

 • Süre uzatma taleplerinin değerlendirmeye alınmaması ve
 • İrtibat bürosu faaliyet izninin resen iptal edilmesi

gibi yaptırımlar gündeme gelebilecektir.

Saygılarımızla.

Dosyalar