YAYINLARIMIZ

OECD Vergi Terimleri Sözlüğü

MAINTENANCE EXPENSES   1. BAKIM MASRAFLARI: Ailesinin, eski eşinin veya diğer akrabalarının hayatlarını idame ettirebilmek için bir mükellef tarafından yapılan harcamalar; 
2. BAKIM ONARIM GİDERLERİ: Bir bina ya da donanımın bakımı ve muhafaza edilmesi için yapılan harcamalar
MALPRACTICE   SUİSTİMAL (YOLSUZLUK): Bir meslek sahibinin görevlerini yerine getirirken ya bilerek ya da dikkatsizlikten ya da önemsememekten dolayı işini yanlış ve ahlaka aykırı şekilde gerçekleştirmesini ifade eder ve mesleki bilgi ve becerinin zorunlu olduğu durumlarda muhasebeciler, mali müşavirler ve avukatların yükümlülüklerini ihmal ederek veya maharetsiz şekilde gerçekleştirmelerini açıklamak amacıyla kullanılır
MANAGEMENT EXPENSES   GENEL İDARE GİDERLERİ: Genel idare giderleri, ticari faaliyetler sürdüren bir işletmenin vergiye tabi karını hesaplarken genellikle indirime tabi tutulabilmektedirler. Grup şirketleri söz konusu olduğunda ise genel idare giderlerinin ne kadarlık kısmının grup şirketlerine yansıtılacağı ve ne kadarlık kısmının grup şirketlerinden tahsil edileceğine karar vermek önem kazanmaktadır.
MANAGEMENT FEE   YÖNETİM ÜCRETİ: Geniş anlamda, ana şirket ya da ana merkezin gerçekleştirdiği yönetsel ve/veya idari hizmetler için tahsil edilen ücret veya bedel
MANAGEMENT SERVICE   YÖNETİM HİZMETİ: Grup içi hizmetler (Intra-group services) terimine bakınız.
MANAGEMENT, PLACE OF   İDARE MERKEZİ: İdare merkezi (Place of management) terimine bakınız.
MANAGEMENT, PLACE OF EFFECTIVE   FİİLİ İDARE MERKEZİ: Fiili idare merkezi (Place of effective management) terimine bakınız.
MAP Karşılıklı anlaşma usulü (Mutual agreement procedure) terimine bakınız.
MAP Karşılıklı anlaşma usulü (Mutual agreement procedure) terimine bakınız.
MARGINAL RATE OF TAX   MARJİNAL VERGİ ORANI: İlgili verginin gelir kalemleri üzerine artan oranlı olarak uygulandığı durumlarda mükellefin gelirinin ya da diğer vergilendirilebilir gelirlerinin en üst dilimi veya kademesine uygulanabilir vergi oranı
MARK TO MARKET   TÜM AKTİF VE PASİFLERİN CARİ PİYASA DEĞERLERİ İLE KAYITLARA GEÇMESİ: Belirli bir tarihteki cari piyasa değerini yansıtmak için varlıkların/borçların değerinin düzeltilmesi için kullanılan vergi ve/veya muhasebe yöntemi
MARK-UP   FİYAT MARJI (BİR MALIN MALİYETİ İLE SATIŞ FİYATI ARASINDAKİ FARK): Özellikle bir tacirin bir şeyi satın almak için ödediği fiyattan satışını yaptığı fiyata doğru o şeyin fiyatında görülen artış. Transfer fiyatlandırması bağlamında, ilişkili kişiler arasındaki işlemlerde emsallere uygun fiyatı belirlemek için kullanılan, uygun bir kar marjı ilave edilerek satıcı için geçerli olan malın satış bedelini artıran bir yöntem (maliyet artı yöntemi)
MARKETABLE SECURITIES   KOLAYCA ELDEN ÇIKARILABİLİR MENKUL DEĞERLER: Kota edilmiş menkul kıymetler (Quoted securities) terimine bakınız.
MARKETING INTANGIBLE   PAZARLAMADA KULLANILAN GAYRİMADDİ VARLIK: Pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak, bir ürün ya da hizmetin ticari olarak kullanılmasına yardımcı olan ve/veya ilgili ürün için önemli bir tanıtım (promosyon) değerine sahip gayrimaddi varlık
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)   MUTABAKAT ZAPTI: Vergi anlaşmaları bağlamında, anlaşma ile ilgili olarak tarafların anlayışlarını ortaya koyan ve anlaşmanın tarafları arasında değiş tokuş edilen belge. Genellikle, bu doküman anlaşma statüsüne sahip değildir ancak anlaşmanın statüsü mutabakat zaptının kendisine dayalıdır.
MERGER BİRLEŞME: Genellikle, şirketlerin yeniden örgütlenmesini kapsayan çok sayıda işlemi anlatmak için kullanılan terim.
MINIMUM TAX ASGARİ VERGİ: Bazı ülkelerde kurumlar, kar elde edip etmediklerine bakılmaksızın, yıllık vergi olarak daima belirli miktarda vergi ödemekle mükelleflerdir.
MINISTRY OF FINANCE (MOF) MALİYE BAKANLIĞI: Para politikasını düzenleme, vergi kanunlarını uygulama, kamu gelirlerini toplama ve benzeri işleri yapmakla görevli bakanlık
MIXER COMPANY MİKSER ŞİRKET: Yurtdışında ödenen vergilerin indiriminden elde edilecek faydayı maksimize etmek için amacı birçok farlı yabancı kaynaktan elde edilen geliri birbirine karıştırmak olan ve bu uygulamalarda aracılık görevi üstlenen holding şirketini tanımlamak için kullanılan terim. Mikser şirket, varış ülkesi ve düşük oranlı verginin uygulandığı ülkeden daha yüksek vergi oranlarının uygulandığı her iki ülkeden gelir elde eder ve daha sonra bu gelirleri temettü olarak hissedarlarına öder. Bu yapı, yurtdışında ödenen verginin oranının ortalamasının ödenmesi sonucu doğurur.
MNC   Çok uluslu şirket (multinational corporation) teriminin kısaltması
MNE   Çok uluslu şirket (multinational enterprises) teriminin kısaltması
MODEL TAX CONVENTIONS (TREATIES)   MODEL VERGİ ANLAŞMALARI: Bir model vergi anlaşması, sınır ötesini ilgilendiren durumlar söz konusu olduğunda ülkeler arasında vergilendirme hakkının dağıtılmasında yeknesaklık ve kolaylık sağmak için tasarlanmıştır. OECD ve Birleşmiş Milletler tarafından geliştirilen model vergi anlaşmaları yaygın bir biçimde kullanılmaktadır ve çok sayıda ülke kendilerine özgü model anlaşmalara sahiptir.
MORTGAGE   İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN SİSTEMİ: Belirli bir borcun geri ödenmesinin güvencesi olarak bir gayrimenkulün üzerinde ipotek yaratan yazılı belge
MORTGAGE TAX   İPOTEK VERGİSİ: Genellikle, ipotekli konut finansman sistemini (mortgage) düzenleyen belge üzerinden damga vergisi şeklinde alınan vergi.
MOTIVE TEST   NİYET KRİTERİ: Sıklıkla, vergiden kaçınmayı önlemek amacıyla getirilmiş vergi mevzuatında yer alan kriter. Örneğin, eğer bazı işlemlerin yegâne, asıl veya başlıca amacı verginin azaltılması ise mevzuat bu durumun bazı sonuçlar doğuracağını ortaya koyabilir.
MOU  Mutabakat zaptı (Memorandum of Understanding) terimine bakınız.
MULTI-STAGE TAX SYSTEM   ÇOK AŞAMALI VERGİ SİSTEMİ: Üretim ve dağıtım faaliyetinin birbirini izleyen aşamalarında aynı ürün üzerinden alınan dolaylı verginin uygulandığı sistem
MULTINATIONAL ENTERPRISES (MNE)   ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER: İki ya da daha fazla ülkede ticari faaliyetleri bulunan şirket veya şirketler topluluğu
MULTIPLE CAPTIVES   Birden fazla holding sigorta şirketine (Captive insurance company) sahip olan şirket
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE (MAP)   KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının uygulaması ile ilgili olarak ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözmek için vergi idarelerinin birbirlerine başvurmalarına yardımcı olan araçlar. OECD Model Vergi Anlaşmasının 25 inci Maddesinde düzenlenen bu süreç, transfer fiyatlandırması düzeltmesi nedeniyle ortaya çıkmış olabilecek çifte vergilendirmeyi ortadan kaldırmak için de kullanılmaktadır.
MUTUAL ASSISTANCE   KARŞILIKLI YARDIM: Vergi anlaşmaları bağlamında karşılıklı yardım, akit devletlerden birinin diğer akit devlet sayesinde vergileri tahsil edecek olmasını ifade eder. OECD Model Vergi Anlaşmasının ihtiyari 27 nci maddesine bakınız.
MUTUAL FUND   YATIRIM FONU: Hissedarlarından para toplayan ve daha sonra bunları hisse senedi, tahvil, vadeli işlem, emtia veya para piyasası menkul kıymetlerine yatıran, mevzuata tabi yatırım şirketi türü; veya bir yatırım şirketi tarafından yatırımcıları adına elde tutulan menkul kıymetlerden oluşan portföy
All intellectual property and legal rights of OECD Glossary of Tax Terms are owned by Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

OECD Glossary of Tax Terms is translated into Turkish by Ramazan Biçer, a partner at Centrum Consulting but it does not reflect the official translation.

Copying, duplicating, publishing and releasing of OECD Glossary of Tax Terms without official and prior permission by OECD mean that OECD's intellectual property and legal rights are violated.