Sizi Arayalım
Yurtdışında Bulunan Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması ve Kayıt Dışı Varlıkların Kanuni Defterlere Kayıt Edilmesi (Varlık Barışı) Uygulamasının Süresi 6 Ay Uzatılmıştır

DUYURU: 05.01.2022/04

Yurtdışında Bulunan Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması ve Kayıt Dışı Varlıkların Kanuni Defterlere Kayıt Edilmesi (Varlık Barışı) Uygulamasının Süresi 6 Ay Uzatılmıştır

17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 93. maddede;

  • Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 30.06.2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirebilmeleri ve bu varlıkların bildirim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Türkiye’ye getirilebilmesi,
  • Yurt içinde bulunan ancak gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların da yine 30.06.2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar vergi dairesine bildirilerek, kanuni defter kayıtlarına alınmasına

imkan sağlanmıştı.

Bununla birlikte, Cumhurbaşkanına, 30.06.2021 olarak belirlenen süreyi, bitim tarihinden itibaren her defasında 6 ayı geçmeyen süreler halinde bir yıla kadar uzatma yetkisi verilmiş ve bu yetki ilk olarak “4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile kullanılarak mevcut süre 31.12.2021 tarihine kadar olmak üzere 6 ay uzatılmıştı. (01.07.2021 tarihli, 95 sayılı Duyurumuz). Cumhurbaşkanı’nın bu süreyi 6 ay daha uzatabilme yetkisi bulunmaktaydı.

Cumhurbaşkanı söz konusu yetkisini 31.12.2021 tarihli (mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan “5058 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile tekrar kullanmak suretiyle, kısaca yurtiçi ve yurtdışı varlık barışı olarak adlandırabileceğimiz yukarıda belirtilen imkanların uygulama süresini 30.06.2022 tarihine kadar yeniden uzatmıştır. Böylelikle, GVK’nın geçici 93. maddesinde yer alan uzatma yetkisinin tamamı kullanılmış olduğundan, halen geçerli düzenlemeye göre mevcut sürenin tekrardan uzatılabilmesi imkanı kalmamıştır.

Yapılan süre uzatımından hareketle, yurtdışı ve yurtiçi varlık barışı olarak adlandırdığımız uygulamaların detaylarını, hatırlatma amaçlı olarak aşağıda tekrar paylaşıyoruz.

Yurt Dışındaki Varlıkların Türkiye’deki Banka veya Aracı Kurumlara Bildirilmesi

Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının serbestçe tasarruf edilebilmesi için, bu varlıkların gerçek ve tüzel kişilerce Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara 30.06.2022 tarihine kadar bildirilmesi mümkündür. Bildirilen varlıklar üzerinden herhangi bir vergi ödenmesi söz konusu değildir. Sözü edilen varlıkların bildirim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde (Eylül 2022 dönemi sonuna kadar) Türkiye’ye getirilmesi gerekmektedir.

Vergi Usul Kanunu (VUK) uyarınca defter tutan mükellefler, bu düzenleme kapsamında Türkiye’ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dahil edebilecekler, vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir karın tespitinde dikkate almaksızın işletmeden çekebileceklerdir.

Yurtdışındaki Varlıklarla Kredinin veya Sermaye Avansının Kapatılması

Yukarıda belirtilen varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve GVK’nın geçici 93. maddesinin yürürlüğe girdiği 17.11.2020 tarihi itibariyle kanuni defterlerde kayıtlı bulunan kredilerin kapatılmasında 30.06.2022 tarihine kadar kullanılabilecektir. Bu durumda, ilgili kredi veya avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilmeksizin bu hükümlerden yararlanılabilecektir.

Kayıtdışı Varlıkların Kanuni Defterlere Kayıt Edilmesi

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan yukarıda sayılan kıymetler ile taşınmazlar, 30.06.2022 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilmek suretiyle dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecektir.

Söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir. Vergi dairesine beyan edilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması halinde, sermaye artırım kararının beyan tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın beyanı izleyen 10. ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu imkandan faydalanılabilecektir. 

Yukarıda detaylarına yer verilen “5058 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan haline ulaşmak için tıklayınız

Saygılarımızla,

Dosyalar