Sizi Arayalım
12 No.Lu Tahsilat Genel Tebliğinde Yer Alan Düzenlemeler (Borcu Yoktur Uyglamasında Alt Sınır Değişiklikliği)

DUYURU: 06.03.2020/27

12 No.Lu Tahsilat Genel Tebliğinde Yer Alan Düzenlemeler (Borcu Yoktur Uyglamasında Alt Sınır Değişiklikliği)

03.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 12)” ile;

 • Hazine ve Maliye Bakanınca vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlarca yapılacak ödemelerde/işlemlerde, söz konusu belgenin aranmasında alt sınır olarak belirlenen 2.000 TL’lik tutar ile
 • Ödeme/işlemler sırasında vadesi geçmiş borç olarak dikkate alınacak olan toplam borç tutarı için belirlenen 2.000 TL’lik alt sınır

5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Böylelikle, uygulamada “Borcu Yoktur Yazısı” olarak isimlendirilen belgenin alınması gereken durumlarda dikkate alınan tutarlar (gerek bu belgenin istenmesi, gerekse belgede gözüken borcun ödemeyi etkilemesi bakımından) 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiş olmaktadır.

Sözü edilen Tebliğ’de yer alan düzenlemelerin detayı aşağıda açıklanmıştır.

1. ZORUNLULUK KAPSAMINDAKİ ÖDEME VE İŞLEMLER

İşbu Duyuru konusu Tebliğ ile yapılan düzenleme sonrasında, aşağıda belirtilen ödemelerin yapılması sırasında, ödemenin karşı tarafı olan hak sahiplerinin Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına ilişkin vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunludur:

 • Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na tabi kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin, kaynağına bakılmaksızın hak sahiplerine 5.000 TL’nin üzerinde yapacakları;
 • Seri: A, 1 No.lu Tahsilat Genel Tebliği’nin 11 no.lu ekinde sayılan giderler,
 • Kamu İhale Kanunu’na göre mal ve hizmet alımları ile yapım işleri (istisnalar dahil),
 • Mahkeme ilamları veya icra emirleri,
 • Menkul ve Gayri Menkul Emval ile Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiyelere Dair Kanun,
 • Yapı Denetimi Hakkında Kanun

kapsamındaki ödemeler ile ilgili hak sahipleri,

 • Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların, mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle 5000 TL’nin üzerinde yapacakları ödemeler
 • Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na tabi olmayan ve Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunmayan kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların (mesleki kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle 5000 TL’nin üzerinde yapacakları ödemeler
 • Kanun, kararname ve diğer mevzuatla nakdi olarak sağlanan Devlet yardımları, teşvikler ve destekler nedeniyle kurumların 5.000 TL’nin üzerinde yapacakları ödemeler
 • Harçlar Kanununa ekli “İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları” başlıklı (8) sayılı tarifenin “VI-Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar” bölümünün (16) numaralı alt bölümüne konu, silah taşıma ve bulundurma vesikaları ile yivsiz tüfek ruhsatnameleri talepleri (istisnaları hariç) üzerine yapılacak işlemler

2. ZORUNLULUK KAPSAMINA GİRMEYEN ÖDEME VE İŞLEMLER

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına ilişkin vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğu kapsamına girmeyen ödemeler/işlemler ise aşağıdaki gibidir:

 • Eğitim ve öğretime yönelik burs ve diğer adlarla yapılan ödemeler
 • 6183 sayılı Kanun’un 70. maddesi gereğince haczedilemeyen ödemeler
 • 6183 sayılı Kanun’un 105. maddesinde sayılan tabii afetlere maruz kalanlara yapılan Devlet yardımı, teşvik ve destek ödemeleri
 • Bütçelerine mahalli idarelerin katkıda bulunduğu kuruluşların proje ve faaliyetleri karşılığında mahalli idarelere sağladığı destek ödemeleri
 • Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından, her çeşit gençlik ve spor tesisi ile eğitim ve öğretim kurumlarının yapılması, yaptırılması, kiralanması, onarım ve bakımlarının yapılması, yarım kalan tesislerin tamamlanması ve tefrişatı için mahalli idarelere (il özel idareleri, belediyeler ve köyler) verilen mali katkı kapsamında nakdi olarak yapılacak ödemeler
 • Su alımı ödemeleri
 • Abonelik ücretleri, posta ve telgraf giderleri, ihale usulü dışında yapılan haberleşme alımı ödemeleri
 • İhale usulü dışında yapılan enerji (yakacak ve elektrik) alımı ödemeleri

3. VADESİ GEÇMİŞ BORÇLARIN KAPSAMI

Vadesinin geçip geçmediği değerlendirilecek olan (borcu yoktur yazısına konu) vergi türleri ise şöyledir:

 • Yıllık gelir vergisi
 • Yıllık kurumlar vergisi
 • Katma değer vergisi
 • Özel tüketim vergisi
 • Özel iletişim vergisi
 • Motorlu taşıtlar vergisi
 • Şans oyunları vergisi
 • Damga vergisi
 • Banka ve sigorta muameleleri vergisi
 • Gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiler
 • Harçlar
 • Bu sayılan alacaklara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizleri

Saygılarımızla,

Dosyalar