Sizi Arayalım
Türkiye İle Ukrayna Arasındaki Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanması Uygun Bulunmuştur

Uluslararası Vergi Bülteni: 14.04.2020/14

Türkiye İle Ukrayna Arasındaki Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanması Uygun Bulunmuştur

TÜRKİYE İLE UKRAYNA ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN YAYIMLANMIŞTIR

Türkiye ile Ukrayna Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 7234 sayılı Kanun 14 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete yayımlanmıştır. Bundan sonraki süreçte, ilgili Protokolün Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak, ilgili onay kararının Resmi Gazete’de yayımlanması beklenmektedir.

Bilindiği üzere, 27 Kasım 1996 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” (‘Anlaşma’) 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.

Anlaşmanın imzalandığı tarihten günümüze kadar geçen süre içinde gerek iki ülkenin vergi mevzuatında gerekse ekonomik gelişmelere bağlı olarak anlaşma politikalarında değişiklikler olmuştur. Ayrıca, uluslararası anlaşma modellerinden biri olan “OECD Model Vergi Anlaşması” da yıllar itibarıyla güncellenmiştir. Bütün bu gelişmeler çerçevesinde 27 Kasım 1996 tarihli Anlaşmanın bazı maddelerinin yeniden düzenlenmesi edilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Bu itibarla, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokol” (‘Protokol’) 9 Ekim 2017 tarihinde Kiev’de imzalanmıştır.

Söz konusu Protokol ile; Anlaşmada yer alan “Kavranan Vergiler”, “Genel Tanımlar”, “Mukim”, “Uluslararası Taşımacılık”, “Temettüler”, “Faiz”, “Gayrimaddi Hak Bedelleri”, “Bağımlı Faaliyetler” ve “Bilgi Değişimi” başlıklı maddelerde değişiklik yapılması ve âkit tarafların vergilerin tahsilatı konusunda yardımlaşmasına yönelik yeni bir maddenin mevcut Anlaşma’ya eklenmesi öngörülmüştür.

Anlaşmayı tadil eden Protokol, kaynakta kesilen vergiler yönünden, protokolün yürürlüğe girdiği tarihi takip eden yılın Ocak ayının birinci günü veya sonrasında mukim olmayanlara ödenen veya mahsup edilen tutarlar için; diğer vergiler yönünden yine Protokol’ün yürürlüğe girdiği tarihi takip eden yılın Ocak ayının birinci günü veya sonrasında başlayan mali yıllar için hüküm ifade edecektir.

Bu bağlamda, 9 Ekim 2017 tarihinde imzalanmış ve 14 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yetki kanunu ile onaylanması uygun bulunmuş olan bu Protokol, Türkiye ve Ukrayna Devletlerinde ilgili Protokolün yasalaşma sürecinin tamamlandığının taraflarca birbirlerine yazılı olarak bildirildiği tarihi izleyen yılın başından itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Sözü edilen sürecin 2020 yılında tamamlandığı varsayıldığında, Protokol’ün 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle uygulamaya başlanacağı ifade edilebilir.

Protokol, her ne kadar Anlaşma’nın kaynakta kesilen vergilerle ilgili olan “Temettü”, “Faiz”, “Gayrimaddi Hak Bedelleri” gibi hükümlerinde düzenlemeler yapmış olsa da 27 Kasım 1996 tarihli Anlaşma’yla kabul edilen ve hali hazırda uygulanmakta olan vergi oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Protokol tarafından getirilen yeni düzenlemeler, özellikle kavramsal tanımların, OECD Model Vergi Anlaşması’na daha uygun hale getirilmesine ve Ukrayna ile Türkiye arasındaki Bilgi Değişimi ve vergi tahsilatı mekanizmalarını güçlendirmeye ilişkindir.

Saygılarımızla.

Dosyalar