Sizi Arayalım
Yıl sonu Vergi Uygulamaları

Rehber: 2017/17

Yıl sonu Vergi Uygulamaları

2018 yılında uygulanacak vergi had ve tutarları ile vergi cezalarının belirlenmesine ilişkin olarak  Resmi  Gazete’de yayımlanan muhtelif Kararname ve Tebliğlerde yer alan hükümler özetle aşağıda açıklanmıştır.

Ayrıca, 2017 yılı IV. geçici vergi dönemi ve 2017 yılı kurumlar vergisi beyannamesinin hazırlanmasında dikkate alınacak bilgiler  de işbu Rehber ekinde toplu olarak yer almaktadır.

VERGİ USUL KANUNU

Yeniden Değerleme Oranı (R.G. – 11.2017)

Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 484 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile 2017 yılı yeniden değerleme oranı % 14,47 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Tüketiciye Yapılan Satışlarda Fatura Düzenleme Sınırı (R.G.– 12.2017)

Tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçiler dışındaki kişilere yani tüketicilere satılan mal ve sunulan hizmet bedelinin belli meblağı aşması halinde fatura düzenlenmesine ilişkin, daha önce 900 TL olarak uygulanmakta olan had, 490 sıra no.lu VUK Genel Tebliği uyarınca 01.01.2018 tarihinden itibaren 1.000 TL olacaktır.

Buna göre, 01.01.2018 tarihinden itibaren, tüketicilere satılan mal veya yapılan iş bedelinin 1.000 TL’yi aşması halinde fatura düzenlenmesi zorunludur. Ancak, bu meblağı aşmasa  bile  tüketicinin istemesi halinde de yazarkasa fişi yerine fatura verilmesi gerekmektedir.

Doğrudan Gider Yazılabilecek Küçük Demirbaş Sınırı (R.G.– 12.2017)

Doğrudan gider kaydedilecek küçük demirbaşlar (ve  peştemallıklar) için daha önce uygulanmakta olan 900 TL’lik sınır, 490 sıra no.lu VUK Genel Tebliği uyarınca 01.01.2018 tarihinden itibaren 1.000 TL olacaktır.

Usulsüzlük Cezaları (R.G. – 12.2017)

I. ve II. derece usulsüzlükler için uygulanan maktu cezaların tamamı yeniden değerleme oranı olan %14,47 kadar artırılmıştır. 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni hadler 490 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ekinde yayımlanmış olup, söz konusu tutarlar 2017 yılı ile karşılaştırmalı olarak Ek:1’de yer almaktadır.

Özel Usulsüzlük Cezaları (R.G. – 12.2017)

Özel usulsüzlük cezalarına ilişkin tüm hadler, 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %14,47 nispetinde artırılmış olup, 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli yeni hadler 490 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Ekinde yayımlanmış bulunmakta ve ayrıca işbu Rehberin 2 no.lu Ek’inde yer almaktadır.

Buna göre, 2018 yılında her bir belge için kesilebilecek asgari ceza tutarında artışa gidilmiştir. Söz konusu ceza 2018 yılında 240 TL olarak uygulanacaktır. Her bir belge nevine ilişkin kesilecek toplam ceza üst limiti de artırılmıştır. Söz konusu limit 2018 yılı için 120.000 TL olarak belirlenmiştir.

Dolayısıyla, örneğin, verilmesi ve alınması icap eden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde  gerçek  meblağdan  farklı  meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her  birine, her bir belge için bu belgelere yazılması gereken meblağ  veya  meblağ farkının %10’u nispetinde kesilecek özel usulsüzlük cezasında asgari ceza miktarı 240 TL, bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza üst limiti 120.000 TL olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, Ba-Bs formlarını zamanında vermeyen birinci sınıf tüccarlar için 2018 yılında uygulanacak olan özel usulsüzlük cezası tutarında 2017 yılına nazaran 200 TL artırıma gidilmiş ve 1.400 TL olarak uygulanan tutar 2018 yılı için 1.600 TL olarak değiştirilmiştir. Kanuni süresinde verilmiş olan bildirimlerin kanuni sürenin sonunda başlayarak 10 gün içinde düzeltilmesi durumunda ceza uygulanmayacak, bu süreyi izleyen 15 gün içerisinde düzeltilen bildirimlerde normal cezanın %20’si oranında (birinci sınıf tüccarlar için 320 TL) özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Takip eden zamanlarda yapılacak olan düzeltmeler için ise genel ceza miktarı (1.600 TL) uygulanacaktır.

GELİR VERGİSİ KANUNU

Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı (R.G. 12.2017)

Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2018 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 4.400 TL olarak tespit edilmiştir.

Yemek Bedeli İstisnası (R.G. – 12.2017)

İşyeri veya işyeri müştemilatı dışında kalan yerlerde personele verilen yemekle ilgili günlük (KDV Hariç) 14,00 TL olan istisna tutarı, 01.01.2018 tarihinden itibaren (KDV Hariç) 16,00 TL olarak değiştirilmiştir (302 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği). Buna göre, 2018 yılında uygulanacak vergiden müstesna yemek bedeli KDV dâhil 17,28 TL olacaktır.

Engellilik İndirimi (R.G. – 12.2017)

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesinde yer alan aylık engellilik indirimi tutarları 2017 yılında I. Derece engelliler için 900 TL, II. Derece engelliler için 470 TL, III. Derece engelliler için 210 TL olarak belirlenmişti.

Söz konusu tutarlarda artırıma gidilmiş olup, ilgili tutarlar 01.01.2018 tarihi sonrasında I. Derece engelliler için 1.000 TL, II. Derece engelliler için 530 TL, III. Derece engelliler için 240 TL olarak belirlenmiştir. (302 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

Gelir Vergisi Tarifesi (R.G. – 12.2017)

2018 yılı gelirlerine (ücretler  dahil) 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi ve 2017 takvim yılına ilişkin olup 2018 yılında beyan edilecek olan gelirlere (ücretler dahil) uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi Ek:3’de yer almaktadır.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU (R.G. -12.2017)

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetler ile ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, mahsuben iade edilecektir. Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi ise nakden iade edilecektir.

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmı ile ilgili olarak 2017 yılında geçerli olan 2017/9759 Sayılı BKK uyarınca bu limit 2017 yılı için 10.000 TL olarak belirlenmiş ve bir önceki yılda belirlenen tutarın izleyen yıllarda yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı açıklanmıştı. Bu şekilde yapılacak hesaplamada, 50 TL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmayacak, 50 TL’den fazla olan tutarlar ise 100 TL’nin en yakın katı olarak dikkate alınacaktır. Bu kapsamda, “16 seri no.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”de açıklandığı üzere, söz konusu 10.000 TL tutarındaki alt sınır, 2017 yılı yeniden değerleme oranında (%14,47) artırılarak 2018 yılı için 11.400 TL olarak belirlenmiştir.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU (R.G. – 12.2017)

(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı vb. taşıtlar için 2018 yılında uygulanacak olan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları, 49 seri no.lu MTV Genel Tebliği ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıt Değeri (TL)

Satır Numarası

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3

yaş

4 - 6

yaş

7 - 11

yaş

12 - 15

yaş

16 ve yukarı yaş

1- Otomobil, kapk, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

40.000’i aşmayanlar

1

743

518

290

220

78

40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar

2

817

570

319

242

86

70.000’i aşanlar

3

892

622

348

264

94

1301 - 1600 cm³ e kadar

40.000’i aşmayanlar

4

1.294

970

563

398

153

40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar

5

1.423

1.067

619

437

168

70.000’i aşanlar

6

1.553

1.164

675

477

183

1601 - 1800 cm³ e kadar

100.000’i aşmayanlar

7

2.512

1.964

1.156

705

274

100.000’i aşanlar

8

2.741

2.142

1.262

770

299

1801 - 2000 cm³ e kadar

100.000’i aşmayanlar

9

3.957

3.048

1.792

1.067

421

100.000’i aşanlar

10

4.317

3.326

1.955

1.164

459

2001 - 2500 cm³ e kadar

125.000’i aşmayanlar

11

5.936

4.309

2.692

1.609

637

125.000’i aşanlar

12

6.476

4.701

2.937

1.755

695

2501 - 3000 cm³ e kadar

250.000’i aşmayanlar

13

8.276

7.200

4.498

2.420

888

250.000’i aşanlar

14

9.029

7.854

4.907

2.640

969

3001 - 3500 cm³ e kadar

250.000’i aşmayanlar

15

12.603

11.340

6.831

3.410

1.251

250.000’i aşanlar

16

13.749

12.371

7.452

3.720

1.365

3501 - 4000 cm³ e kadar

400.000’i aşmayanlar

17

19.815

17.111

10.077

4.498

1.792

400.000’i aşanlar

18

21.617

18.666

10.994

4.907

1.955

4001 cm³ ve yukarısı

475.000’i aşmayanlar

19

32.431

24.320

14.403

6.474

2.512

475.000’i aşanlar

20

35.379

26.531

15.713

7.062

2.741

 

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3 yaş

4-6 yaş

7-11 yaş

12-15 yaş

16 ve yukarı yaş

Motosikletler

100-250 cm³ e kadar

139,00

105,00

77,00

49,00

19,00

251-650 cm³ e kadar

288,00

218,00

139,00

77,00

49,0

651-1200 cm³ e kadar

739,00

440,00

218,00

139,00

77,00

1201 cm³ ve yukarısı

1.791,00

1.184,00

739,00

587,00

288,00

(I) sayılı tarifede yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

Taşıt cinsi ve oturma yeri / azami toplam ağırlık

Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL)

1-6 yaş

7-15 yaş

16 ve yuka yaş

1) Minibüs

888

587

288

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor silindir hacmi)

1900 cm3 ve aşağısı

1.184

739

440

1901 cm3 ve yukarısı

1.791

1.184

739

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma yeri)

25 kişiye kadar

2.241

1.339

587

26 - 35 kişiye kadar

2.687

2.241

888

36 - 45 kişiye kadar

2.991

2.537

1.184

46 kişi ve yukarısı

3.587

2.991

1.791

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami toplam ağırlık)

1.500 kg’a kadar

797

529

260

1.501 - 3.500 kg’a kadar

1.611

935

529

3.501 - 5.000 kg’a kadar

2.421

2.014

797

5.001 - 10.000 kg’a kadar

2.687

2.283

1.071

10.001 - 20.000 kg’a kadar

3.229

2.687

1.611

20.001 kg ve yukarısı

4.039

3.229

1.877

Deniz taşıtlarının yer aldığı (III) sayılı tarife, 5897 sayılı Kanun ile 30.06.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kanun metninden çıkarılmıştır.

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

Taşıt cinsi ve azami kalkış ağırlığı

Taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarı (TL)

1-3 yaş

4-5 yaş

6-10 yaş

11 ve yuka yaş

Uçak ve helikopterler

1.150 kg’a kadar

14.994

11.990

8.991

7.191

1.151 - 1.800 kg’a kadar

22.496

17.992

13.494

10.794

1.801 - 3.000 kg’a kadar

29.999

23.998

17.992

14.395

3.001 - 5.000 kg’a kadar

37.502

29.999

22.496

17.992

5.001 - 10.000 kg’a kadar

45.005

36.001

26.998

21.595

10.001 - 20.000 kg’a kadar

52.507

42.003

31.498

25.192

20.001 kg ve yukarısı

60.007

48.001

36.001

28.800

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici madde ile, 31.12.2017 tarihinden (bu tarih  dahil)  önce  kayıt  ve  tescil  edilen  otomobil,  kaptıkaçtı,  arazi  taşıtları  ve benzerlerinin ise aşağıdaki tarifeye göre vergilendirilmesi öngörülmüştür.

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3 yaş

4-6 yaş

7-11 yaş

12-15 yaş

16 ve yukarı yaş

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

743

518

290

220

78

1301 - 1600 cm³ e kadar

1.294

970

563

398

153

1601 - 1800 cm³ e kadar

2.284

1.785

1.051

641

249

1801 - 2000 cm³ e kadar

3.598

2.771

1.629

970

383

2001 - 2500 cm³ e kadar

5.396

3.918

2.448

1.463

579

2501 - 3000 cm³ e kadar

7.524

6.545

4.089

2.200

808

3001 - 3500 cm³ e kadar

11.458

10.309

6.210

3.100

1.138

3501 - 4000 cm³ e kadar

18.014

15.555

9.161

4.089

1.629

4001 cm³ ve yukarısı

29.483

22.109

13.094

5.885

2.284

31.12.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen taşıtların 2018 yılına ait motorlu taşıt vergilerinin, 2017 yılında uygulanan tutarların ilgili yıl için geçerli yeniden değerleme oranında (%14,47) artırılması sonucunda belirlendiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yıl Ocak ayı itibariyle cinsi, kodu, modeli, markası, tipi ve yaşı esas alınarak yayınlanan ve uygulanması için yetkili sigorta acentelerine bildirilen "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi"nde yer alan kasko sigortası değerlerinin % 5’ini aşması halinde, “aynı yaş” grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt (yukarıdaki tabloda bir üst)  kademedeki  taşıtlara isabet eden vergi  tutarı olarak uygulanacaktır.

Bu uygulama mükelleflerin müracaatı üzerine yapılacağından MTV ödemesi öncesinde kasko değerlerinin   kontrol edilmesinde fayda bulunmaktadır. Diğer taraftan mükelleflerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için, taşıtların kasko sigortası poliçesine sahip olmaları zorunlu değildir.

MTV, iki taksit halinde Ocak 2018 ve Temmuz 2018 aylarında ilgili vergi dairesine, Ziraat Bankası şubelerine veya motorlu taşıtlar vergisi tahsilâtına yetkili kılınmış diğer banka şubelerine makbuz mukabili ödenebilecektir.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ KANUNU (R.G. – 312.2017)

2018 yılında cep telefonu aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınan vergi tutarı 01.01.2018 tarihinden itibaren 53,00 TL olarak uygulanacaktır.

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ KANUNU (R.G. – 12.2017)

2018 yılı için konutlara  ait Çevre Temizlik Vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 32 Kuruş, diğer belediyelerde 24 Kuruş olarak belirlenmiştir

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi aşağıdaki tarifelere göre alınacaktır.

Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

3.625

2.750

2.250

2.000

1.712

2. Grup

2.250

1.712

1.375

1.125

1.000

3. Grup

1.712

1.125

1.000

712

562

4. Grup

712

562

425

362

275

5. Grup

425

362

250

237

200

6. Grup

237

200

125

112

85

7. Grup

85

66

46

40

30

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

Bina

Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

2.900

2.200

1.800

1.600

1.370

2. Grup

1.800

1.370

1.100

900

800

3. Grup

1.370

900

800

570

450

4. Grup

570

450

340

290

220

5. Grup

340

290

200

190

160

6. Grup

190

160

100

90

68

7. Grup

68

53

37

32

24

Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde yukarıdaki tarife %50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle hesaplanan konutlara ait çevre temizlik vergisi, su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk etmiş sayılır. Bu suretle tahakkuk eden vergi, su tüketim bedeli ile birlikte belediyelerce tahsil edilir.

İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır. Tahakkuk eden vergi, bir defaya mahsus olmak üzere, belediyelerin ilan mahallerinde bir ay süreyle topluca ilan edilir. İş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalarla ilgili olarak tahakkuk eden bu vergi, her yıl, emlak vergisinin taksit sürelerinde (Mayıs ve Kasım aylarında) ödenir.

HARÇLAR KANUNU (R.G. – 12.2017)

01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, %14,47  nispetindeki  yeniden değerleme oranında artırılmış bulunan maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadleri içeren yeni tarifeler 80 seri no.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği’nde yayımlanmıştır.

Finansal kuruluşlar tarafından 31.01.2018 tarihine kadar ödenecek “Finansal Faaliyet Harçları” ise aşağıdaki gibidir:

1.Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:

2018 Yılı Ha Tuta (TL)

2017 Yılı Ha Tuta (TL)

 Artış Oranı (%)

a) Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye’de açılan Merkez Şubelere ilişkin izin belgeleri (her yıl için)

423.536,30

369.997,70

7,50

b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (her banka, her şube ve her yıl için)

423.536,30

369.997,70

7,50

c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri (yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için düzenlenen belgeler (6487 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değiştirilen parantez içi hüküm. Yürürlük; 11/6/2013) (her şube ve her yıl için, şube açılışında şubenin açıldığı ay kesri tam ay sayılmak suretiyle takvim yılının kalan ay süresine isabet eden harç tahsil edilir.) bir önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre;

 

 

 

Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde

25.411,80

22.199,60

7,50

Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde

76.236,30

66.599,40

7,50

Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları içinde

101.648,60

88.799,40

7,50

2- (5951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:5/2/2010)

 

 

 

3- Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için)

62.759,00

54.825,75

7,50

4- Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri

62.759,00

54.825,75

7,50

5- Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri:

 

 

 

a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

62.759,00

54.825,75

7,50

b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)

31.379,20

27.412,60

7,50

6- Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri:

 

 

 

a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

62.759,00

54.825,75

7,50

b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)

31.379,20

27.412,60

7,50

7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri:

 

 

 

(5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile değiştirilen hüküm.Yürürlük:1/1/2008)

 

 

 

a)Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

29.272,30

25.572,10

7,50

b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen belgeler

14.635,70

12.785,70

7,50

8- (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004)

 

 

 

a)Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

156.900,00

137.066,50

7,50

b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

110.435,90

96.475,90

7,50

(6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:15/6/2012) (a) ve (b) bentlerinde yer alan şirket kuruluş izin belgelerinin her ikisini de alanlardan, izin belgelerinin alındığı yıldan sonraki yıllarda, bu belgelere ait harçlardan sadece yüksek olanı alınır.

 

 

 

9- Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler:

 

 

 

a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için)

62.759,00

54.825,75

7,50

(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak finansal hizmet vermek üzere kuruluşu veya faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)

 

 

 

b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri (Her şube için)

31.379,20

27.412,60

7,50

DAMGA VERGİSİ KANUNU (R.G. – 12.2017)

01.01.2018  tarihinden  itibaren  geçerli  olmak  üzere,  %14,47  nispetindeki  yeniden değerleme oranında artırılmış bulunan maktu damga vergilerini içeren yeni tarifeler 62 seri no.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile yayımlanmıştır.

Tebliğde  sadece  maktu  damga  vergisi  tutarlarında  artırıma  gidilmiş  olup,  nispi vergiler yönünden bir değişiklik öngörülmemiştir.

Bu durumda, örneğin;

  • ücret bordrolarında binde 7,59,
  • kira sözleşmelerinde binde 1,89,
  • belli parayı ihtiva eden diğer sözleşmelerde binde 9,48 olarak

olarak uygulanmakta olan damga vergisi nispetleri, 01.01.2018 tarihinden itibaren yine aynı nispetlerde uygulanmaya devam edilecektir.

Belli para ihtiva etmeyen sözleşmeler ise damga vergisine tabi bulunmamaktadır.

Diğer yandan, söz konusu Tebliğde her bir kâğıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2.135.949,30 TL  olarak belirlenmiştir.

DEĞERLİ KÂĞITLAR KANUNU (R.G. – 30.12.2017)

56 seri no.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğ ile 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değerli kâğıt bedelleri yeniden tespit edilmiş olup, belirlenen tutarlar ilgili Tebliğde yer almaktadır.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU (R.G. – 12.2017)

Veraset yoluyla veya ivazsız intikallerde 2018 yılında tatbik edilecek istisna sınırları ile vergi  tarifesi,  49  seri  no.lu  Veraset  ve  İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiştir.

Buna göre yeni istisna hadleri aşağıdaki şekilde tatbik edilecektir;

  • Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 202.154 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 404.556 TL),
  • İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 4.656 TL,
  • Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 4.656 TL olarak dikkate alınacaktır.

01.01.2018 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Matrah

Veraset Yoluyla İntikallerde (%)

İvazsız İntikallerde (%)

İlk 240.000 TL için

1

10

Sonra gelen 570.000 TL için

3

15

Sonra gelen 1.270.000 TL için

5

20

Sonra gelen 2.200.000 TL için

7

25

Matrahın 4.280.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların %50’si uygulanacaktır.

ASGARİ ÜCRET (R.G. – 29.12.2017)

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 29.12.2017 tarihli, 2017/1 sayılı Kararına göre, bir çalışanın günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında 67,65 TL olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Karar ile tespit edilen ve 01.01.2018 tarihinden itibaren yıllık uygulanacak olan brüt asgari ücret tutarı ve işverene maliyeti aşağıdaki gibidir:

 

SGK İŞVEREN PAYI (%20,5)

SGK İŞVEREN PAYI  (%15,5)*

Brüt Ücret

2.029,50

2.029,50

SGK İşçi Payı

284,13

284,13

İşsizlik İşçi Payı

20,30

20,30

Aylık Gelir Vergisi

258,76

258,76

Damga Vergisi

15,40

15,40

Kümülatif VERGİ MATRAHI

1.725,07

1.725,07

Net

1.450,91

1.450,91

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

152,21

152,21

TOPLAM ELE GEÇEN

1.603,12

1.603,12

SGK İŞVEREN

416,05

314,57

İŞSİZLİK İŞVEREN

40,59

40,59

TOPLAM MALİYET

2.486,14

2.384,66

(*) Sigorta primi işveren payının hesabında 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır.

Buna göre 2018 yılına ait asgari ücretin yıllık brüt tutarı (2.029,50*12=) 24.354,00 TL olacaktır.

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 5234 sayılı Kanun’un 19. maddesi ile değiştirilen 49. maddesinde belirlenen prim nispetleri aşağıda yer almaktadır:

Oranlar (%)

İşçi Payı

1

İşveren Payı

2

Devlet payı

1

DİĞER HUSUSLAR

Reeskont Oranları ve Döviz Kurları

TC Merkez Bankası tarafından 31.12.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile avans işlemlerinde uygulanmakta olan faiz oranı yıllık %9,75 olarak belirlenmiş olup, söz konusu oran halen geçerli bulunmaktadır.

Buna göre, Vergi Usul Kanunu’nun 281. ve 285. maddeleri kapsamında gerçekleştirilecek olan reeskont işlemlerinde, senette faiz nispetinin açıklanmadığı durumlarda, %9,75 oranının kullanılması gerekecektir.

Diğer yandan, Çek Kanunu’nun geçici 3/5. maddesinde yer alan “31.12.2017 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.” hükmündeki “31.12.2017” tarihi, 7061 sayılı Kanun ile "31.12.2020" olarak değiştirilmiş bulunmaktadır. Buna göre, ileri düzenleme tarihli çeklerin, seçimlik hakkın kullanılması durumunda, 31.12.2020 tarihine kadar reeskonta tabi tutulması mümkündür.

Diğer taraftan, döviz üzerinden düzenlenmiş olan senetlerin reeskontunda uygulanacak olan LIBOR ve EURIBOR oranları ile döviz kurlarına ait bilgiler ise Ek:4’de yer almaktadır.

Euro dışındaki dövizli senetlerin reeskontunda, dövizli tutar çapraz kur ile Amerikan Dolarına çevrilecek ve LİBOR oranı ile iskonto edilecektir. Euro senetleri ise EURIBOR oranı ile reeskonta tabi tutulacaktır.

Menkul Kıymetlerin Değerlemesi

Bilindiği üzere, portföyünün en az %51’i hisse senedinden oluşan menkul kıymet yatırım fonları ile hisse senetleri, “alış bedeli” ile değerlenecektir. Bunların dışında kalan menkul kıymetler borsa rayici ile, borsa rayici belli olmayanlar (borsada son gün işlem görmeyenler dâhil) gün esasına göre değerlenecektir. Anılan değerleme hükümleri kesin alışı yapılan kâğıtlara uygulanacaktır.

31.12.2017 tarihi itibariyle borsada işlem gören devlet tahvilleri, hazine bonoları, özel sektör tahvil ve bonoları ile kamu ve özel sektör kira sertifikalarının değerleri Ek:4’de yer almaktadır.

Repo işlemlerinde ise gün esasına göre faiz hesaplanacaktır. Gerek borsa rayicine gerekse gün esasına göre hesaplanan gelir karşılıkları ticari ve mali karın hesabında gelir olarak dikkate alınacaktır.

Menkul kıymet gelir karşılıklarına isabet eden ve ilgili dönem beyannamesinin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar tevkif edilmiş olan kurumlar (stopaj) vergisi; tevsik edilmek kaydıyla IV. döneme ait hesaplanan geçici vergiden ve kurumlar vergisi beyannamesinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilecektir.

Geçici Vergi Uygulamaları

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinin 2. fıkrasına göre kurumlar vergisi mükellefleri Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120. maddesinde belirtilen esaslara göre cari dönem kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere % 20 kurumlar vergisi oranında geçici vergi ödemektedirler.

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120. maddesinde göre geçici vergi üçer aylık dönemler halinde hesaplanmakta ve bir döneme ait geçici vergi beyannamesi izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine beyan edilmekte, beyan edilen geçici vergi tutarı da aynı ayın onyedinci günü akşamına kadar ödenmektedir.

Ancak beyanname verme ve ödeme sürelerinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde tatili takip eden ilk işgünü beyanname verme ve ödeme sürelerinin son günü olmaktadır.

Buna göre, 2017 yılı IV. dönem geçici vergi beyannamesi 14 Şubat 2018 tarihine kadar verilebilecek ve tahakkuk eden vergi 19 Şubat 2018 (17 Şubat 2018 tatil gününe rastladığından) tarihinde ödenebilecektir.

Yukarıda yer alan süreler dikkate alınarak beyan edilecek ve ödenecek 2017 yılı IV. dönem geçici vergi matrahının ve 2017 yılı kurumlar vergisi matrahının hesabı sırasında dikkate alınacak faydalı bilgiler Ek:4’de yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Ek: 1

VERGİ USUL KANUNU MADDE 352 I. VE II. DERECE USULSÜZLÜK CEZALARI

Madde 352

2017

2018

Artış %

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

I. derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

130

148

14%

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

80

90

13%

3 - İkinci sınıf tüccarlar

40

45

13%

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

19

21

11%

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

11

12

9%

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

5

5,7

14%

II. derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

70

80

14%

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

40

45

13%

3 - İkinci sınıf tüccarlar

19

21

11%

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

11

12

9%

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

5

5,7

14%

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,8

3,2

14%

Ek: 2

VERGİ USUL KANUNUNDA YAZILI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI

MADDE 353

2017

2018

Artış %

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

 

210

 

110.000

 

240

 

120.000

 

14%

 

9%

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

-  Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

-  Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

 210

 

 

 

11.000

110.000

240

 

 

12.000

120.000

14%

 

9%

9%

3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

210

240

14%

4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

5.000

5.700

14%

5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

260

290

12%

6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

800

 158.000

900

 180.000

13%

14%

7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.100

1.200

9%

8-127. maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

800

900

13%

Ek:3

2018 yılı gelirlerine (ücretler dahil) 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi:

14.800 TL'ye kadar

15%

34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası

20%

80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL (ücret gelirlerinde 120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL), fazlası

27%

80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL (ücret gelirlerinde 120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL), fazlası

35%

2017  takvim  yılına  ilişkin  olup  2018  yılında  beyan  edilecek  gelirlere  (ücretler  dahil) uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi:

13.000 TL'ye kadar

15%

30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası

20%

70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL (ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL), fazlası

27%

70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'si için 16.150 TL (ücret gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL), fazlası

35%

Ek:4

2017 IV. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE VE YILSONUNDA KULLANILACAK BİLGİLER

Döviz Kurları:

 

Döviz Alış

Döviz Satış

Efektif Alış

Efektif Satış

ABD Doları

3.7719

3.7787

3.7692

3.7843

Euro

4.5155

4.5237

4.5124

4.5305

 

 

 

 

 

ÇAPRAZ KUR 1 Euro = 1,1972 ABD DOLARI

Borsa Rayiçleri:

1. Kamu menkul kıymetleri

a. Devlet tahvili

Menkul Kıymet

Valör Tarihi

Borsa Rayici (TL)

TRT240118T19

29.12.2017

104,633

TRT140218T10

29.12.2017

101,537

TRT180418T14

29.12.2017

96,188

TRT200618T18

29.12.2017

97,899

TRT110718T18

29.12.2017

101,608

TRT080818T12

29.12.2017

92,311

TRT141118T19

29.12.2017

97,346

TRT200219T11

02.01.2018

144,061

TRT200219T11

29.12.2017

143,711

TRT270319T13

29.12.2017

99,392

TRT150519T15

29.12.2017

98,778

TRT100719T18

02.01.2018

97,872

TRT100719T18

29.12.2017

97,862

TRT131119T19

02.01.2018

101,764

TRT131119T19

29.12.2017

101,569

TRT150120T16

29.12.2017

100,424

TRT050220T17

29.12.2017

92,833

TRT110320T18

29.12.2017

101,281

TRT010420T19

29.12.2017

189,619

TRT080720T19

02.01.2018

97,093

TRT080720T19

29.12.2017

97,498

TRT111120T18

29.12.2017

98,871

TRT060121T16

29.12.2017

179,323

TRT170221T12

29.12.2017

98,973

TRT190521T17

29.12.2017

98,771

TRT210721T11

29.12.2017

171,652

TRT220921T18

29.12.2017

93,330

TRT120122T17

02.01.2018

96,494

TRT120122T17

29.12.2017

96,143

TRT230222T13

29.12.2017

162,529

TRT020322T17

02.01.2018

99,916

TRT020322T17

29.12.2017

100,107

TRT200422T14

29.12.2017

100,333

TRT170822T15

02.01.2018

99,195

TRT170822T15

29.12.2017

99,146

TRT140922T17

02.01.2018

90,637

TRT140922T17

29.12.2017

90,379

TRT261022T10

29.12.2017

150,396

TRT080323T10

02.01.2018

84,115

TRT080323T10

29.12.2017

84,078

TRT030523T13

29.12.2017

133,956

TRT020823T11

29.12.2017

148,273

TRT270923T11

29.12.2017

89,591

TRT200324T13

02.01.2018

97,771

TRT200324T13

29.12.2017

97,528

TRT080524T17

29.12.2017

132,334

TRT050624T19

29.12.2017

96,457

TRT240724T15

02.01.2018

92,756

TRT240724T15

29.12.2017

92,892

TRT180924T11

29.12.2017

125,727

TRT120325T12

02.01.2018

85,086

TRT120325T12

29.12.2017

85,278

TRT160425T17

29.12.2017

120,943

TRT110226T13

02.01.2018

98,878

TRT110226T13

29.12.2017

99,143

TRT240227T17

29.12.2017

100,885

TRT070727T13

29.12.2017

104,996

TRT110827T16

02.01.2018

98,569

TRT110827T16

29.12.2017

98,713

b. Kira sertifikaları

Menkul Kıymet

Valör Tarihi

Borsa Rayici (TL)

TRD140218T18

29.12.2017

103,721

TRD260918T17

29.12.2017

99,753

TRD211118T18

29.12.2017

99,333

TRD130219T18

29.12.2017

102,101

TRD190619T18

29.12.2017

97,365

TRD140721T18

29.12.2017

96,459

TRD220921T16

29.12.2017

112,628

TRD100822T10

29.12.2017

98,991

TRD121022T14

29.12.2017

103,605

2. Özel sektör menkul kıymetleri

a. Finansman bonosu

Menkul Kıymet

Valör Tarihi

Borsa Rayici (TL)

TRFFNBK11820

29.12.2017

99,740

TRFDZFK11812

29.12.2017

99,479

TRFFIBA11813

29.12.2017

99,368

TRFDZBK11829

29.12.2017

99,221

TRFDNFK11818

29.12.2017

98,964

TRFTCZB21821

29.12.2017

98,536

TRFNURL21822

29.12.2017

98,462

TRFGRAN21824

29.12.2017

98,370

TRFAKBK21826

02.01.2018

98,104

TRFAKBK21826

29.12.2017

97,952

TRFYKYM31815

29.12.2017

97,460

TRFNURL31821

29.12.2017

97,556

TRFVKFB31847

29.12.2017

97,052

TRFZORF31812

29.12.2017

100,95

TRFKPTL61812

29.12.2017

93,825

b. Özel sektör tahvili

Menkul Kıymet

Valör Tarihi

Borsa Rayici (TL)

TRSKTMR31812

29.12.2017

101,139

TRPAKYB51815

29.12.2017

111,272

TRSZORN21919

29.12.2017

101,850

TRSVERA51913

29.12.2017

101,935

TRSBEDS81914

29.12.2017

116,386

TRSAKFH12015

29.12.2017

105,222

TRSAKFH32013

29.12.2017

102,077

TRSZOESK2017

29.12.2017

101,302

TRSDOGH72112

02.01.2018

102,975

TRSDOGH72112

29.12.2017

102,789

c. Kira Sertifikaları

Menkul Kıymet

Valör Tarihi

Borsa Rayici (TL)

TRDTFVK11812

29.12.2017

102,851

TRDKTVK11812

29.12.2017

103,320

TRDKTVK11820

29.12.2017

102,785

TRDABVK11811

29.12.2017

110,937

TRDTFVK21811

29.12.2017

100,928

TRDBRKT21818

29.12.2017

101,449

TRDTFVK31810

29.12.2017

100,000

TRDKTVK31828

29.12.2017

100,334

TRDKTVK31810

29.12.2017

101,449

TRDHVKA31816

29.12.2017

100,358

TRDBRKT31817

29.12.2017

103,090

TRDZKVK41816

29.12.2017

102,379

TRDTFVK41819

29.12.2017

102,553

TRDTFVK41835

29.12.2017

100,600

TRDTFVK51818

29.12.2017

100,951

TRDBRKT61814

29.12.2017

100,344

 Libor/Euribor Faiz Oranları:

Vade

Libor (%)

Euribor (%)

1 Aylık

1,56425

-0,368

2 Aylık

1,62186

-0,340

3 Aylık

1,69428

-0,329

6 Aylık

1,83707

-0,271

9 Aylık

--

-0,217

12 Aylık

2,10697

-0,186

Türk Lirası Reeskont Oranı: % 9,75

 Yeniden Değerleme Oranı: % 14,47

Üretici Fiyatları Genel Endeksi Artış Oranı*: % 15,47

Tüketici Fiyatları Genel Endeksi Artış Oranı : % 11,92

Tecil Faizi Oranı: Yıllık % 12

Gecikme Faizi Oranı: Aylık % 1,40

Gecikme Zammı Oranı: Aylık % 1,40

Pişmanlık Faizi Oranı: Aylık % 1,40

*Geçmişte TEFE ve ÜFE olarak adlandırılan endekslerin yerine, Ocak 2014 tarihinden itibaren Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Kullanılmaktadır.

Kıdem Tazminatı Tavanı:

 

 

01.01.2017–30.06.2017:

4.426,16 TL

 

01.07.2017-31.12.2017:

4.732,48 TL

 

01.01.2018–30.06.2018:

5.001,76 TL

 

SGK Taban Aylık:

 

1.777,50 TL

 

01.01.2017–31.12.2017:

 

SGK Tavan Aylık:

 

 

01.01.2017–31.12.2017:

13.331,40 TL

 

01.01.2018–31.12.2018:

15.221,40 TL

 

Asgari Ücret

Tüm Çalışanlar

 

01.01.2017-31.12.2017

1.777,50 TL

 

01.01.2018-31.12.2018

2.029,50 TL

 

 

2017

2018

Küçük Demirbaş Sınırı

900,00 TL

1.000,00 TL

Çalışanlara yemek yardımı ile ilgili

istisna tutarı (KDV Hariç)

14,00 TL

16,00 TL

Banka ve finans kurumları aracılığı ile ödeme ve tahsilatların tevsik zorunluluğu

7.000,00 TL

Saygılarımızla.

Dosyalar