Sizi Arayalım
7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Rehberi

Rehber: 2017/13

7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Rehberi

İçindekiler

Yeniden Yapılandırılma Hangi Kanun İle Düzenlenmiştir?

Kanun Düzenlemesi Tam Olarak Neyi İçermektedir?

Yeniden Yapılandırma Kapsamına Neler Girmektedir?

Yeniden Yapılandırma Kapsamına Neler Girmemektedir?

7020 Sayılı Kanun’da Yeniden Yapılandırmanın Yanı Sıra Hangi Düzenlemeler Yer Almaktadır?

Maliye Bakanlığına Bağlı Tahsil Dairelerince Tahsil Edilen Hangi Alacaklar Bu Kanun Kapsamına Girmektedir?

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığına Bağlı Tahsil Dairelerince Tahsil Edilen Hangi Alacaklar Bu Kanun Kapsamına Girmektedir?

Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Tahsil Dairelerince Tahsil Edilen Hangi Alacaklar Bu Kanun Kapsamına Girmektedir?

İl Özel İdarelerince Tahsil Edilen Hangi Alacaklar Bu Kanun Kapsamına Girmektedir?

Belediyecelerce Tahsil Edilen Hangi Alacaklar Bu Kanun Kapsamına Girmektedir?

Kesinleşmiş Alacaktan Kastedilen Nedir?

Bir Üst Yargı Merciinde Devam Eden Alacaklar Yapılandırılma Kapsamına Girecek Midir?

İdari Para Cezalarında Kesinleşmiş Alacak Nasıl Olacaktır?

Yapılandırmadan Faydalanmak İsteyenler Ne Zaman Ve Nasıl Başvuru Yapacaklardır?

Birden Fazla Vergi Dairesine Olan Borçlar Nasıl Yapılandırılacaktır?

Borçlu Adına Sorumlu Kişiler Yapılandırılma İçin Başvuru Yapabilir Mi?

Tercihe Göre Sadece İstenilen Borçlar İçin Başvuru Yapılabilecek Mi?

Yargı Kararı Kesinleşmesine Rağmen Tebliğ Edilmemiş Alacaklar Yapılandırılma Kapsamına Girecek Midir?

Gümrük İdarelerine Olan Borçlar Nasıl Yapılandırılacaktır?

Alacakların Yeniden Yapılandırılmasında Tahsilinden Vazgeçilecek Tutarlar Nelerdir?

Hesaplanan Tutarlar Nasıl Ödenecektir?

Yeniden Yapılandırılmaya İlişkin İlk Ödeme Tarihleri Ne Zaman?

Taksit Sürenin Son Günü Resmi Tatile Rastlarsa Nasıl Ödeme Yapılacaktır?

Hesaplanan Tutarların Tamamı İlk Taksit Süresinde Ödenirse İndirim Yapılacak Mıdır?

Taksitlerin Zamanında Ödenmemesinde Ne Gibi Bir Yaptırım Olacaktır?

Taksit Ödeme Süresinde Tüm Vergiler Zamanında Ödenmeli Midir?

Taksit Ödeme Süresinde Sgk Bildirgeleri Zamanında Ödenmeli Midir?

Kredi Kartı İle Ödeme Yapılabilecek Midir?

Vergi Dairesiden Olan Alacaklar Bu Kanun Kasamındaki Borçlara Mahsup Edilebilecek Mi?

YENİDEN YAPILANDIRILMA HANGİ KANUN İLE DÜZENLENMİŞTİR?

27.05.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile daha önceki yapılandırma kapsamında (6736 sayılı Kanun) başvuru yapamamış borçlulara ve bu Kanun sonrasında ortaya çıkan yeni borçlara tekrar bir imkan tanınmaktadır.

Kanun’un 3. maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları ile il özel idareleri ve belediyelere ait alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar da 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

KANUN DÜZENLEMESİ TAM OLARAK NEYİ İÇERMEKTEDİR?

Kanun kapsamına 31.03.2017 tarihi (bu tarih dahil) itibariyle kesinleşmiş alacaklar girmekte olup, 6736 sayılı Kanun’dan farklı olarak, kesinleşmemiş veya dava safhasında alacaklar, inceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan vergiler, pişmanlık ya da kendiliğinden yapılan beyanlar 7020 sayılı Kanun kapsamında yer almamaktadır.

Ayrıca, söz konusu Kanunda matrah ve vergi artırımı, stok ve kayıt düzeltmeleri ile varlık barışına yönelik herhangi bir düzenleme de bulunmamaktadır.

YENİDEN YAPILANDIRMA KAPSAMINA NELER GİRMEKTEDİR?

Kanun kapsamına 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ait;

 • Vergiler ve vergi cezaları, (2017 yılı Temmuz ayında ödenmesi gerekengelir vergisi 2.taksiti ve 2017 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi 2. taksiti dahil değildir.)
 • Gümrük vergileri, idari para cezaları,
 • Sosyal güvenlik primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, SGDP, isteğe bağlı sigorta primleri,
 • Askerlik Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Karayolu Taşıma Kanunu gibi kanunla gereğince verilen idari para cezaları,
 • Belediyelerin idari para cezaları ile su, atık su, katı atık ücreti alacakları, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ve,
 • Bunlara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer'i alacaklar

girmektedir.

YENİDEN YAPILANDIRMA KAPSAMINA NELER GİRMEMEKTEDİR?

Kanun kapsamına;

 • Kesinleşmemiş veya dava safhasında alacaklar,
 • İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan vergiler,
 • Pişmanlık ya da kendiliğinden yapılan beyanlar,
 • Matrah ve vergi artırımı,
 • Stok ve kayıt düzeltmeleri,
 • Varlık Barışına yönelik düzenlemeler

girmemektedir.

7020 SAYILI KANUN’DA YENİDEN YAPILANDIRMANIN YANI SIRA HANGİ DÜZENLEMELER YER ALMAKTADIR?

7020 sayılı Kanun’da, Maliye Bakanlığı ve diğer bazı idarelerin bir kısım alacaklarının yeniden yapılandırılmasının yanı sıra;

 • Vergi Usul Kanuna göre mücbir sebep ilan edilmiş yerlerin mücbir sebep hallerinin sonlandırılmasına,
 • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun “Tecil” başlıklı maddesi kapsamında, faiz almadan ya da düşük oranda faiz uygulanarak amme alacağına tecil yapılmasını sağlayan yetkinin Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen tüm halleri kapsayacak şekilde genişletilebilmesine,
 • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna eklenen 48/A maddesi ile vergiye uyumlu mükelleflerin vergi borçlarının taksitlendirilmesi hususunda Maliye Bakanlığı’nın yetkilendirilmesine,
 • “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin” verilmemesi, eksik verilmesi gibi hallerde aynı fiil nedeniyle birden fazla ceza uygulanmamasına,
 • Ekonomik ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılmasının teşvik edilmesine,
 • İdari Yaptırım kararlarının, Maliye Bakanlığı tarafından kurulan teknik altyapı kullanılmak suretiyle elektronik ortamda tebliğ edilmesine

ilişkin düzenlemeler de yer almaktadır.

MALİYE BAKANLIĞINA BAĞLI TAHSİL DAİRELERİNCE TAHSİL EDİLEN HANGİ ALACAKLAR BU KANUN KAPSAMINA GİRMEKTEDİR?

a. Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;

 • 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları (gelir ve kurumlar vergisine mahsuben 2017 yılında ödenmesi gereken geçici vergi ile 2017 yılında ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci taksitleri hariç),
 • 2017 yılına ilişkin olarak 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları (2017 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),
 • 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

b. 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce, Askerlik Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları,

c. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan amme alacakları dâhil olmak üzere asli ve fer’i amme alacakları (adli ve idari para cezaları ile Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi ve Devlet hakkı, Türk Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi, Şeker Kanununa istinaden alınan şeker fiyat farkı, Millî Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilât, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanuna istinaden alınan akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı, Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu, Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden alınan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları hariç),

7020 sayılı kanun kapsamına girmektedir.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA BAĞLI TAHSİL DAİRELERİNCE TAHSİL EDİLEN HANGİ ALACAKLAR BU KANUN KAPSAMINA GİRMEKTEDİR?

31.03.2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ile gecikme zammı alacakları kanun kapsamına girmektedir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA BAĞLI TAHSİL DAİRELERİNCE TAHSİL EDİLEN HANGİ ALACAKLAR BU KANUN KAPSAMINA GİRMEKTEDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen ve bu Kanunun yayımı tarihi veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;

a. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/1. maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan (5510 sayılı Kanunun geçici 72/1. maddesi kapsamında ödeme süresi ertelenen prim tutarları hariç), 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

b. 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

c. Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malûllük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4/1-b maddesinde belirtilen sigortalılık statüsü kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken 2017 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

d. 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

e. 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

f. İlgili kanunları gereğince takip edilen 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,

g. İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14., 21., 23., 39. ve 76. maddeleri, Sosyal Sigortalar Kanunu’nun mülga 10., 26., 27.ve 28. maddeleri, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun mülga 63. maddesi ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun mülga 129. maddesi gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malûllük, adi malûllük ve ölüm hâlleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçlar,

kanun kapsamına girmektedir.

İL ÖZEL İDARELERİNCE TAHSİL EDİLEN HANGİ ALACAKLAR BU KANUN KAPSAMINA GİRMEKTEDİR?

İl özel idarelerinin, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları (idari para cezaları ve Maden Kanununa istinaden alınan özel idare payı hariç),kanun kapsamına girmektedir.

BELEDİYECELERCE TAHSİL EDİLEN HANGİ ALACAKLAR BU KANUN KAPSAMINA GİRMEKTEDİR?

a. Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2017 yılına ilişkin olarak 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi (2017 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi hariç) ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunların dışında kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları (idari para cezaları ile Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 97/b maddesi gereğince belediyelere ödenmesi gereken paylar hariç),

b. Belediye Gelirleri Kanunun 97.maddesine göre tahsili gereken ve vadesi 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ücret alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları,

c. Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan ve vadesi 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,

d. Büyükşehir belediyelerinin, Çevre Kanunu’nun 11. maddesine göre vadesi 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,

KESİNLEŞMİŞ ALACAKTAN KASTEDİLEN NEDİR?

Kanun kapsamında yapılandırılacak alacakların, kesinleşmiş olup Kanunun yayım tarihi olan 27.05.2017 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil), vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olması gerekmektedir.

Bir alacağın kesinleşmesi, alacağın varlığının hukuk düzeninde ihtilaflı olmaması veya ihtilaflı hale gelme olasılığının kalmamasıdır.

BİR ÜST YARGI MERCİİNDE DEVAM EDEN ALACAKLAR YAPILANDIRILMA KAPSAMINA GİRECEK MİDİR?

İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi ve kesilen cezalar vergi/ceza ihbarnamesiyle mükelleflere tebliğ edilmekte, mükelleflerce ilk derece mahkemesi olan vergi mahkemesinde dava konusu yapılabilmekte ve vergi mahkemesince de bu cezalı tarhiyatların onanması (davanın reddedilmesi) hâlinde bir üst yargı merciine başvurulabilmektedir.

İtiraz/istinaf incelemesi bölge idare mahkemesinde, temyiz incelemesi Danıştay’da devam eden vergi ve cezalara ilişkin tarhiyatlar, vergi mahkemesi kararının vergi dairesine tebliği üzerine tebliğ tarihi itibarıyla gecikme faizi hesaplanarak “tahakkuk” ettirildiği hâlde, bir üst yargı merciinde yargılamanın devam etmesi nedeniyle bu alacakların “kesinleşmiş alacak” olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, 7020 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla, ilk derece yargı kararı üzerine tahakkuk ettiği hâlde yargılamanın devam etmesi nedeniyle kesinleşmemiş olan alacaklar Kanun kapsamına girmemektedir.

İDARİ PARA CEZALARINDA KESİNLEŞMİŞ ALACAK NASIL OLACAKTIR?

İdari para cezalarının kesinleşmiş alacak olabilmesi için idari yaptırım kararlarına karşı süresi içerisinde dava açılmaması veya dava açılmış olmakla birlikte yargılama aşamalarının son bulması gerekmektedir.

Ancak, Milletvekili Seçimi Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları hakkında dava yolu bulunmadığından, bu idari para cezaları verildikleri tarih itibarıyla kesinleşmektedir.

YAPILANDIRMADAN FAYDALANMAK İSTEYENLER NE ZAMAN VE NASIL BAŞVURU YAPACAKLARDIR?

Bu Kanun kapsamına giren borçlarını yapılandırarak ödemek isteyen borçluların ilgili İdarelere (Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir belediyelerine, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine) 30 Haziran 2017 tarihine (bu tarih dâhil) yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan borçları için Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular, bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan başvurabilecekleri gibi posta yoluyla veya Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabileceklerdir.

Ayrıca, borçlular motorlu taşıtlar vergisi ve/veya taşıtla ilişkili idari para cezaları için bulundukları ildeki/ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine de başvuru yapabileceklerdir. Bu takdirde, ödeme planları mükelleflerin bağlı oldukları vergi daireleri tarafından tanzim edilecek ve mükelleflere ödeme planları müracaat ettikleri vergi dairesinde imza karşılığında elden, gerekli şartların bulunması koşuluyla (www.gib.gov.tr) internet adresi üzerinden doğrudan verilebilecektir.

BİRDEN FAZLA VERGİ DAİRESİNE OLAN BORÇLAR NASIL YAPILANDIRILACAKTIR?

Borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için Kanundan yararlanma talebinde bulunmaları hâlinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerekmektedir.

BORÇLU ADINA SORUMLU KİŞİLER YAPILANDIRILMA İÇİN BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?

Kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutarlar dikkate alınarak ilgili vergi dairesine yazılı başvuru yapmak suretiyle 7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Dolayısıyla bu kişilerin Kanundan yararlanabilmek için Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi üzerinden başvurmaları mümkün bulunmamaktadır.

TERCİHE GÖRE SADECE İSTENİLEN BORÇLAR İÇİN BAŞVURU YAPILABİLECEK Mİ?

Borçlular, Kanun kapsamına giren toplam borçları için Kanundan yararlanabilecekleri gibi talep ettikleri dönem ve türler açısından da Kanundan yararlanabileceklerdir. Ancak, motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin, her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları zorunlu olmaktadır.

YARGI KARARI KESİNLEŞMESİNE RAĞMEN TEBLİĞ EDİLMEMİŞ ALACAKLAR YAPILANDIRILMA KAPSAMINA GİRECEK MİDİR?

Kanunun yayımı tarihi itibarıyla yargı kararı ile kesinleştiği hâlde Vergi Mahkemesi/Bölge İdare Mahkemesi/Danıştay Kararına Göre Vergi/Ceza İhbarnamesinin mükellefe tebliğ edilmemiş olması nedeniyle ödeme süresi oluşmamış alacaklar için yapılandırılmadan yararlanmak isteyenler, başvuru dilekçesinde bu hususu ayrıca belirteceklerdir.

GÜMRÜK İDARELERİNE OLAN BORÇLAR NASIL YAPILANDIRILACAKTIR?

Vergi dairelerince Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri adına takip edilen alacaklar için vergi dairelerine başvurulması mümkün bulunmayıp, bu yöndeki taleplerin ilgili gümrük idaresine yapılması gerekmektedir.

ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK TUTARLAR NELERDİR?

 • Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların (vergi ziyaı) ya da idari para cezalarının tamamı
 • Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 50’si
 • İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının kalan % 50’si
 • Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı.

HESAPLANAN TUTARLAR NASIL ÖDENECEKTİR?

Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar Peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.

a. Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde, bu tutarlara bu Kanunun yayımı tarihinden (27 Mayıs 2017) ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacak ve fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden ayrıca %50 indirim yapılacaktır.

b. Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, borçlular başvuru sırasında 6,9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edeceklerdir. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacaktır.

c. Taksitle yapılacak ödemelerde belirlenen tutar;

 • 6 eşit taksit için (1,045),
 • 9 eşit taksit için (1,083),
 • 12 eşit taksit için (1,105),
 • 18 eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır.

Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecektir. Ancak tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.

YENİDEN YAPILANDIRILMAYA İLİŞKİN İLK ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yeniden yapılandırılan;

 • Maliye Bakanlığı’na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na, İl Özel İdareleri’ne ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti 31.07.2017,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise 31.08.2017

tarihine kadar ödenmesi gerekecektir.

TAKSİT SÜRENİN SON GÜNÜ RESMİ TATİLE RASTLARSA NASIL ÖDEME YAPILACAKTIR?

Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda bitecektir.

HESAPLANAN TUTARLARIN TAMAMI İLK TAKSİT SÜRESİNDE ÖDENİRSE İNDİRİM YAPILACAK MIDIR?

Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde, bu tutarlara Kanunun yayım tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz ve fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden ayrıca %50 indirim yapılacaktır.

Ancak, peşin ödeme indirimi ilk taksit ödeme süresi içerisinde borcun tamamına karşılık yapılan ödemelere uygulanacağından, ilk taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammı ile birlikte yapılacak ödemelerde peşin ödeme indirimi uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

TAKSİTLERİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİNDE NE GİBİ BİR YAPTIRIM OLACAKTIR?

Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılacaktır.

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir. Bu hüküm alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanacaktır.

TAKSİT ÖDEME SÜRESİNDE TÜM VERGİLER ZAMANINDA ÖDENMELİ MİDİR?

Yıllık gelir veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunanlar, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden bu vergileri, çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde bu Kanun hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedeceklerdir.

TAKSİT ÖDEME SÜRESİNDE SGK BİLDİRGELERİ ZAMANINDA ÖDENMELİ MİDİR?

Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlular, taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerinin çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedeceklerdir.

KREDİ KARTI İLE ÖDEME YAPILABİLECEK MİDİR?

Kanun yapılandırılan alacak tutarının kredi kartı kullanılmak suretiyle de ödenmesine imkân vermektedir. Kanuna göre kredi kartı kullanılarak ödeme yapılabilmesi için aracılık yapan bankalarla anlaşma yapılması gerekmektedir.

Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine ödenecek alacakların tahsilatı amacıyla ödemeye aracılık yapacak bankalarla gerekli anlaşma sağlanarak kredi kartı kullanılmak suretiyle yapılacak ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılabilecektir. Ancak, bankaların uygulama geliştirmeleri hâlinde, internet siteleri veya şubeleri üzerinden de kredi kartıyla tahsilat işlemleri yapılması mümkün bulunmaktadır.

Kredi kartı ile yapılacak ödemeler, tüm taksitlerin veya bir ya da birden fazla taksitin defaten ödenmesi ya da bir veya birden fazla taksitin ilgili taksit aylarına yansıtılmak suretiyle ödenmesi şeklinde yapılabilecektir.

VERGİ DAİRESİDEN OLAN ALACAKLAR BU KANUN KASAMINDAKİ BORÇLARA MAHSUP EDİLEBİLECEK Mİ?

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme alacaklarına uygulanmak üzere, Kanun hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunan ve ödenecek tutarları ilgili vergi mevzuatı gereği iade alacağından kendi borçlarına mahsuben ödemek isteyen borçluların, bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelere ek olarak mahsuben iadenin gerçekleştirilebilmesi için teminat, yeminli mali müşavir raporu veya vergi inceleme raporu da aranan durumlarda, bunların da aynı süre içinde vergi dairesine intikal etmiş olması gerekmektedir.

Bu takdirde, ilgili mevzuatın mükellefin mahsup talebine esas aldığı tarih itibarıyla bu Kanuna göre ödenecek tutara mahsup işlemleri yapılacaktır. Mahsup talebine konu tutardan daha az tutarda mahsubun yapılması hâlinde, mahsuben ödeme suretiyle tahsil edilemeyen tutar için borçluya bildirimde bulunularak eksik ödenen bu tutarın bir ay içerisinde ödenmesi istenecektir.

Bu süre içerisinde eksik ödenen tutarın, ödenmesi gerektiği tarihten ödendiği tarihe kadar gecikilen her ay ve kesri için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi hâlinde eksik ödenen tutar için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

Saygılarımızla.

Dosyalar