YAYINLARIMIZ

OECD Vergi Terimleri Sözlüğü

"BUSINESS PURPOSE" TEST TİCARİ AMAÇ GÖZETME İLKESİ: Vergiden kaçınma amacıyla yapılan uygulamalara karşı bir silah olarak kullanılan ilke. Hiç vergi ödemeden ya da minimum düzeyde vergi ödeyecek şekilde bir takım şartlar ile oluşturulan gerçek dışı uygulamalar ticari bir amaç ile gerçekleştirilmemiş ise göz ardı edilebilir.
BACK-TO-BACK LOAN KARŞILIKLI KREDİ: Bir borcun bağımsız üçüncü bir tarafın aracılığı ile ilişkili kişiler arasında bir taraftan diğer tarafa aktarıldığı borçlanma yöntemi
BAD DEBT ŞÜPHELİ ALACAK: Ödenme olasılığı düşük olan alacak. Şüpheli alacaklar, çoğunlukla zarar olarak kabul edilirler ve bu tür borçlar için karşılık ayrılır.
BALANCE SHEET BİLANÇO: Bir işletmenin belirli bir tarihteki mali durumunu gösteren cetvel. Bu cetvel, işletmenin varlıklarını bir tarafta, borçlarını ve özkaynaklarını diğer tarafta göstermektedir.
BALANCING PAYMENT DENKLEŞTİRİCİ ÖDEME: Maliyet katılım anlaşmaları bakımından, normal olarak bir veya birden fazla katılımcı tarafından diğerine yapılan ve ödeme miktarı ile ödemeyi yapana tarafın hissesini artıracak ancak ödemeyi alanın katkısını azaltacak şekilde anlaşmaya katılan tarafların hisselerini orantılı hale getirmek için yapılan ödeme.
BANK SECRECY PROVISIONS BANKA GİZLİLİK ŞARTLARI: Bu şartlar, vergi otoriteleri dâhil, bir bankanın müşterileri hakkındaki bilgileri üçüncü taraflara açıklamama şartını ifade eder.
BAPA İKİ TARAFLI PEŞİN FİYATLANDIRMA ANLAŞMASI: Aynı zamanda, karşılıklı anlaşma usulüne (mutual agreement procedure) dayalı peşin fiyatlandırması anlaşması olarak da adlandırılır.
BASE COMPANY DIŞ ÜLKELERDEKİ ŞUBELERİNİ FİNANSE EDEN ŞİRKET: Gelirin gizlenmesi ve mükellefin mukim olduğu ülkedeki vergi yükümlülüğünü düşürmek için kullanılan ve düşük ya da hiç verginin uygulanmadığı bir ülkede (vergi cenneti gibi) kurulu olan şirket. Bu tür şirketler, yüksek vergi oranlarının uygulandığı ülkelerde bulunan ilişkili şirketleri adına bazı faaliyetlerde bulunurlar veya temettü, faiz, royalti ve ücret gibi bir takım kazançların aktarılması için kullanılırlar.
BASE COST BAZ (ESAS) MALİYET: Bir varlığın sahibine olan maliyetini ifade etmek için sermaye kazançlarını düzenleyen vergi mevzuatında kullanılan terim
BEARER SECURITIES HAMİLİNE YAZILI SENETLER: Tahvil, bono gibi itfa eden şirket tarafından işleme ilişkin herhangi bir kayda gerek duyulmaksızın bir kişiden diğer kişiye zilliyetliğinin devredebildiği senetler olup böylece zilliyet senedin teslimi ile diğer tarafa geçmiş olur.
BENEFICIAL OWNER İNTİFA HAKKI SAHİBİ: Eşyaya ait tasarruf hakkının başka bir ada kayıtlı olmasına rağmen zilliyetliğin gerçek semerelerinden faydalanan kişi. Bu husus, sıklıkla vergi anlaşmaları açısından önemlidir çünkü vergi anlaşmasının taraflarından birinin mukimi olan kişi, temettü ya da benzeri kazançların intifa hakkı sahibi üçüncü bir ülkenin mukimi ise belli miktardaki indirimli vergi kesintisi oranlarından faydalanmaktan mahrum edilebilir.
BENEFICIARY LEHTAR: Belirli fiiller sonucunda ortaya çıkan haklardan faydalanan ya da faydalanacak olan kişi. Vergisel açıdan lehdar, yediemine bırakılan mal ya da sigorta poliçesinden elde edilen kazançlara tasarruf etme hakkı olan kişidir.
BENEFIT TEST FAYDA TESTİ: Grup içi hizmet sağlanması karşılığında ilişkili şirket tarafından katlanılan harcamalar dolayısıyla çok uluslu şirket grubu açısından gider olarak diğer ilişkili şirkete yapılan ödemelerin o şirket tarafından indirilip indirilemeyeceğini tespit ederken vergi otoriteleri söz konusu hizmetin indirim talebinde bulunan şirkete gerçek bir fayda sağladığı ispatlanmadıkça söz konusu giderlerin indirilmesine izin vermez.
BENEFITS IN KIND AYNİ GELİRLER: Sunulan bir hizmetin karşılığı olan ödemenin bir parçası olarak nakit dışında genellikle hizmet karşılığı elde edilen kazançlara atıfta bulunan terim
BERRY RATIO BERRY RASYOSU: Emsal karlılık oranını tespit etmek için kullanılan rasyo. Berry rasyosu, ticari faaliyetlerden elde edilen brüt karın faaliyet giderlerine olan oranıdır. (Brüt kar/Faaliyet giderleri)
BEST METHOD RULE EN İYİ YÖNTEM KURALI: Bir mükellefin transfer fiyatlandırması yöntemini emsal fiyatın (karlılık oranının) en uygun şekilde tespit edilmesi ile sonuçlanacak şekilde seçmesi gerektiğini ifade eden transfer fiyatlandırması kuralı. Bu kural, birden fazla yöntem arasında herhangi bir önceliğin bulunması gerektiğine dair bir zorlamaya sahip değildir.
BILATERAL ADVANCE PRICING ARRANGEMENT (BAPA) İKİ TARAFLI PEŞİN FİYATLANDIRMA ANLAŞMASI: İki ya da daha fazla vergi idaresinin taraf olduğu (katıldığı) peşin fiyatlandırma anlaşması
BOND BONO: Bir hükümet ya da girişimciye ait ve faiz ödeme koşulu olan borç yükümlülüğü. Bonoların faiz oranı genel olarak sabittir.
BOOK VALUE DEFTER DEĞERİ: İktisap bedelinden indirimine izin verilen amortisman tutarının düşülmesi sonucu hesaplanan ve mükellefin muhasebe kayıtlarında kayıtlı olarak duran bir varlığın değeri
BRACKETS VERGİ DİLİMLERİ: Örneğin gelir vergisinin belirli bir oranına bağlı olarak vergiye tabi gelire ilişkin dilim veya katmanlara atıfta bulunmak için artan oranlı vergilendirme sistemiyle ilgili kullanılan terim
BRANCH ŞUBE (BİRİM): Ana merkez ya da yönetim merkezinden farklı bir bölgede ya da yerde kurulu olan işyerinin birimi, ofisi veya diğer bir ünitesi
BRANCH PROFITS TAX (BPT) Yabancı şirketlerin şube karlarından alınan vergi (Branch Tax) terimine bakınız
BRANCH TAX YABANCI ŞİRKETLERİN ŞUBE KARLARINDAN ALINAN VERGİ: Şubenin geliri üzerinden hesaplanan normal kurumlar vergisi yanında yabancı şirketlerin şube kazançlarına uygulanan vergi. Eğer şube yabancı şirketin bağlı şirketi (Bağlı şirket -subsidiary company- terimine bakınız) olsaydı ve karını temettü olarak dağıtsaydı bu vergi, dağıtılan kar payları üzerinden alınan vergiye eşdeğer olacaktır.
BROTHER-SISTER CORPORATIONS KARDEŞ ŞİRKETLER (GRUP ŞİRKETLERİ): Aynı hissedarlar tarafından sahip olunan veya kontrol edilen iki veya daha fazla sayıdaki şirket
BURDEN OF PROOF İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ: Fiili bir iddianın geçerliliğinin mahkeme ya da diğer bir kurum nezdinde kabul ettirme yükümlülüğü
BUSINESS ASSETS İŞLETMENİN AKTİFLERİ: Bir ticari faaliyeti sürdürmek amacıyla kullanılan varlıklar
BUY-IN PAYMENT GİRİŞ ÖDEMESİ: Daha önce başlatılan maliyet katılım anlaşmasına ilişkin faaliyetlerin sonuçlarından bir hisse elde edebilmek için mevcut anlaşmaya yeni katılımcı olarak iştirak eden kişi tarafından diğer katılımcılara yapılan ödeme
BUY-OUT PAYMENT ÇIKIŞ ÖDEMESİ: Daha önce başlatılan maliyet katılım anlaşmasına ilişkin faaliyetlerin sonuçları bakımından sahip olduğu hisselerin geçerli şekilde devri için mevcut anlaşmadan çekilen bir iştirakçinin katılımcı olarak devam eden taraflardan alacağı tazminat (bedel)
All intellectual property and legal rights of OECD Glossary of Tax Terms are owned by Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

OECD Glossary of Tax Terms is translated into Turkish by Ramazan Biçer, a partner at Centrum Consulting but it does not reflect the official translation.

Copying, duplicating, publishing and releasing of OECD Glossary of Tax Terms without official and prior permission by OECD mean that OECD's intellectual property and legal rights are violated.