Sizi Arayalım
Yemek Yardımı İstisnasına İlişkin SGK Genelgesi Yayınlanmıştır

DUYURU: 24.11.2022/112

Yemek Yardımı İstisnasına İlişkin SGK Genelgesi Yayınlanmıştır

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan “17.11.2022 tarihli ve 2022/323 sayılı Karar” ile, yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemenin, günlük brüt asgari ücretin %23,65’inin prime esas kazançtan istisna tutulmasına karar verilmiştir.

09.11.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7420 sayılı Kanun” ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinde yapılan değişiklik sonucunda, işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, çalışanlara çalışılan günlere ait yapılan bir günlük yemek bedeli ödemelerinin 51,00 TL’sini aşmayan kısmı 01.12.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere gelir vergisi ve damga vergisinden istisna tutulmuştu. (10.11.2022 tarihli, 10 sayılı Rehberimiz)

Bununla birlikte, nakit yemek yardımlarında günlük asgari ücretin %6’sı [215,70 TL (Günlük Brüt Asgari Ücret) x %6 = 12,94 TL] prime esas kazanç matrahından istisna bulunmaktaktaydı.

7420 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan yukarıda belirtilen değişikliğin ardından, 11.11.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile adı geçen Yönetmelik’in “Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları” başlıklı 97. maddesinin 7. fıkrasında yer alan (a) bendi 01.12.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmişti:

ESKİ DÜZENLEME

YENİ DÜZENLEME

a) Yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında işveren tarafından yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak günlük asgari ücretin % 6'sınınyemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı,

“a) İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük asgari ücretin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen oranının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı,”

Sözü edilen düzenleme ile, sigorta primine esas kazanç yemek bedeli istisna oranını belirleme yetkisi 01.12.2022 tarihinden geçerli olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yönetim Kuruluna verilmişti.

Bu defa, yukarıda belirtilen değişikliğe istinaden SGK Yönetim Kurulunca alınan ve 2022/20 sayılı SGK Genelgesi ile duyurulan “17.11.2022 tarihli ve 2022/323 sayılı Karar” ile, yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük brüt asgari ücretin %23,65’inin prime esas kazançtan istisna tutulmasına karar verilmiştir. Buna göre, 5510 sayılı Kanun’un 4/1-a maddesi kapsamında sigortalıların prime esas kazançlarından istisna tutulacak yemek bedeli tutarı [215,70 (Günlük Brüt Asgari Ücret) x %23,65 =] 51,01 TL olarak belirlenmiş olup, ilgili tutar 01.12.2022 ila 31.12.2022 tarihleri arasında uygulanacaktır.

5510 sayılı Kanun’un 4/1-a maddesine tabi sigortalıların 01.12.2022 tarihinden önceki prime esas kazançlarından istisna tutulacak yemek bedeli tutarının hesaplanmasında yönetmelik değişikliği öncesi mevzuat hükümleri uygulanarak işlem yapılacaktır.

“2022/20 sayılı SGK Genelgesi”ne bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

                                                                                                            Saygılarımızla.

Dosyalar