Sizi Arayalım
Yıllık Transfer Fiyatlandırması Formu Hazırlama Rehberi

Rehber: 2017/8

Yıllık Transfer Fiyatlandırması Formu Hazırlama Rehberi

YILLIK TRANSFER FİYATLANIRMASI FORMU

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, ilişkili kişilerle bir hesap dönemi içinde yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri ile ilgili olarak “TRANSFER FİYATLANDIRMASI, KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM ve ÖRTÜLÜ SERMAYEYE İLİŞKİN FORM”u doldurmaları ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde, bağlı bulunulan vergi dairesine göndermeleri yasal bir zorunluluktur. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe giren “Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” başlıklı 13 üncü maddesine ilişkin ayrıntılı açıklamaların yapıldığı 1 Seri No.’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğin “7.1- Yıllık Belgelendirme” başlıklı bölümüne göre, kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle bir hesap dönemi içinde yaptıkları işlemler ile ilgili olarak “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”u doldurmaları ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bağlı bulundukları vergi dairesine (25 Nisana kadar) göndermeleri gerekmektedir.

Formun Kapsamı

Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form” tüm kurumlar vergisi mükellefleri (serbest bölgelerde faaliyette bulunanlar dâhil) tarafından bir hesap dönemi içinde transfer fiyatlandırmasına ilişkin işlemler, kontrol edilen yabancı kurum ve ortak veya ortakla ilişkili kişilerden temin edilen borç bulunması halinde doldurulacaktır. Buna göre, kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde;

 • İlişkili kişilerle gerçekleştirilen (yurtiçi ve yurtdışı ayrımı olmaksızın) mal veya hizmet alım ya da satım işlemlerinin,
 • Yurt dışı iştiraklerinin ve
 • Ortak veya ortakla ilişkili kişilerden temin edilen bir borcun

bulunması halinde bu formun doldurulması gerekmektedir.

Form kapsamında yer alan işlemlerden bir veya birkaçının bulunması durumunda sadece mevcut işleme ilişkin kısım doldurulacak, form kapsamında yer alan işlemlerin bulunmaması durumunda ise bu form doldurulmayacak ve beyanname ekinde de gönderilmeyecektir.

Formun Doldurulması Esnasında Dikkat Edilecek Unsurlar

Transfer Fiyatlandırması Kapsamındaki İlişkili Kişilere İlişkin Bilgiler

Kurumlar Vergisi Kanununun uygulamasında ilişkili kişi kavramı 1 seri numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de ayrıntılı olarak açıklanmış olup, formun (I) numaralı bölümüne, kurumlar vergisi mükelleflerinin ilgili hesap döneminde mal veya hizmet alım ya da satımında bulunduğu gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bulunan gerçek kişi ve kurumlara ilişkin bilgiler yazılacaktır.

Öte yandan Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesine 6728 sayılı Kanun’la “ilişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların örtülü kazanç dağıtımı kapsamında sayılması için en az %10 oranında ortaklık, oy veya kâr payı hakkının olması şartı aranır” şeklinde yeni hükümler eklenmiştir. Buna göre, ortaklık kanalıyla oluştuğu durumlarda %10’luk ortaklık, oy veya kâr payı hakkı bulunma koşulunun gerçekleştirmeyen ilişkili kişilerle 9 Temmuz 2016 tarihinden önce bir işlem gerçekleştirilmiş ise bu işlemlerin formda yer alması, eğer işlem söz konusu tarihten sonra gerçekleştirilmişse formda belirtilmemesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu formun bu bölümünde, kurumlar vergisi mükelleflerinin ilgili hesap dönemi içinde işlem yaptığı yurt içinde bulunan ilişkili kişilerin adı-unvanı ve vergi kimlik numarası/T.C kimlik numarası ile yurt dışında bulunan ilişkili kişiler ve bu ilişkili kişilerin bulunduğu ülke yazılacaktır.

Öte yandan, kurumlar vergisi mükellefinin yurt dışında işlem yaptığı ilişkili kişinin bulunduğu ülke ile söz konusu ilişkili kişinin kanuni/iş merkezinin farklı ülke olması halinde, ilgili sütuna işlemin yapıldığı ülke adı yazılacaktır. Kurumlar vergisi mükellefinin sadece yurt içinde bulunan ilişkili kişilerle işlemlerinin mevcut olması halinde “Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı-Unvanı” bölümü, yurtdışındaki ilişkili kişilerle işlemlerin mevcut olması halinde ise “Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı-Unvanı” başlıklı bölümü doldurulmayacaktır.

İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler

Formun (II) numaralı bölümüne, mükellefin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle gerçekleştirdiği alım ve satım işlemlerine ilişkin bilgiler yazılacaktır.

Her bir işlemle ilgili olarak “Alım” sütununa, mal veya hizmet alımına istinaden ilişkili kişi tarafından sağlanan işlem tutarı, “Satım” sütununa ise mal veya hizmet satışına istinaden ilişkili kişiye sağlanan işlem tutarı yazılacaktır. Alım ve satım sütunlarında yer verilecek tutarlara Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi dâhil edilmeyecek olup, iade, ıskonto ve diğer indirimler düşüldükten sonra kalan net tutarlar yazılacaktır.

Varlıklar

Formun “Varlıklar” bölümünde yer alan 1 ve 2 numaralı satırlarda, mükellefin ilişkili kişiler ile yaptığı hammadde, yarı mamul, mamul ve ticari mal alım veya satımına ilişkin bilgiler yer alacaktır. Bu satırın alım sütununda mükellefin ilişkili kişilerden formun ilgili bulunduğu hesap dönemi içerisinde satın aldığı hammadde, yarı mamul, mamul ve ticari malların tutarı, satım sütununda ise mükellefin ilgili hesap dönemi içerisinde ilişkili kişilere sattığı hammadde, yarı mamul, mamul ve ticari malların tutarı yazılacaktır.

Formda yer alan gayrimaddi haklar/varlıklar, patent, ticari marka, ticari unvan, tasarım ya da model gibi sınaî varlıkların kullanım hakkı ile edebi, sanatsal eserlerin mülkiyet hakları ve ticari bilgi birikimi (know how), ticari sırlar gibi fikri hakları kapsamaktadır. Dolayısıyla bu bölümün 3 numaralı “Gayrimaddi Haklar/Varlıklar” satırında, alım sütununa mükellefin formun ilgili bulunduğu hesap dönemi içerisinde edindiği veya kullandığı gayrimaddi varlıklara ilişkin fiyat/bedel, satım sütununda ise mükellefin ilişkili kişilere sattığı veya kullandırdığı gayrimaddi varlıklara ilişkin fiyat/bedel yazılacaktır.

Bu bölümün 4 numaralı “Kiralamalar” satırında, formun ilgili bulunduğu hesap döneminde mükellefin ilişkili kişilerden yaptığı kiralama işlemine ilişkin kira bedeli alım sütununa, ilişkili kişilere kiraya verme işlemine ilişkin kira bedeli satım sütununa yazılacaktır. Bölümün 5 numaralı satırına ise, mükellefin ilişkili kişilerle ilgili hesap dönemi içerisinde gerçekleştirdiği demirbaşlar, gayrimenkuller gibi sabit kıymetlere ilişkin alım ve satım tutarları yazılacaktır.

Hizmetler

Formun “Hizmetler” ile ilgili bölümünde “İnşaat-Onarım ve Teknik Hizmetler” ve “Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri”nin yer aldığı 6 ve 7 numaralı satırlarda, mükellef tarafından ilgili hesap döneminde ilişkili kişilerden alınan hizmetlere ilişkin tutarlar alım sütununda, ilişkili kişilere verilen söz konusu hizmetlere ilişkin tutarlar satım sütununda yer alacaktır. Bu noktada önemle belirtmek gerekirse, alınan hizmet nedeniyle doğrudan doğruya ilgili mükellefe yansıtılmayan ancak dolaylı olarak ve belirli bir dağıtım anahtarına dayalı olarak yansıtılan (örneğin şirket merkezinden bilgisayar sayısına göre yansıtılan IT hizmetleri ya da ilişkin giderler) grup içi hizmetlere (intra-group services) ilişkin tutarlar bu kısımda değil formun “Diğer İşlemler/Grup İçi Hizmetler” bölümünde belirtilmelidir. Ayrıca, ilgili grup içi hizmetin içeriği hakkında yine aynı bölümde açıklama yapılmalıdır.

Bölümün 8 numaralı “Komisyon” satırında ise, ilişkili kişilere verilen komisyon tutarı alım sütununa, ilişkili kişilerden alınan komisyon tutarı satım sütununa yazılacaktır. Bölümün 9 numaralı satırı ise ilişkili kişilerle gerçekleştirilen ve yukarıda sayılanlar dışındaki herhangi bir hizmetin (dağıtım anahtarına dayalı olarak dağıtılan grup içi hizmetler hariç) bulunması halinde doldurulacaktır.

Mali İşlemler

Formun “Mali işlemler” bölümünde yer alan 10 numaralı “Ödünç Para/Kredi-Faiz” satırına, ilişkili kişilerle formun ilgili bulunduğu hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen ödünç para ve kredi işlemlerinde anaparaya ilişkin yılsonu bakiyesi bu satırın sol tarafına, yıl içindeki toplam faiz tutarı bu satırın sağ tarafına ayrı ayrı yazılacaktır. Dolayısıyla ödünç para alınması durumunda alınan ödünç para tutarı alım sütununun sol tarafına, verilen faiz alım sütununun sağ tarafına yazılacak olup, ödünç para verilmesi durumunda ise verilen ödünç para tutarı satım sütununun sol tarafında, alınan faiz satım sütununun sağ tarafına yazılacaktır. Ayrıca bu satıra, ödünç paranın bir unsuru olarak kabul edilen cari hesaplara ilişkin dönem sonu bakiye tutarı ve yıl içindeki toplam faiz tutarı da ayrı ayrı yazılacaktır.

Bunların yanında, önceki dönemlerde alınmış, faiz işletilsin işletilmesin ana para ödemesi henüz yapılmamış ödünç paralara da yer verilmesi gerekmektedir. Eğer ana paranın bir kısmı ödenmiş ise kalan kısma yine formda yer verilmelidir.

Bölümün 11 numaralı “Gayri Nakdi Krediler” satırında alınan teminat bu satırın alım sütununun sol tarafına, bu işleme ilişkin verilen komisyon tutarı ise alım sütununun sağ tarafına yazılacaktır. Verilen teminat satım sütununun sol tarafına, bu işleme ilişkin alınan komisyon tutarı da satım sütununun sağ tarafına yazılacaktır.

Bölümün 12 numaralı “Mevduat/Repo-Faiz” satırında,

 • Mevduat veya repo işlemlerinde; yatıran yönünden, mevduat veya repo tutarı satım sütununun sol tarafına, söz konusu mevduat/repo için alınan faiz satım sütununun sağ tarafına ayrı ayrı yazılacaktır.
 • Mevduat veya repo işlemlerinde; kabul eden yönünden, mevduat veya repo tutarı alım sütununun sol tarafına, söz konusu mevduat/repo için verilen faiz alım sütununun sağ tarafına ayrı ayrı yazılacaktır.

Bölümün 13 numaralı “Vadeli İşlemler (Türev Ürünler)” satırında, mükellefin ilişkili kişilerle formun ilgili bulunduğu hesap dönemi içerisinde gerçekleştirdiği vadeli işlemlere ilişkin bilgiler yer alacaktır.

Forward işlemleri ile ilgili olarak 13.1 numaralı satırda, alıcı taraf sözleşmeye göre alımını gerçekleştirdiği kıymetin sözleşmede belirlenen fiyata/kura göre oluşan değerini alım sütununda sol tarafa, kıymetin vade tarihindeki piyasa fiyatına/kura göre oluşan değerini satım sütununda sol tarafa yazacaktır. Satıcı taraf ise sözleşmeye göre satımını gerçekleştirdiği kıymetin sözleşmede belirlenen fiyata/kura göre oluşan değerini satım sütununda sol tarafa, kıymetin vade tarihindeki piyasa fiyatına/kura göre oluşan değerini alım sütununda sol tarafa yazacaktır.

Futures işlemleri ile ilgili olarak 13.2 numaralı satırda, işlemle ilgili olarak verilen komisyon tutarı alım sütununda sağ tarafa, alınan komisyon tutarı ise satım sütununda sağ tarafa yazılacaktır.

Formun 13.3 numaralı opsiyon sözleşmeleri satırında, satın alma ya da satma hakkı karşılığında verilen opsiyon primi alım sütununda sağ tarafa, alınan opsiyon primi satım sütununda sağ tarafa yazılacaktır.

Opsiyon hakkının kullanılması durumunda;

 • Alım opsiyonunda, alıcı taraf alımı yapılan kıymetin sözleşmede belirlenen fiyata/kura göre oluşan değerini alım sütununda sol tarafa, vade tarihindeki piyasa fiyatına/kura göre oluşan değerini satım sütununda sol tarafa yazacaktır. Satıcı taraf ise satışı yapılan kıymetin sözleşmede belirlenen fiyata/kura göre oluşan değerini satım sütununda sol tarafa, kıymetin vade tarihindeki piyasa fiyatına/kura göre oluşan değerini alım sütununda sol tarafa yazacaktır.
 • Satım opsiyonunda, alıcı taraf alımı yapılan kıymetin sözleşmede belirlenen fiyata/kura göre oluşan değerini alım sütununda sol tarafa, kıymetin vade tarihindeki piyasa fiyatına/kura göre oluşan değerini satım sütununda sol tarafa yazacaktır. Satıcı taraf satışı yapılan kıymetin sözleşmede belirlenen fiyata/kura göre oluşan değerini satım sütununda sol tarafa, kıymetin vade tarihindeki piyasa fiyatına/kura göre oluşan değerini ise alım sütununda sol tarafa yazacaktır.

Formun 13.4 numaralı para swapı satırında, sözleşmeye baz alınan kıymeti (döviz/TL) vade tarihinde alan tarafından sözleşmede belirlenen kura göre oluşan değeri (vade tarihindeki değeri) satım sütununun sol tarafına, işlemin yapıldığı tarihteki kura göre oluşan değeri alım sütununda sol tarafa yazılacaktır. Öte yandan sözleşmeye baz alınan kıymeti vade tarihinde veren tarafından sözleşmede belirlenen kura göre oluşan değeri (vade tarihindeki değeri) alım sütununun sol tarafına, işlemin yapıldığı tarihteki kura göre oluşan değeri ise satım sütununda sol tarafa yazılacaktır.

Formun 13.5 numaralı faiz swapı satırında, sözleşmeye istinaden verilen faiz alım sütununda sağ tarafa, alınan faiz satım sütununda sağ tarafa yazılacaktır. Bölümün 14 numaralı “Menkul Kıymetler” satırına, Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Eurobond veya bir başka menkul kıymetin alım veya satımına ilişkin işlemlerde işlemin niteliğine göre anapara bu satırın sol tarafına, faiz ise sağ tarafına ayrı ayrı yazılacaktır. Bölümün 15 numaralı “Sigorta” satırına, ilişkili kişi kapsamında verilen prim tutarı alım sütununa, ilişkili kişilerden alınan prim satım sütununa yazılacaktır.

Diğer İşlemler

Formun “Diğer İşlemler” bölümünde yer alan 17 numaralı “İkramiye ve Benzeri Ödemeler” satırında, alım sütununa formun ilgili bulunduğu hesap dönemi içerisinde ilişkili kişilere verilen ikramiye, prim ve benzeri ödemelerin tutarı, satım sütununa ise ilişkili kişilerden alınan bu tür ödemelerin tutarı yazılacaktır.

Bölümün 18 numaralı “Grup İçi Hizmetler” satırına 1 seri numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğin “11- Grup İçi Hizmetler” başlıklı bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde, mükellefin formun ilgili bulunduğu hesap döneminde ilişkili kişiler arasında gerçekleşen grup içi hizmet sözleşmelerine ilişkin bilgiler yer alacaktır. Dolayısıyla, grup içi hizmet kapsamında alınan hizmete ilişkin tutar alım sütununa, verilen hizmete ilişkin tutar ise satım sütununa yazılacaktır. Yukarıda da belirtildiği gibi, eğer bir hizmet ilişkili kişilerden doğrudan alınıyorsa veya ilişkili kişilerden biri ya da birkaçına doğrudan veriliyorsa ve bu hizmetler sadece hizmeti alan(lar) veya veren açısından sadece taraf arasında bir işlem ise, söz konusu işlemlere bu bölümde değil formun “Hizmetler” bölümünde yer verilecektir. Buna karşın, örneğin grup şirketleri için satın alma faaliyeti gerçekleştiriliyor ve bu hizmetten tüm ya da bazı grup şirketleri faydalanıyorsa ve hizmetten faydalanma derecesi açık olarak belirlenemediği için ilgili maliyetler ve karlılık belirli bir dağıtım anahtarı kullanılarak grup şirketlerine dağıtılıyorsa bu tür işlemlere “grup içi hizmet” olarak bu bölümde yer verilecektir.

Yapılan İşlemlerin Toplamı

Bu bölüme varlıklar, hizmetler ve diğer işlemler bölümlerinde yer alan tutarların toplamı ile mali işlemler bölümünde anapara ve faiz bölümlerinde yazılı tutarlar toplanarak yazılacaktır.

Transfer Fiyatlandırmasına Konu Olan İşlemlerde Kullanılan Yöntemler

Bu bölüme, kurumlar vergisi mükelleflerinin ilgili hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı ve formun "II- İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler" bölümündeki işlemler için kullandığı yöntemler ve anılan bölümde yer alan alım satım tutarları yazılacaktır. Formun bu bölümünde yer alan alım ve satım sütunlarına ilişkin “Toplam İşlem Tutarı”, “II- İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler” bölümünde yer alan “Yapılan İşlemlerin Toplamı” satırının alım ve satım sütunlarında yer alan tutarlara eşit olmalıdır.

Kurumların Yurtdışı İştirakine İlişkin Bilgiler

Kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği hesap döneminde, kurumların yurtdışı iştiraklerinin bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Tablodaki sütunlar itibarıyla, iştirak edilen her bir yurtdışı iştirak için ayrı ayrı olmak üzere, yurtdışı iştirakin;

 • Unvanı,
 • Kanuni veya iş merkezinin bulunduğu ülke,
 • Toplam gayrisafi hâsılatı ile yurtdışı iştirakte kurumun sermaye, oy veya kâr payı oranı (hangi oran daha yüksekse o oran dikkate alınacaktır) yazılacaktır.

Örtülü Sermaye Uygulamasına İlişkin Bilgiler

Kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği hesap döneminde ortak veya ortakla ilişkili kişilerden temin edilen bir borç bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Buna göre;

 • “Aktif Toplamı”: Kurumun hesap dönemi başında çıkartılmış olan bilânçosunda yer alan bilgilere göre doldurulacaktır.
 • “Toplam Borçlar”: Kurumun hesap dönemi başında çıkartılmış olan bilânçosunda yer alan bilgilere göre doldurulacaktır.
 • “Öz Sermaye Tutarı”: Kurumun öz sermayesi bu tabloda yer alan Aktif Toplamı ve Toplam Borçlar dikkate alınarak, 1 Seri No.’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “12.1.5” bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hesaplanacaktır.
 • “Toplam Faiz Giderleri”: Ortak veya ortakla ilişkili kişilerden temin edilen borç nedeniyle hesap dönemi içinde gerçekleşen ve maliyetlere veya faaliyet giderlerine intikal etmiş olan faiz giderlerinin toplamı yazılacaktır.
 • “Toplam Kur Farkı Giderleri”: Ortak veya ortakla ilişkili kişilerden temin edilen borç nedeniyle hesap dönemi içinde gerçekleşen ve maliyetlere veya faaliyet giderlerine intikal etmiş olan kur farkı giderlerinin toplamı yazılacaktır.
 • “Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı”: İlgili hesap döneminde ortak veya ortakla ilişkili kişilerden temin edilen borçların en yüksek olduğu tarihteki toplam tutarı yazılacaktır.

Özel Hesap Dönemi Tayin Edilen Mükellefler İçin Formun Doldurulması

Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar vergisi mükelleflerinin de, bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri ile ilgili olarak “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”u doldurmaları ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bağlı bulundukları vergi dairesine göndermeleri gerekmektedir. Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar vergisi mükelleflerinin bu formu hesap dönemlerinin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25 inci günü akşamına kadar kurumlar vergisi beyannamesi ekinde göndermeleri gerekmektedir. Öte yandan, formun doldurulmasında yukarıda yapılan açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir.

Formun Doldurulmasına İlişkin Örnekler

(ABC) A.Ş.’nin 2016 mali yılı içinde transfer fiyatlandırması kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki ilişkili kişileri ile gerçekleştirdiği işlemler aşağıdaki gibidir:

i. Rusya’da mukim (R)’den KDV dâhil 59.000 TL tutarında yarı mamul halinde plastik ithal etmiştir.

ii. Almanya’da mukim (D)’ye KDV hariç 45.000 TL tutarında dizüstü bilgisayar satmış, yine aynı firmadan KDV dâhil 82.600 TL değerinde klavye satın almıştır.

iii. Romanya’da mukim (R)’ye elektronik eşya üretim sürecinde kullanması için 10.000 TL değerinde teknik bilgi (know-how) satmış, İngiltere’deki ilişkili kişisi (UK)’ye lisans anlaşması karşılığında 50.000 TL ödemiştir.

iv. Türkiye’de mukim bağlı şirketi (K)’ya aktifinde yer alan taşınmazı yıllık 15.000 TL’ye kiralamış, kiralama işiyle uğraşan (L)’den pazarlama faaliyetlerinde kullanmak için 100.000 TL bedelinde araç kiralamıştır.

v. Türkiye’de mukim (S)’den 25.000 TL bedelinde sabit kıymet alımı yapılmıştır.

vi. Türkiye’de mukim (O)’dan 6.000 TL karşılığında bina onarım hizmeti alınmıştır.

vii. İtalya’da mukim (I)’dan elektronik sektöründe kullanılacak yeni teknolojiler için 23.000 TL değerinde (KDV hariç) Ar-ge hizmeti alınmıştır.

viii. Bulgaristan’da mukim ilişkili kişi (B)’nin ithal ettiği mal alımı için Türkiye’de aracılık yapılması karşılığında 13.000 TL komisyon tahsil edilmiştir.

ix. Almanya’da Mukim (D)’den yeni ürünlerin Almanya pazarında pazarlanması hakkında 1.100 TL bedelinde danışmanlık hizmeti almıştır.

x. % 40 oranında ortağı olduğu (KLM) A.Ş.’ye dönem içinde verdiği ödünç paranın yılsonu bakiyesi 41.000 TL olup, ödünç verilen para karşılığında tahsil edilen faiz tutarı toplamı 4.500 TL’dir.

xi. % 51 hâkim hisselerine sahip olduğu (B) Bankasından aldığı ticari kredinin yılsonu anapara bakiyesi 50.000 TL olup, kredi karşılığında yıl içinde ödenen faiz toplamı 3.500 TL’dir.

xii. (B) Bankası, (X) projesi için işletme lehine 8.950 TL kefalet kredisi vermiştir. Banka, verdiği finans hizmeti karşılığında 450 TL hizmet faturası düzenlemiştir. Diğer taraftan ortak olunan (KLM) A.Ş.’nin kazandığı ihale için 10.000 TL bedelli teminat senedi verilmiştir. Verilen teminat karşılığı işletilen komisyon bedeli ise 500 TL’dir.

xiii. (B) Bankasında açılan mevduat hesabına 24.000 TL yatırılmış olup, mevduat hesabındaki paraya banka tarafından bir yıllık faiz karşılığı 1.200 TL işletilmiştir.

xiv. (ABC) A.Ş.’nin (B) Bankasıyla yaptığı 3 ay vadeli forward USD alım sözleşmesine ilişkin verileri aşağıdaki gibidir:

Sözleşme tutarı

1.000 USD

Vade

6 Ay

İşlem Anındaki Spot Kur

1,5285

Forward Kur

1,6614

Vadede Spot Kur

1,8952

xv. (ABC) A.Ş.’nin (B) Bankasıyla 6 ay vadeli opsiyon sözleşmesi yaparak USD alış, TL satış hakkı elde etmiştir. Vade tarihinde, (ABC) A.Ş. opsiyon hakkını kullanmıştır. Bu sözleşmeye ilişkin veriler aşağıdaki gibidir:

Sözleşme Tutarı

1.000 USD

Vade

4 Ay

İşlem Anındaki spot Kur

1,5538

Opsiyon Kuru

1,6354

Opsiyon Primi

10 USD

(1.000 x % 1)

Vadedeki Spot Kur

1,7542

xvi. (ABC) A.Ş.’nin ilişkili (B) Bankası ile yapmış olduğu 3 ay vadeli para swapı sözleşmesine ilişkin veriler aşağıdaki gibidir:

İşlem Tarihindeki Kur

1,4260

Sözleşmede Belirlenen Kur

1,3140

Vadede Spot Kur

1,2544

(ABC) kurumu;

İşlem tarihinde, 30.000 USD alıyor, 42.780 TL veriyor.

Vade tarihinde ise 30.000 USD verip, 39.420 TL alıyor.

İşlem tarihindeki kur (Euro/USD)

1,5874 (USD/TL kuru: 1,3123)

Sözleşmede Belirlenen Kur (Euro/USD)

1,5700 (USD/TL kuru: 1,2918)

Vadede Spot Kur (Euro/USD)    

1,5604 (USD/TL kuru: 1,2885)

xvii. (ABC) A.Ş.’nin ilişkili (B) Bankası ile yapmış olduğu 3 ay vadeli para swapı sözleşmesine göre;

 (ABC) A.Ş,

İşlem tarihinde, 10.000 Euro alıyor, 15.874 USD (20.831,45 TL) veriyor.

Vade tarihinde ise, 10.000 Euro verip, 15.700 USD (20.281,26 TL) alıyor.

xviii. (ABC) A.Ş. 15/01/2016 tarihinde; (XYZ) Bankasına olan 10.000.000 USD tutarındaki 1 yıl vadeli 3 ayda bir LIBOR faiz ödemeli borcuna karşılık olmak üzere, (B) Bankası ile %5 faiz oranı ile 1 yıl vadeli 3 ayda bir faiz ödemeli swap sözleşmesi düzenlemiştir.

Sözleşme tutarı

10.000.000 USD

Faiz değişim tarihleri itibariyle LIBOR

Sözleşme tarihi

15/01/2016

15/04/2016

% 5,50

Sabit faiz

% 5

15/07/2016

% 4,75

Değişken faiz

LIBOR

15/10/2016

% 5,25

 

 

15/01/2017

% 6,00

Tarih

LIBOR

(ABC) A.Ş. tarafından (B) bankasına ödenen faiz

(B) Bankası tarafından (XYZ) bankasına ödenen faiz ($)

15/04/2016

5,50

125.000

137.500

15/07/2016

4,75

125.000

118.750

15/10/2016

5,25

125.000

131.250

Toplam

375.000

387.500

 xix. %40 oranında ortak olunan (KLM) A.Ş.’nin çıkarmış olduğu 6 ay vadeli ve 8.000 TL değerinde tahvil alınmış ve vade sonunda % 10 faiz tahsil edilmiştir.

xx. Grup içinde yer alan (Y) Sigorta Şirketi (ABC) A.Ş. adına hırsızlık, yangın ve deprem risklerine karşılık 13.000 TL tutarında poliçe düzenlemiştir.

xxi. (ABC) A.Ş. Rusya’da mukim (R)’den KDV dâhil 59.000 TL’ye aldığı yarı mamulün bedelini gününde ödemediği için 2.000 TL vade farkı ödemiştir.

xxii. (ABC) A.Ş. yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdür (Z)’ye Genel Müdür Yardımcısı (G)’ye ve idari müdür (U)’ya toplamda 1.500 TL ikramiye ödemesinde bulunmuştur.

xxiii. Almanya’da mukim (D), tüm grup adına Avrupa bölgesinde pazar araştırması yapmıştır. Uygun dağıtım anahtarı kullanıldıktan sonra (ABC) A.Ş.’nin hissesine düşen hizmet yansıtması tutarı 650 TL’dir.

xxiv. Almanya’da mukim (D), Romanya’da mukim (R) ve (ABC) A.Ş. arasında bir maliyet paylaşım anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmaya göre Almanya’da mukim (D), Romanya’da mukim (R) ve (ABC) A.Ş. adına elektronik eşya üretim sürecinde kullanılacak bir gayrimaddi varlık geliştirecektir. Gayrimaddi varlığın geliştirilmesi için anlaşma nedeniyle (ABC) A.Ş.’ye düşen pay 7.000 TL’dir.

Yukarıdaki işlemlerin kullanılan transfer fiyatlandırması yöntemi dâhil forma işlenmesi aşağıdaki gibi olacaktır:

i. Rusya’da mukim (R)’den KDV dâhil 59.000 TL tutarında yarı mamul halindeki plastik ithali formun “II-İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler” Bölümünün “1. Hammadde-Yarı Mamul” alt bölümünün alım sütununa KDV hariç tutar olarak 50.000 TL olarak işlenecektir. Söz konusu işlem için maliyet artı yöntemi kullanılmıştır.

ii. Almanya’da mukim (D)’ye KDV hariç 45.000 TL tutarında dizüstü bilgisayar satışı, yine aynı firmadan KDV dâhil 82.600 TL değerinde klavye satın alımı işlemi formun “II-İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler” Bölümünün “2. Mamul-Ticari Mallar” alt bölümünün satım sütununa; dizüstü bilgisayarlara ait tutar KDV hariç 45.000 TL olarak, klavye satın alımı ise yine KDV hariç 70.000 TL alım sütununa ayrı ayrı kaydedilecektir. Satış işlemi için işleme dayalı net kâr marjı yöntemi, alış işlemi için iç emsalin bulunması nedeniyle karşılaştırılabilir fiyat yöntemi kullanılmıştır.

iii. Romanya’da mukim (R)’ye elektronik eşya üretim sürecinde kullanması için 10.000 TL değerinde teknik bilgi (know-how) satımı işlemi formun “II-İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler” Bölümünün “3. Gayrimaddi Haklar/Varlıklar” alt bölümünün satım kısmına, İngiltere’deki (UK)’ye lisans anlaşması karşılığında 50.000 TL ödeme işlemi ise yine aynı alt bölümün alım kısmına yazılacaktır. Her iki işlem için dış emsaller kullanılarak karşılaştırılabilir fiyat yöntemi uygulanmıştır.

iv. Türkiye’de mukim bağlı şirket (K)’ya aktifte yer alan taşınmazı yıllık 15.000 TL’ye kiralama işlemi formun “II-İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler” Bölümündeki, “4. Kiralamalar” alt bölümünün satım sütununa; kiralama işiyle uğraşan (L)’den pazarlama faaliyetlerinde kullanmak için 100.000 TL bedelinde araç kiralaması ise aynı alt bölümün alım kısmına kaydedilecektir. Her iki işlem için maliyet artı yöntemi uygulanmıştır.

v. Türkiye’de mukim (S)’den 25.000 TL bedelindeki sabit kıymet alımı işlemi formun “II-İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler” Bölümünün, “5. Diğer” alt bölümüne kayıt düşülecektir. İç emsal bulunması gerekçesi ile işlem için karşılaştırılabilir fiyat yöntemi uygun bulunmuştur.

vi. Türkiye’de mukim (O)’dan 6.000 TL karşılığında bina onarım hizmeti alınması işlemi formun “II-İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler” Bölümünün, “6. İnşaat-Onarım-Teknik” alt bölümünde alım sütununda yer alacaktır. Yine iç emsalin bulunması sebebiyle karşılaştırılabilir fiyat yöntemi işleme uygulanmıştır.

vii. İtalya’da mukim (I)’dan elektronik sektöründe kullanılacak yeni teknolojiler için Ar-ge hizmeti alınması formun “II-İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler” Bölümünde yer alan “7. Araştırma ve Geliştirme” alt bölümün alım sütununa 23.000 TL olarak kaydedilecektir. İlgili işlem için işleme dayalı net kâr marjı yöntemi kullanılmıştır.

viii. Bulgaristan’da mukim ilişkili kişi (B)’nin ithal ettiği malların alımı için Türkiye’de aracılık yapılması karşılığında tahsil edilen 13.000 TL komisyon formun “II-İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler” Bölümünün, “8. Komisyon” alt bölümündeki satım sütununda yer alacaktır. İşlem için en uygun yöntem olarak maliyet artı yöntemi uygun görülmüştür.

ix. Almanya’da Mukim (D)’den yeni ürünlerin Almanya pazarında pazarlanması hakkında 1.100 TL danışmanlık hizmeti alınması diğer hizmetler kapsamında formun “II-İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler” Bölümünün, “9. Diğer” alt bölümünde alım sütununda işlenecektir. Danışmanlık hizmeti için maliyet artı yöntemi tercih edilmiştir.

x. % 40 oranında ortak olunan (KLM) A.Ş.’ye dönem içinde verilen ödünç paranın yılsonu bakiyesi olan 41.000 TL formun “II-İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler” Bölümü içindeki, “10. Ödünç Para/Kredi-Faiz” alt bölümünün satım sütununun sol tarafına; ödünç verilen para karşılığında tahsil edilen faiz tutarı olan 4.500 TL ise satım sütununun sağ tarafına kaydedilir. İşlem için dış emsaller kullanılarak karşılaştırılabilir fiyat yöntemi seçilmiştir.

xi. % 51 hâkim hissesine sahip olduğu (B) Bankasından alınan ticari kredinin yılsonu anapara bakiyesi 50.000 TL olarak formun “II-İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler” Bölümü içindeki, “10. Ödünç Para/Kredi-Faiz” alt bölümünün alım sütununun sol tarafına; kredi karşılığında yıl içinde ödenen faiz toplamı ise yine aynı sütunun sağ tarafına 3.500 TL olarak geçirilecektir. Bankadan alınan kredi bakımından iç emsallerin fazlası ile bulunması nedeniyle karşılaştırılabilir fiyat yöntemi en uygun yöntem olarak belirlenmiştir.

xii. (B) Bankası, (X) projesi için işletme lehine 8.950 TL kefalet kredisi verdiği için söz konusu teminat formun “II-İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler” Bölümündeki “11. Gayri Nakdi Krediler” alt bölümünün alım sütununun sol tarafına, bankanın verdiği finans hizmeti karşılığında ödenen gider olan 450 TL ise yine alım sütununun sağ tarafında yer alacaktır. Diğer taraftan, ortak olunan (KLM) A.Ş.’nin kazandığı ihale için (10.000 TL) verilen teminat senedi aynı bölümün satım sütununun sol tarafına, verilen teminat karşılığı işletilen komisyon bedeli (500 TL) ise satım sütunun sağ tarafında yerini alacaktır. Her iki işlem için dış emsallere ulaşılarak karşılaştırılabilir fiyat yöntemi kullanılmıştır.

xiii. (B) Bankasında açılan mevduat hesabına yatırılan 24.000 TL formun “II-İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler” Bölümündeki “12. Mevduat/Repo-Faiz” satım sütununun sol tarafına, mevduat hesabındaki paraya yıllık faiz karşılığı bankaca yürütülen 1.200 TL ise aynı sütunun sağ tarafına kayıt edilecektir. İşlem için iç emsaller dikkate alınarak karşılaştırılabilir fiyat yöntemi kullanılmıştır.

xiv. (ABC) A.Ş.’nin (B) Bankasıyla yaptığı 3 ay vadeli forward USD alım sözleşmesine ilişkin vadede (ABC) A.Ş.’nin, (B) Bankasına ödediği 1.661,4 TL formun “II-İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler” Bölümündeki 13.1 Forward” alt bölümünün alım sütununun sol tarafına, (B) Bankası tarafından (ABC) A.Ş.’ye ödenen 1.000 USD (1.895,2 TL) aynı satırda satım sütununun sol tarafına yazılacaktır. İşlem için iç emsaller kullanılarak karşılaştırılabilir fiyat yöntemi tercih edilen yöntem olmuştur.

xv. (ABC) A.Ş.’nin (B) Bankasına ödediği opsiyon primi tutarı olan (10 x 1,5538) 15,54 TL formun “II-İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler” Bölümündeki 13.3 Opsiyon” alt bölümünün alım sütununda sağ tarafa yazılmıştır. Sözleşmede belirlenen kura göre oluşan değer olan (1.000 x 1,6354) 1.635,4 TL alım sütununda sol tarafa, vade tarihindeki spot kura göre oluşan değer olan (1.000 x 1,7542) 1.754,2. TL satım sütununda sol tarafa yazılmıştır. İşlem için iç emsaller değerlendirilerek karşılaştırılabilir fiyat yöntemi kullanılmıştır.

xvi. Para swapı satırında sözleşmede belirlenen kura göre oluşan değer olan (30.000 x 1,3140) 39.420 TL satım sütununun sol tarafında, işlemin yapıldığı tarihteki kura göre belirlenen tutar olan (30.000 x 1,4260) 42.780 TL alım sütununun sol tarafına yazılmıştır. İşlem için iç emsaller bulunup, karşılaştırılabilir fiyat yöntemi kullanılmıştır.

xvii. Para swapı satırında, sözleşmede belirlenen kura göre oluşan değer olan 15.700 USD’in vade tarihindeki TL karşılığı olan 20.281,26 TL satım sütununun sol tarafına, işlemin yapıldığı tarihteki kura göre belirlenen tutar olan 15.874 USD’nin işlem tarihindeki TL karşılığı olan 20.831,45 TL alım sütununda sol tarafa yazılacaktır. Buna göre 13.4 numaralı para swapı satırında yer alacak tutarlar aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır. İşlem için iç emsaller kullanılarak karşılaştırılabilir fiyat yöntemi uygulamaya koyulmuştur.

 

Alım

Satım

(a) USD/TL

42.780

39.420

(b) Euro/USD

20.831,45

20.281,26

Toplam

63.611,45

59.701,26

xviii. Faiz swapı sözleşmesine istinaden verilen faiz tutarı olan 375.000 TL alım sütununda sağ tarafa, (B) Bankası tarafından (ABC) A.Ş. adına ödenen faiz tutarı olan 387.500 TL satım sütununda sağ tarafa yazılacaktır. İşlem için iç emsaller kullanılarak karşılaştırılabilir fiyat yöntemi kullanılmıştır.

xix. % 40 oranında ortak olunan (KLM) A.Ş.’nin çıkarmış olduğu 6 ay vadeli ve 8.000 TL değerinde tahvil alım işlemi formun “II-İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler” Bölümündeki “14. Menkul Kıymetler” alt bölümünün alım sütununun sol tarafına; vade sonunda tahvilin geri satılması nedeniyle aynı alt bölümün satım sütunun sol tarafına (8.000 TL) ve tahsil edilen % 10 faiz (800 TL) ise satım sütununun sağ tarafına kaydedilecektir. İşlem için iç emsaller esas alınarak karşılaştırılabilir fiyat yöntemi kullanılmıştır.

xx. Grup şirketlerinden (Y) Sigorta Şirketinin (ABC) A.Ş. adına hırsızlık, yangın ve deprem risklerine karşılık 13.000 TL tutarında poliçe düzenlemesi işlemi formun “II-İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler” Bölümündeki “15. Sigorta” alt bölümünün alım sütununa yazılır. İşlem için iç emsaller kullanılarak karşılaştırılabilir fiyat yöntemi uygulanmıştır.

xxi. (ABC) A.Ş.’nin Rusya’da mukim (R)’den KDV dâhil 59.000 TL’ye alınan yarı mamulün bedelinin gününde ödenmemesi nedeniyle tahakkuk eden 2.000 TL vade farkı formun “II-İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler” Bölümündeki “16. Diğer” alt bölümünün alım sütununda yer alır. İşlem için dış emsaller kullanılarak karşılaştırılabilir fiyat yöntemi seçilmiştir.

xxii. (ABC) A.Ş.’nin yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdür (Z)’ye Genel Müdür Yardımcısı (G)’ye ve İdari Müdür (U)’ya toplamda 1.500 TL ikramiye ödemesi formun “II-İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler” Bölümündeki “17. İkramiye ve Benzeri Ödemeler” alt bölümünün alım sütununda yer alacaktır. İşlem için dış emsal bulunabildiğinden karşılaştırılabilir fiyat yöntemi kullanılmıştır.

xxiii. Almanya’da mukim (D), tüm grup adına Avrupa bölgesinde pazar araştırması için uygun dağıtım anahtarı kullanıldıktan sonra (ABC) A.Ş.’nin hissesine düşen hizmete ilişkin yansıtma tutarı olan 650 TL formun “II-İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler” Bölümündeki “18. Grup İçi Hizmetler” alt bölümünün alım sütununda değerlendirilir. İşlem için uygun yöntem maliyet artı yöntemidir.

xxiv. Gayrimaddi varlık geliştirilmesi için düzenlenen maliyet paylaşım anlaşması nedeniyle (ABC) A.Ş. tarafından Almanya’da mukim (D)’ye ödenen 7.000 TL katılım payı formun “II-İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin İşlemler” Bölümündeki “19. Diğer” alt bölümünün alım sütununda yer bulur. İşlem için “mükellefçe belirlenen yöntem” kullanılmıştır.

Yukarıdaki tüm açıklamalar dikkate alındığında (ABC) A.Ş.’nin ilişkili kişileri ile gerçekleştirdiği mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri ile ilgili olarak “TRANSFER FİYATLANDIRMASI, KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM ve ÖRTÜLÜ SERMAYEYE İLİŞKİN FORM”u aşağıdaki şekilde doldurulacaktır.

(ABC) A.Ş.’NİN 2016 YILI TRANSFER FİYATLANDIRMASI, KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM VE ÖRTÜLÜ SERMAYEYE İLİŞKİN FORMU

KURUMA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Vergi Kimlik No

30142089938

Kurum Sicil No

00000000

Kurum Unvanı

(ABC)A.Ş.

Faaliyet Kodu

11111111

İrtibat Telefonu ve Faks No

0 312 315 29 00

Vergilendirme Dönemi

2016/01-12

I-TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

 

Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı-Ünvanı

Vergi Kimlik No/T.C. Kimlik No

Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı-Ünvanı

İlişkili Kişinin Bulunduğu Ülke

1.

Türkiye’de mukim bağlı şirketi (K)

11111111111

Rusya’da mukim (R)

Rusya

2.

Türkiye’de mukim (S)

11111111112

Almanya’da mukim (D)

Almanya

3.

Türkiye’de mukim (O)

11111111113

Romanya’da mukim (R)

Romanya

4.

(KLM) A.Ş.

11111111114

Bulgaristan’da mukim ilişkili kişi (B)

Bulgaristan

5.

(B) Bankası

11111111115

İtalya’da mukim (I)

İtalya

6.

(Y) sigorta şirketi

11111111116

 

 

7.

Genel Müdür (Z)

11111111117

 

 

8.

Genel Müdür Yardımcısı (G)

11111111118

 

 

9.

İdari Müdür (U)

11111111119

 

 

II-İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

 

 

Alım  (TL)

Satım (TL)

 

Varlıklar

 

 

1.

Hammadde-Yarı Mamul

50.000

 

2.

Mamul-Ticari Mallar

70.000

45.000

3.

Gayrimaddi Haklar/Varlıklar (Edinilen veya kullanılan)

50.000

10.000

4.

Kiralamalar

100.000

15.000

5.

Diğer (Sabit kıymet alımı)

25.000

 

 

Hizmetler

 

 

6.

İnşaat-Onarım-Teknik

6.000

 

7.

Araştırma ve Geliştirme

23.000

 

8.

Komisyon

 

13.000

9.

Diğer (Danışmanlık hizmeti)

1.100

 

 

Mali İşlemler

 

 

10.

Ödünç Para/Kredi-Faiz

50.000

3.500

41.000

4.500

11.

Gayri Nakdi Krediler

8.950

450

10.000

500

12.

Mevduat/Repo-Faiz

 

 

24.000

1.200

13.

Vadeli İşlemler (Türev ürünler)

 

 

 

 

13.1

     Forward

1.661,4

 

1.895,2

 

13.2

     Futures

 

 

 

 

13.3

     Opsiyon

1.635,4

15,54

1.754,2

 

13.4

     Para Swapı

63.611,45

 

59.701,26

 

13.5

     Faiz Swapı

 

375.000

 

387.500

14.

Menkul Kıymetler

8.000

 

8.000

800

15.

Sigorta

13.000

 

16.

Diğer (Vade farkı)

2.000

 

 

Diğer İşlemler

 

 

17.

İkramiye ve Benzeri Ödemeler

1.500

 

18.

Grup İçi Hizmetler

  650

 

19.

Diğer (Maliyet paylaşım anlaşması)

7.000

 

 

Yapılan İşlemlerin Toplamı

862.074

623.851

III-TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER

 

Alım (TL)

Satım (TL)

Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi

680.324

550.851

Maliyet Artı Yöntemi

151.750

28.000

Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi

-

-

Kâr Bölüşüm Yöntemi

-

-

İşleme Dayalı Net Kâr Marjı Yöntemi

23.000

45.000

Mükellefçe Belirlenen Yöntem

 7.000

-

Toplam İşlem Tutarı

862.074

623.851

 

Saygılarımızla.

Dosyalar