YAYINLARIMIZ

OECD Vergi Terimleri Sözlüğü

“ON CALL” SERVICES   ÇAĞRI ÜZERİNE VERİLEN HİZMETLER: Çok uluslu şirketler grubunun üyeleri için her hangi bir zamanda temin edilmesi mümkün olan, ana şirket ya da grubun hizmet merkezi tarafından sağlanan hizmetler
OECD  İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA TEŞKİLATI: Çoğunlukla Batı Avrupa ülkeleri ve ABD ve Japonya dâhil diğer sanayileşmiş 30 ülkeden oluşan çok taraflı bir teşkilattır. 1961’de kurulan OECD, ekonomik ve sosyal politikalar konularında işbirliğini sağlamak ve bu konularda görüş alış verişinde bulunmak amacıyla üye ülkelerin temsilcileri için toplantılar düzenlemektedir. Teşkilatın özellikle uluslar arası vergi konularında önemli bir rolü bulunmaktadır.
OECD MODEL TAX TREATY   OECD MODEL VERGİ ANLAŞMASI: Model Vergi Anlaşması (Model tax treaty) terimine bakınız.
OFFENCE, TAX   VERGİ SUÇU: Vergi suçları, örneğin beyannamenin geç verilmesi, vergiye tabi gelir ya da işlemleri beyan etmeme ve vergiye ilişkin beyanlarda ihmale dayalı ya da hileli bir biçimde yanlış beyanda bulunma gibi hususları düzenleyen vergi kanunlarında açıkça belirtilmiştir.
OFFICE İŞYERİ: Vergi anlaşmalarının uygulanması açısından, bir teşebbüsün işyeri eğer teşebbüs tarafından yürütülen ticari faaliyetler tamamen veya kısmen o işyeri aracılığı ile sürdürülüyorsa genel olarak daimi işyeri olarak kabul edilir.
OFFICE AUDIT DAİREDE YAPILAN İNCELEME: Genelde, karmaşık olmayan vergi konularında vergi otoritesinin dairesinde gerçekleştirilen inceleme
OFFSHORE BANK OFFSHORE BANKA: Kıyı bankacılığı, esas olarak ülke dışındaki yabancı mevduat sahiplerinden döviz olarak borç alıp, bu dövizleri diğer yerleşik olmayan yabancı kişilere faiz karşılığında yeniden borç verme işlemlerinden oluşur. Birçok ülke, kıyı bankacılığı yapan işletmeler için özel vergilendirme rejimine sahiptir.
OFFSHORE COMPANY OFFSHORE ŞİRKET: Ticari faaliyetlerini sürdürdüğü ülke ya da ülkelerden öteye başka bir ülkede (sıklıkla vergi cennetlerinin birinde) kayıtlı olan şirketler için kullanılan terim. Offshore (veya yerleşik olmayanlar tarafından sahip olunan) şirket, çoğunlukla holding sigorta şirketi, yurt dışı pazarlama, uluslar arası gemicilik faaliyeti ve vergiden kaçınma amaçlı yapılan planlama için kullanılır.
OID İlk ihraç ıskontosu (Original issue discount) terimine bakınız
OMBUDSMAN KAMU HAKEMİ: Amerikan Gelir İdaresi (IRS)’nin Sorun Çözüm Programını (Problem Resolution Program) yöneten Gelir İdaresi yönetim kurulunun mevcut üyelerinden birisi
ONE HUNDRED AND EIGHTY-THREE (183) DAYS' RULE   YÜZ SEKSEN ÜÇ (183) GÜN KURALI: 12 aylık herhangi bir dönemde 183 gün veya daha fazla süreyle bir ülkede bulunmak, vergisel açıdan özellikle bir gerçek kişinin ikametgâhının belirlenmesi veya ücret gelirinin vergilendirilmesi açısından (diğer koşulların karşılanması zorunlu olmasına rağmen) bazı vergisel sonuçlar doğurabilir.
ONSHORE COMPANY   VERGİ CENNETİ KABUL EDİLMEYEN ÜLKEDE KURULU ŞİRKET: Offshore şirketin zıddını açıklamak için bazen kullanılan terim
ONUS OF PROOF   İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ: Bir iddiayı ispat etme yükümlülüğü ve sorumluluğu. Örneğin, mükellefin vergiye tabi gelirini ya da işlemlerini beyan etme yükümlülüğünün bulunduğu durumlar gibi vergi kanunlarında yaygın şekilde yer verilen ilke
OPERATING LEASE   FAALİYET KİRALAMASI: Vergisel açıdan kiralamada bulunan kişinin kiralanan varlığın sahibi olarak kabul edildiği kiralama şekli. Finansal kiralama terimi ile karşılaştırınız.
OPTION   OPSİYON: Taraflardan birine gelecekteki belirli bir tarihte belirli bir fiyattan emtia, hisse senedi veya döviz satın alma ya da bunların satışında bulunma hakkı veren ancak bu yönde bir zorunluluk getirmeyen sözleşmeden oluşan vadeli mali araç
OPTION TO BE TAXED   İSTİSNADAN VAZGEÇME (İSTEĞE BAĞLI VERGİLENDİRME): KDV bağlamında, KDV’den muaf bir firma bazen İndirilecek KDV’nin Hesaplanan KDV’den düşülmesi sonucu oluşan iade hakkının oluşturduğu avantajdan yararlanmak amacıyla KDV’ye tabi olmayı talep edebilir.
ORDINARY SHARES ADİ HİSSE SENETLERİ: Adi hisse senetleri (aynı zamanda imtiyazsız hisse senetleri olarak da bilinirler), çoğunlukla genel kurulda oy vererek şirketin yönetimine katılma ve temettü elde etme hakkı gibi eşit hak ve yükümlülük taşıyan ve eşit itibari değere sahip hisse senetleridir. Adi hissedarların temettü elde etme hakları, genel olarak tahvil sahipleri ve imtiyazlı hisse senedi sahiplerine göre daha arkadan gelir.
ORIGIN PRINCIPLE MENŞE ÜLKESİ İLKESİ: Malların üretildikleri ülkede vergilendirildikleri KDV rejiminde geçerli olan ilke, örneğin mallar menşelerine ya da üretim yerlerine göre vergiye tabi tutulurlar.
ORIGINAL ISSUE DISCOUNT (OID) İLK İHRAÇ İSKONTOSU: Tahvilin ihraç edildiği tarihteki itibari değerinden yapılan indirim. Bu tür ıskontonun en uç örneği, itibari değerinin aslen çok altında bir değerden ihraç edilen ve vade tarihi gelene değin hiç faiz ödemesinin yapılmadığı sıfır kuponlu tahvillerde görülür.
OTHER INCOME DİĞER GELİRLER: Bir vergi anlaşmasında ayrıca belirtilmeyen gelirler, sıklıkla “Diğer Gelirler” başlıklı ayrı bir maddede düzenlenirler.
OUTBOUND TRANSACTION YURTDIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEM: Yurtdışında ticari faaliyet sürdüren ve yatırımda bulunan ülke mukimleri (ve belki de vatandaşları) için geçerli olan vergi uygulamalarını kastetmek için kullanılan terim
OUTPUT TAX HESAPLANAN KDV: KDV ile ilgili olarak, vergiye tabi olan ve aldıkları girdiler nedeniyle satıcılara ödedikleri KDV’nin “İndirilecek KDV” olarak indirime tabi tutma hakkına sahip kişiler tarafından mal ve hizmetlerin satışı nedeniyle ödenmesi gereken vergiyi ifade etmek için kullanılan terim
OVERHEAD EXPENSES GENEL GİDERLER: Bir mal ya da hizmetin üretimi için katlanılan doğrudan giderlerin aksine bir ticari faaliyetin sürdürülmesi için yapılan genel harcamalar. Genel giderler, vergi ile ilgili konularda şubelerin ya da bağlı şirketlerin faydalanması için ilgili tarafın ana merkezi tarafından katlanılan giderleri açıklamak için de kullanılan bir terimdir.
OVERSEAS DENİZ AŞIRI: İngiltere’de “deniz aşırı” terimi, genel olarak yabancı kelimesinin yerine kullanılır çünkü İngiliz Virgin Adaları (British Virgin Islands), Isle of Man ve Kanal Adaları (Channel Islands) gibi İngiltere’nin tasarrufunda kabul edilen Birleşik Krallığın ülke ya da toprakları yabancı kelimesinin kapsamına alınamaz.
All intellectual property and legal rights of OECD Glossary of Tax Terms are owned by Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

OECD Glossary of Tax Terms is translated into Turkish by Ramazan Biçer, a partner at Centrum Consulting but it does not reflect the official translation.

Copying, duplicating, publishing and releasing of OECD Glossary of Tax Terms without official and prior permission by OECD mean that OECD's intellectual property and legal rights are violated.