Sizi Arayalım
Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Yaptırılan Sağlık Tesislerine Sunulan Hizmetler Katma Değer Vergisi Tevkifat Uygulamasının Kapsamına Alınmıştır

DUYURU: 20.02.2020/18

Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Yaptırılan Sağlık Tesislerine Sunulan Hizmetler Katma Değer Vergisi Tevkifat Uygulamasının Kapsamına Alınmıştır

14.02.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “30 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile;

 • Kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetlerin KDV tevkifat uygulamasının kapsamına dahil edilmesi,
 • Yüklenici tarafından Sağlık Bakanlığı’na sunulan hizmetler ile alt yükleniciler tarafından ana yükleniciye sunulan hizmetlerde geçerli KDV oranlarının açıklanması ile
 • İmalat sanayi yatırımlarına sağlanan ilave teşviklerin uygulama süresinin uzatılması

konularına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Sözü edilen Tebliğ’de yer alan düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

1. KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ İLE YAPTIRILAN SAĞLIK TESİSLERİNDE VERİLEN HİZMETLERDE KDV TEVKİFATI

“6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında yaptırılan sağlık tesislerinde;

 • İşletme döneminde alınan hizmetlere uygulanacak tevkifat oranları ile
 • Tevkifat uygulamasından doğan iade taleplerinde

aşağıdaki tabloya göre işlem yapılacaktır.

Sözleşmede Öngörülen Hizmet

Hizmeti Bilfiil İfa Edan Alt Yükleniciden Yapılacak Tevkifat

Hizmeti Bilfiil İfa Etmeyen Alt Yüklenicilerden Yapılacak Tevkifat Oranı

Yükleniciden Yapılacak Tevkifat Oranı

İşlem Türü

Oran

Yer ve Bahçe Bakım Hizmetleri

Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri (KDV Genel Uygulama Tebliğinin 1/C-2.1.3.2.10. bölümü)

7/10

Tevkifat

Yok

5/10

İlaçlama Hizmetleri

Çamaşır ve Çamaşırhane Hizmetleri

Temizlik Hizmetleri

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri

Atık Yönetimi Hizmetleri

Hasta Yönlendime ve Refakat/Resepsiyon/Yardım Masası/Taşıma Hizmetleri

İşgücü Temin Hizmetleri (KDV Genel Uygulama Tebliğinin 1/C2.1.3.2.5. bölümü)

9/10

Tevkifat

Yok

5/10

Güvenlik Hizmetleri

Otopark Hizmetleri

Diğer Tıbbi Ekipman Destek Hizmeti

Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri (KDV Genel Uygulama Tebliğinin 1/C-2.1.3.2.3. bölümü)

Tevkifat Yok*

Tevkifat

Yok

5/10

Mefruşat Hizmeti

Yemek Hizmeti

Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri (KDV Genel Uygulama Tebliğinin 1/C-2.1.3.2.4. bölümü)

Tevkifat Yok*

Tevkifat

Yok

5/10

Olağanüstü Bakım ve Onarım Hizmeti

Yapım İşleri (KDV Genel Uygulama Tebliğinin 1/C-2.1.3.2.1. bölümü)

3/10

3/10

3/10

Bina ve Arazi Hizmetleri

Laboratuvar Hizmeti

-

Tevkifat Yok

Tevkifat

Yok

5/10

Görüntüleme Hizmeti

Rehabilitasyon Hizmeti

Ortak Hizmetler Yönetimi Hizmeti

Hastane Bilgi Yönetim Hizmeti

* Hizmetin, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin (1/C-2.1.3.1./b) ayrımında sayılanlara ifa edilmesi durumunda "İşlem Türü” dikkate alınarak tevkifat uygulanacaktır.

Sağlık tesislerine yönelik sunulan hizmetleri bilfiil ifa etmeyen alt yükleniciler tarafından yüklenici firmalara düzenlenecek faturalarda (yapım işleri hariç) tevkifat uygulanmayacaktır. Ancak, yüklenici firma tarafından alt yükleniciler aracılığıyla temin edilen ve Sağlık Bakanlığına sunulan hizmetlere ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı tarafından;

 • Yapım işlerinde (3/10) oranında,
 • Diğer tüm hizmetlerde ise (5/10) oranında

KDV tevkifatı yapılacaktır.

Bu hizmetlerin, alt yüklenicilerden temin edilmeksizin doğrudan yüklenici firma tarafından Sağlık Bakanlığına sunulması halinde, yukarıdaki tabloda bu hizmetlere karşılık gelen işlem türleri dikkate alınarak (işlem türü sütununda işlem türü belirlenmeyenler için 5/10 oranında) tevkifat uygulanacaktır.

2. KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ İLE YAPTIRILAN SAĞLIK TESİSLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA KİRALANMASINDA KDV İSTİSNASI

İşbu Duyuru konusu Tebliği ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin (II/E-3.1.2.) bölümünün sonuna paragraf eklenerek, Kamu Özel İş Birliği Modeli ile yaptırılan sağlık tesislerinin Sağlık Bakanlığına kiralanması işleminin Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 29. maddesi kapsamında katma değer vergisinden istisna olduğu konusunda açıklama yapılmıştır.

3. İMALAT SANAYİNE YÖNELİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ İNŞAAT İŞLERİ İLE İLGİLİ KDV’NİN İADESİ

 “1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat işleri nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iade edilmesi hükme bağlanmış ve konuya ilişkin açıklamalarımız 31.12.2019 tarihinde yayınladığımız Duyuruda yer almıştı.

Bu defa, bahsedilen düzenlemeye ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (II/E-7) bölümünün 1. paragrafından sonra gelmek üzere paragraf eklenmek ve (II/E-7.3) bölümünün 1. paragrafında değişikliğe gidilerek sözü edilen hükmün uygulamasına açıklama ilgili bölüme işlenmiştir.

Buna göre, imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında;

 • Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde ilgili yılın ilk altı aylık döneminde yüklenilen ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV, en erken aynı yılın Temmuz, en geç ilgili yılı izleyen Mayıs dönemine ait KDV beyannamesine,
 • Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde ilgili yılın ikinci altı aylık döneminde yüklenilen ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV, en erken ilgili yılı izleyen yılın Ocak, en geç Kasım dönemine ait KDV beyannamesine,
 • 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde ilgili yılda yüklenilen ve söz konusu yılın sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV ise, en erken bu yılı izleyen yılın Ocak, en geç Kasım dönemine ait KDV beyannamesine

dahil edilerek, iade olarak talep edilebilecektir.

İadesi talep edilecek tutar, talebin yapılacağı döneme ait KDV beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunun 442 kod numaralı “İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri” satırında beyan edilecektir.

4. İMALAT SANAYİİNDE KULLANILACAK MAKİNE VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNA SÜRESİ

7103 sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 39. madde uyarınca, sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine, münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri ile teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan ve nitelikleri Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen yeni makine ve teçhizat teslimleri 31.12.2019 tarihine KDV’den istisna tutulmuştu. Konuya ilişkin açıklamalarımız ise 03.04.2018 tarihinde yayımladığımız Rehber’de yer almıştı.

Akabinde, 7201 sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 39. maddesinde yapılan düzenleme ile, sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine, münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri ile teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerinde uygulanan ve 31.12.2019 tarihinde sona erecek olan istisnanın uygulama süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştı. (02.01.2020 tarihli Duyurumuz)

Bu defa, işbu Duyuru konusu Tebliğ ile yapılan değişiklikle, KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (II/E-9.) bölümünün 1. paragrafında ve (II/E-9.1.2.) bölümünün 2. paragrafında yer alan “31.12.2019” ibareleri yasal düzenleme çerçevesinde “31.12.2022” olarak değiştirilmiştir.

5. KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ İLE YAPTIRILAN SAĞLIK TESİSLERİNDE UYGULANACAK KDV ORANI

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (III/B-2.6.) bölümünden sonra gelmek üzere eklenen bölüm ile, 6428 sayılı Kanun kapsamında Kamu Özel İş Birliği Modeli ile yaptırılan sağlık tesislerinde yüklenici tarafından Sağlık Bakanlığına sunulan;

 • Laboratuvar, rehabilitasyon ve görüntüleme hizmetleri ile alt yükleniciler tarafından bu kapsamda sunulan hizmetlerde,
 • Yemek hizmetleri ile bu hizmetlere ilişkin alt yükleniciler tarafından sunulan yemek hizmetlerinde

2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 21. ve 24. sıralarında yer alan belirlemelere uygun olarak, KDV oranının %8 olarak uygulanacağı açıklanmıştır.

6. YÜRÜRLÜK TARİHİ

İşbu Duyuru konusu Tebliğ ile getirilen hükümlerden, ilk bölümde belirtilen kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerinde verilen hizmetlerde KDV tevkifatı uygulamasına ilişkin olanlar 01.03.2020 tarihinde; bunun dışındakiler ise Tebliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı 14.02.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Saygılarımızla. 

Dosyalar