EĞİTİMLER

EĞİTİMLERİMİZ


Dönem Sonu İşlemleri Eğitimi

Tarih: Tarih için iletişime geçiniz

Süre: 2 Gün

Ücret: Ücret için iletişime geçiniz

Eğitim Programı

 • Dönem sonu değerleme işlemleri
  • Dövizli hesaplar
  • Tahakkuk uygulamaları
  • Reeskont hesaplamaları
  • Karşılıklar
 • Hesap Bazında Dönem sonu işlemleri
  • Hazır Değerler
  • Menkul Kıymetler
  • Ticari Alacaklar ve Diğer Alacaklar
  • Stoklar Dönem Sonu Envanteri
  • Duran Varlıkların ve Finansal Kiralama İşlemlerinin Değerlemesi, Faiz ve Masrafların Durumu, muhasebeleştirme ve yenileme fonu uygulaması
  • Amortismanlar
  • Gelecek Döneme ilişkin Giderler Gider ve Gelir Tahakkukları
  • Bankalar ve Banka Kredileri
  • Ticari Borçlar, Diğer Borçlar ve Transfer Fiyatlandırması Uygulaması
  • Gelecek Döneme İlişkin Gelirler ve Gider Tahakkukları
  • Özsermaye ve Sermaye İşlemleri
  • Karlar ve Kar Yedekleri
  • Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
  • Vergi Karşılıkları
  • Geçici Vergi Uygulaması ve Dönem Sonu İşlemleri
  • Dönem Sonunda Yapılacak Kapanış İşlemler
  • Kar dağıtım işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları
 • Dönem Sonlarında Karşılaşılan Özellikli Hususlar
  • Bağış ve yardımlar
  • Ciro primleri-iskontolar- bedelsiz teslimler
  • Personel prim karşılıkları
  • Stok imhaları
  • Dönem Ayırıcı İşlemler (Kıst Gelir-Gider ve Vergi Muhasebe Durumu)
  • Örtülü Sermayede ve Transfer Fiyatlandırmasında Özellik Arz Eden Dönem Sonu Uygulamaları

Ticari Kardan Mali Kara Geçiş ve Özellik Arz Eden Durumlar

Eğitimin Kapsamı

Dönem sonlarında kurumlar vergisi matrahının tespitine yönelik olarak Vergi Kanunları’na göre yapılması gereken işlemler eğitimimizin kapsamını oluşturmaktadır. Katılımcılar dönem sonu işlemlerine yönelik detaylı bir bilgi elde edecektir.

Eğitimin Amacı

Şirketlerin hesap dönemlerinin kapanışı ile ilgili yapacakları muhasebe işlemleri ve vergi mevzuatına yönelik uygulamalar konusunda katılımcıların ayrıntılı olarak bilgilendirilmesi ve bu suretle işlemlerin hem doğru ve hem de mümkün olan vergisel fırsatların sonuna kadar kullanılarak yapılmasını hedeflemektedir.