Sizi Arayalım
2019 Yıl Sonu ve 2020 Yılı Vergi Uygulamaları

Rehber: 2020/01

2019 Yıl Sonu ve 2020 Yılı Vergi Uygulamaları

Bilindiği üzere, vergi kanunlarında belirlenen had ve tutarlar ile vergi cezaları, her yıl yeniden değerleme oranı esas alınarak yeniden belirlenmektedir. Bu kapsamda 2020 yılına ilişkin olarak Resmi Gazete’de yayınlanan muhtelif Karar ve Tebliğlerde yer alan hükümler aşağıda özetlenmiştir.

Ayrıca, 2019 yılı IV. geçici vergi dönemi ve 2019 yılı kurumlar vergisi beyannamesinin hazırlanmasında dikkate alınacak bilgiler de işbu Rehberde yer almaktadır.

Diğer yandan, 2019 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı 23.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “512 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği” ile %22,58 olarak tespit ve ilan edilmiş olup, Ocak-Aralık 2019 geçici vergi dönemine ilişkin yeniden değerleme oranı olarak da söz konusu oranın dikkate alınması gerekmektedir.

Saygılarımızla,

VERGİ USUL KANUNU

Tüketiciye Yapılan Satışlarda Fatura Düzenleme Sınırı (R.G.- 12.2019)

Tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçiler dışındaki kişilere yani tüketicilere satılan mal ve sunulan hizmet bedelinin belli meblağı aşması halinde fatura düzenlenmesine ilişkin, daha önce 1.200 TL olarak uygulanmakta olan had, 513 sıra no.lu VUK Genel Tebliği uyarınca 01.01.2020 tarihinden itibaren 1.400 TL olacaktır.

Buna göre, 01.01.2020 tarihinden itibaren, tüketicilere satılan mal veya yapılan iş bedelinin 1.400 TL’yi aşması halinde fatura düzenlenmesi zorunludur. Ancak, bu meblağı aşmasa bile tüketicinin istemesi halinde de yazarkasa fişi yerine fatura verilmesi gerekmektedir.

Doğrudan Gider Yazılabilecek Küçük Demirbaş Sınırı (R.G.- 12.2019)

Doğrudan gider kaydedilecek küçük demirbaşlar (ve peştemallıklar) için daha önce uygulanmakta olan 1.200 TL’lik sınır, 513 sıra no.lu VUK Genel Tebliği uyarınca 01.01.2020 tarihinden itibaren 1.400 TL olacaktır.

Usulsüzlük Cezaları (R.G.- 12.2019)

I. ve II. derece usulsüzlükler için uygulanan maktu cezaların tamamı yeniden değerleme oranı olan %22,58 kadar artırılmıştır. 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni hadler “513 sıra no.lu VUK Genel Tebliği” ekinde yer almaktadır.

Özel Usulsüzlük Cezaları (R.G.- 12.2019)

Özel usulsüzlük cezalarına ilişkin tüm hadler, 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %22,58 nispetinde artırılmış olup, 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli yeni hadler 513 sıra no.lu VUK Genel Tebliğine ekli tabloda yer almaktadır.

Buna göre, 2020 yılında her bir belge için kesilebilecek asgari ceza tutarında artışa gidilmiştir. Söz konusu ceza 2020 yılında 350 TL olarak uygulanacaktır. Her bir belge nevine ilişkin kesilecek toplam ceza üst limiti de artırılmış olup söz konusu limit 2020 yılı için 180.000 TL olarak belirlenmiştir.

Dolayısıyla, örneğin, verilmesi ve alınması icap eden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için bu belgelere yazılması gereken meblağ veya meblağ farkının %10’u nispetinde kesilecek özel usulsüzlük cezasında asgari ceza miktarı 350 TL, bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza üst limiti 180.000 TL olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, Ba-Bs formlarını zamanında vermeyen birinci sınıf tüccarlar için 2020 yılında uygulanacak olan özel usulsüzlük cezası tutarında 2019 yılına nazaran 400 TL artırıma gidilmiş ve 1.900 TL olarak uygulanan tutar 2020 yılı için 2.300 TL olarak değiştirilmiştir. Kanuni süresinde verilmiş olan bildirimlerin kanuni sürenin sonunda başlayarak 10 gün içinde düzeltilmesi durumunda ceza uygulanmayacak, bu süreyi izleyen 15 gün içerisinde düzeltilen bildirimlerde normal cezanın %20’si oranında (birinci sınıf tüccarlar için 460 TL) özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Takip eden zamanlarda yapılacak olan düzeltmeler için ise genel ceza miktarı (2.300 TL) uygulanacaktır.

GELİR VERGİSİ KANUNU

Yemek Bedeli İstisnası (R.G.- 12.2019)

İşyeri veya işyeri müştemilatı dışında kalan yerlerde personele verilen yemekle ilgili günlük (KDV Hariç) 19,00 TL olan istisna tutarı, 01.01.2020 tarihinden itibaren (KDV Hariç) 23,00 TL olarak değiştirilmiştir. Buna göre, 2020 yılında uygulanacak vergiden müstesna yemek bedeli KDV dahil 24,84 TL olacaktır.

Ulaşım Bedeli İstisnası (R.G.- 12.2019)

07.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan "7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile, hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait;

 • Bir günlük ulaşım bedelinin 10 TL'yi aşmaması ve
 • Buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması halinde,

sözü edilen tutar gelir vergisinden istisna olacağı düzenlenmişti. Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile hizmet erbabına ulaşım bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilecek olup düzenleme, 01.01.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait günlük (KDV Hariç) 10,00 TL olan istisna tutarı, 01.01.2020 tarihinden itibaren (KDV Hariç) 12,00 TL olarak değiştirilmiştir. Buna göre, 2020 yılında uygulanacak vergiden müstesna ulaşım bedeli KDV dahil 14,16 TL olacaktır.

Engellilik İndirimi (R.G.- 27.12.2019)

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesinde yer alan aylık engellilik indirimi tutarları 2019 yılında I. Derece engelliler için 1.200 TL, II. Derece engelliler için 650 TL, III. Derece engelliler için 290 TL olarak belirlenmişti.

Söz konusu tutarlarda artırıma gidilmiş olup, ilgili tutarlar 01.01.2020 tarihi sonrasında I. Derece engelliler için 1.400 TL, II. Derece engelliler için 790 TL, III. Derece engelliler için 350 TL olarak belirlenmiştir.

Binek Otomobillere İlişkin Gider Kısıtlaması (R.G.- 12.2019)

07.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan "7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri tarafından kiralama yoluyla elde edilen veya satın alınan binek otomobillerine ilişkin giderlerin bir kısmının gider olarak dikkate alınabileceği belirlenmek suretiyle 01.01.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere gider kısıtlamasına gidilmişti.

Binek otomobillerine ilişkin gider olarak dikkate alınabilecek sınırlarda artırıma gidilerek yeni tutarlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

 • Binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 140.000 TL'ye kadarlık kısmı.
 • Özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin doğrudan gider olarak kaydedildiği durumlarda, bu vergiler hariç ilk iktisap bedeli 160.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı.
 • Söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutan 300.000 TL'yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı.

Diğer yandan düzenleme kapsamında GVK’ya eklenen Geçici 91. madde uyarınca kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli sınırı olan 5.500 TL hakkında 2019 yılına ilişkin olarak 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yeniden değerleme yapılmayacağı belirlenmiştir. Dolayısıyla, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin en fazla 5.500 TL'ye kadarlık kısmı gider olarak kaydedilebilecektir.

Gelir Vergisi Tarifesi (R.G.- 12.2019)

07.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan "7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile, üç dilim olarak uygulanan gelir vergisi tarifesine dördüncü dilim eklenerek en yüksek gelir vergisi oranı %35’ten %40’a yükseltilmişti. Düzenleme, 01.01.2019 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup düzenleme kapsamında GVK’ya eklenen Geçici 91. madde ile, 01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında elde edilen ücret gelirlerine, değişiklik öncesi tarifenin uygulanacağı belirlenmişti.

2020 yılı gelirlerine (ücretler dahil) 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi ile 2019 takvim yılına ilişkin olup 2020 yılında beyan edilecek olan ücret dışı gelirlere ve ücret gelirlerine uygulanacak Gelir Vergisi Tarifeleri ayrı tablolar halinde Ek:1’de yer almaktadır.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

Kurumlar Vergisi Kanunu‘nun 10/1. maddesinin (ı) bendi uyarınca, sermaye şirketleri ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı (TL Üzerinden Açılan Ticari Krediler (Tüzel Kişi Kurumsal Mevduat Hesapları ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'sini kurum kazancından indirilebilecektir.

Bu çerçevede 2019 hesap dönemine ilişkin olarak indirim uygulamasında, TCMB tarafından en son açıklanan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı olan %12,02 oranı dikkate alınacaktır.

Söz konusu indirimden, sadece dördüncü geçici vergilendirme dönemi itibarıyla ve/veya 2019 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Bununla birlikte, kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutarlar, izleyen hesap dönemine ilişkin geçici vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU (R.G.- 12.2019)

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetler ile ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sınırı aşan vergi, mahsuben iade edilecektir. Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi ise nakden iade edilecektir.

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmı ile ilgili olarak 2017 yılında geçerli olan 2017/9759 Sayılı BKK uyarınca bu limit 2017 yılı için 10.000 TL olarak belirlenmiş ve bir önceki yılda belirlenen tutarın izleyen yıllarda yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı açıklanmıştı.

Ayrıca bu şekilde yapılacak hesaplamada, 50 TL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmayacak, 50 TL’den fazla olan tutarlar ise 100 TL’nin en yakın katı olarak dikkate alınacaktır. Bu kapsamda, 2019 yılı için 14.100 TL olarak belirlenen tutar, “29 seri no.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde açıklandığı üzere, söz konusu 14.100 TL tutarındaki alt sınır, 2019 yılı yeniden değerleme oranında (%22,58) artırılarak 2020 yılı için 17.300 TL olarak belirlenmiştir.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU (R.G.- 12.2019)

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan 52 Seri No.lu MTV Genel Tebliği ile 2020 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tarifeleri belirlenmiştir. Diğer yandan 7061 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca MTV hesaplamasında;

 • 31.12.2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen taşıtlar ile
 • 01.01.2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen taşıtlar için

ayrı tarifeler uygulanacağı belirlenmiş olup konuya ilişkin açıklamalarımıza 06.12.2017 tarihinde 60 Sayılı yayınladığımız Duyuru’da yer verilmişti.

31.12.2017 Tarihinden Önce Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

31.12.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, aşağıda yer alan (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm3 ve aşağısı

964

672

376

284

100

1301-1600 cm3 e kadar

1.678

1.258

730

516

198

1601-1800 cm3 e kadar

2.964

2.316

1.364

831

322

1801-2000 cm3 e kadar

4.670

3.596

2.114

1.258

496

2001-2500 cm3 e kadar

7.003

5.084

3.177

1.898

751

2501-3000 cm3 e kadar

9.766

8.495

5.307

2.854

1.048

3001-3500 cm3 e kadar

14.872

13.381

8.060

4.023

1.476

3501-4000 cm3 e kadar

23.383

20.191

11.891

5.307

2.114

4001 cm3 ve yukarısı

38.270

28.698

16.996

7.638

2.964

Diğer yandan 7103 sayılı Kanun ile, MTV Kanununun 2. maddesinin birinci fıkrasına elektrikle çalışan motorlu araçlara yönelik “motor gücü” tanımlaması eklenmiş olup konuya ilişkin açıklamalarımıza 09.04.2018 tarihinde yayınladığımız Rehber’de yer verilmişti. Buna göre motor gücü, taşıtların elektrik motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit edilen ve kilovat (kW) olarak ifade olunan azami güç olarak tanımlanmıştır.

Anılan Kanununa eklenen fıkralarla sadece elektrik motoru olan taşıtlardan 31.12.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri araçlardan Kanuna ekli (I/A) sayılı tarifede yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

 • 70 kW’ı geçmeyenler birinci satırında,
 • 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler ikinci satırında,
 • 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler üçüncü satırında,
 • 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler dördüncü satırında,
 • 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler beşinci satırında,
 • 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler altıncı satırında,
 • 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler yedinci satırında,
 • 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler sekizinci satırında,
 • 240 kW’ı geçenler dokuzuncu satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

01.01.2018 Tarihinden İtibaren Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

01.01.2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

a. (I) Sayılı Tarife (01.01.2018 Tarihinden İtibaren Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için)

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıt Değeri (TL)

Satır No.su

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

51.800’ü aşmayanlar

1

964

672

376

284

100

51.800’ü aşıp

90.800’ü aşmayanlar

2

1.059

739

413

313

110

90.800’ü aşanlar

3

1.156

806

451

341

120

1301 - 1600

cm³ e kadar

51.800’ü aşmayanlar

4

1.678

1.258

730

516

198

51.800’ü aşıp 90.800’ü aşmayanlar

5

1.846

1.384

803

566

217

90.800’ü aşanlar

6

2.014

1.510

875

618

237

1601 – 1800

cm³ e kadar

129.800’ü aşmayanlar

7

3.260

2.549

1.499

915

355

129.800’ü aşanlar

8

3.557

2.779

1.637

999

387

1801 - 2000

cm³ e kadar

129.800’ü aşmayanlar

9

5.136

3.955

2.325

1.384

545

129.800’ü aşanlar

10

5.603

4.316

2.536

1.510

594

2001 - 2500

cm³ e kadar

162.100’ü aşmayanlar

11

7.704

5.593

3.494

2.087

826

162.100’ü aşanlar

12

8.405

6.101

3.811

2.278

901

2501 - 3000

cm³ e kadar

324.400’ü aşmayanlar

13

10.741

9.345

5.838

3.140

1.152

324.400’ü aşanlar

14

11.719

10.194

6.369

3.426

1.257

3001 - 3500

cm³ e kadar

324.400’ü aşmayanlar

15

16.358

14.720

8.867

4.426

1.622

324.400’ü aşanlar

16

17.847

16.057

9.672

4.828

1.771

3501 - 4000

cm³ e kadar

519.200’ü aşmayanlar

17

25.720

22.210

13.080

5.838

2.325

519.200’ü aşanlar

18

28.060

24.228

14.271

6.369

2.536

4001 cm³ ve yukarısı

616.500’ü aşmayanlar

19

42.097

31.568

18.696

8.403

3.260

616.500’ü aşanlar

20

45.924

34.438

20.396

9.166

3.557

2- Motosikletler

100-250 cm3’e kadar

180

135

99

62

24

251 - 650 cm3’e kadar

372

282

180

99

62

651 - 1200 cm3’e kadar

958

570

282

180

99

1201 cm3 ve yukarısı

2.324

1.536

958

761

372

Diğer yandan MTV Kanununa eklenen fıkralarla 01.01.2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri, Kanuna ekli (I) sayılı tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

 • 70 kW’ı geçmeyenler 1, 2, 3 satır numaralarında,
 • 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler 4, 5, 6 satır numaralarında,
 • 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler 7, 8 satır numaralarında,
 • 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler 9, 10 satır numaralarında,
 • 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler 11, 12 satır numaralarında,
 • 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler 13, 14 satır numaralarında,
 • 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler 15, 16 satır numaralarında,
 • 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler 17, 18 satır numaralarında,
 • 240 kW’ı geçenler 19, 20 satır numaralarında,

yer alan taşıt değerlerine ve yaşına isabet eden vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

Anılan Kanununa eklenen fıkralarla sadece elektrik motoru olan taşıtlardan motosikletler, Kanuna Ekli (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

 • 6 kW’ı geçen fakat 15 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,
 • 15 kW’ı geçen fakat 40 kW’ı geçmeyenler bu bölümün ikinci satırında,
 • 40 kW’ı geçen fakat 60 kW’ı geçmeyenler bu bölümün üçüncü satırında,
 • 60 kW’ı geçenler bu bölümün dördüncü satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

b. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

 

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs

1.152

761

372

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm3 ve aşağısı

1.536

958

570

1901 cm3 ve yukarısı

2.324

1.536

958

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar

2.908

1.737

761

26-35 kişiye kadar

3.487

2.908

1.152

36-45 kişiye kadar

3.881

3.292

1.536

46 kişi ve yukarısı

4.655

3.881

2.324

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1.500 kg’a kadar

1.033

686

337

1.501-3.500 kg’a kadar

2.091

1.212

686

3.501-5.000 kg’a kadar

3.141

2.614

1.033

5.001-10.000 kg’a kadar

3.487

2.962

1.389

10.001-20.000 kg’a kadar

4.191

3.487

2.091

20.001 kg ve yukarısı

5.242

4.191

2.436

Diğer yandan 7103 sayılı Kanun ile, MTV Kanunu’nun 2. maddesinin 1. fıkrasında değişiklik yapılarak yer alan minibüs tanımlamasında taşıma kapasitesi on yedi kişiye, otobüs tanımlamasında taşıma kapasitesi on sekiz kişiye çıkarıldığından insan taşımak amacıyla imal edilmiş taşıtların da minibüs olarak vergilendirilecektir.

Anılan Kanununa eklenen fıkralarla sadece elektrik motoru olan taşıtlardan;

 • Panel van ve motorlu karavanlar, Kanuna ekli (II) sayılı tarifenin “2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir hacmi)” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;
  • 115 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,
  • 115 kW’ı geçenler bu bölümün ikinci satırında,
 • (II) sayılı tarifedeki minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlar, bu taşıtlara ilişkin tarifede,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

c. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3 yaş

4-5 yaş

6-10 yaş

11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler

1.150 kg’a kadar

19.463

15.563

11.670

9.334

1.151 - 1.800 kg’a kadar

29.200

23.354

17.515

14.011

1.801 -3.000 kg’a kadar

38.940

31.150

23.354

18.684

3.001 -5.000 kg’a kadar

48.679

38.940

29.200

23.354

5.001 - 10.000 kg’a kadar

58.419

46.732

35.044

28.031

10.001-20.000 kg’a kadar

68.157

54.522

40.886

32.700

20.001 kg ve yukarısı

77.893

62.308

46.732

37.384

 Ayrıca, MTV Kanununun 6. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları %25'i oranında uygulanacaktır.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ KANUNU (R.G.- 12.2019)

27 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlananan 18 Seri No.lu ÖİV Genel Tebliğinde belirlendiği üzere, 2020 yılında cep telefonu aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınan vergi tutarı 01.01.2020 tarihinden itibaren 79,00 TL olarak uygulanacaktır.

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ KANUNU (R.G.- 12.2019)

27 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlananan 52 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinde, çevre temizlik vergisinin uygulama esasları açıklanmış olup buna göre, konutlar ve işyerleri için ayrı şekilde belirleme yapılmıştır.

2020 yılı için konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 47 Kuruş, diğer belediyelerde 35 Kuruş olarak belirlenmiştir.

2020 yılı için işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi ise, aşağıdaki tarifelere göre alınacaktır.

 • Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi

BİNA GRUPLARI

BİNA DERECELERİ VE YILLIK VERGİ TUTARLARI (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

5.250

4.125

3.250

2.875

2.500

2. Grup

3.250

2.500

1.987

1.625

1.500

3. Grup

2.500

1.625

1.500

1.062

837

4. Grup

1.062

837

612

525

412

5. Grup

612

525

362

350

287

6. Grup

350

287

183

162

125

7. Grup

125

98

68

58

43

 • Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

BİNA GRUPLARI

BİNA DERECELERİ VE YILLIK VERGİ TUTARLARI (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

4.200

3.300

2.600

2.300

2.000

2. Grup

2.600

2.000

1.590

1.300

1.200

3. Grup

2.000

1.300

1.200

850

670

4. Grup

850

670

490

420

330

5. Grup

490

420

290

280

230

6. Grup

280

230

147

130

100

7. Grup

100

79

55

47

35

Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde yukarıdaki tarife %50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle hesaplanan konutlara ait çevre temizlik vergisi, su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk etmiş sayılır. Bu suretle tahakkuk eden vergi, su tüketim bedeli ile birlikte belediyelerce tahsil edilir.

İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır. Tahakkuk eden vergi, bir defaya mahsus olmak üzere, belediyelerin ilan mahallerinde bir ay süreyle topluca ilan edilir. İş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalarla ilgili olarak tahakkuk eden bu vergi, her yıl, emlak vergisinin taksit sürelerinde (Mayıs ve Kasım aylarında) ödenir.

HARÇLAR KANUNU (R.G.- 27.12.2019)

01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, %22,58 nispetindeki yeniden değerleme oranında artırılmış bulunan maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadleri içeren yeni tarifeler, 85 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde yayımlanmıştır.

2018/11674 sayılı BKK ile getirilen ve sonrasında 287 ve 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları uygulama süresi uzatılan düzenleme çerçevesinde gayrimenkul alım ve satımlarında taraflarca ayrı ayrı %1,5 olarak ödenen tapu harcı oranı, söz konusu düzenlemenin uygulama süresinin yeniden uzatılmaması nedeniyle 01.01.2020 tarihinden itibaren yeniden %2 olarak tatbik edilecektir.

Finansal kuruluşlar tarafından 31.01.2020 tarihine kadar ödenecek “Finansal Faaliyet Harçları” ise aşağıdaki gibidir:

AÇIKLAMA

2020 YILI

2019 YILI

1.Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:

 

 

a) Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye’de açılan Merkez Şubelere ilişkin izin belgeleri (her yıl için)

642.369,90

524.041,40

c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri (yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için düzenlenen belgeler (6487 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değiştirilen parantez içi hüküm.

Yürürlük; 11/6/2013) (her şube ve her yıl için, şube açılışında şubenin açıldığı ay kesri tam ay sayılmak suretiyle takvim yılının kalan ay süresine isabet eden harç tahsil edilir.) bir önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre;

 

 

Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde

38.541,60

31.442,00

Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde

115.626,10

94.327,10

Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge

sınırları içinde

154.168,60

125.769,80

2- (5951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:5/2/2010)

 

 

3- Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için)

95.185,40

77.651,70

4- Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri

95.185,40

77.651,70

5- Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri:

 

 

a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

95.185,40

77.651,70

b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)

47.592,10

38.825,40

6- Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri:

 

 

a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

95.185,40

77.651,70

b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)

47.592,10

38.825,40

7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri:

 

 

(5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile değiştirilen hüküm. Yürürlük:1/1/2008)

 

 

a) Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

44.396,70

36.218,60

b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen belgeler

22.197,60

18.108,70

8- (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004)

 

 

a) Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

237.967,30

194.132,30

b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)

167.496,10

136.642,30

(6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:15/6/2012) (a) ve (b) bentlerinde yer alan şirket kuruluş izin belgelerinin her ikisini de alanlardan, izin belgelerinin alındığı yıldan sonraki yıllarda, bu belgelere ait harçlardan sadece yüksek olanı alınır.

 

 

9- Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler:

 

 

a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için)

95.185,40

77.651,70

(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak finansal hizmet vermek üzere kuruluşu veya faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)

 

 

b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri (Her şube için)

47.592,10

38.825,40

DAMGA VERGİSİ KANUNU (R.G.- 27.12.2019)

01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, %22,58 nispetindeki yeniden değerleme oranında artırılmış bulunan maktu damga vergilerini içeren yeni tarifeler, 64 seri no.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde yayınlanmıştır.

Tebliğde sadece maktu damga vergisi tutarlarında artırıma gidilmiş olup, nispi vergiler yönünden bir değişiklik öngörülmemiştir.

Bu durumda, örneğin;

 • ücret bordrolarında binde 7,59,
 • kira sözleşmelerinde binde 1,89,
 • belli parayı ihtiva eden diğer sözleşmelerde binde 9,48 olarak

olarak uygulanmakta olan damga vergisi nispetleri, 01.01.2020 tarihinden itibaren yine aynı nispetlerde uygulanmaya devam edilecektir.

Belli para ihtiva etmeyen sözleşmeler ise damga vergisine tabi bulunmamaktadır.

Diğer yandan, söz konusu Tebliğde her bir kâğıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 3.239.556,40 TL olarak belirlenmiştir.

DEĞERLİ KÂĞITLAR KANUNU (R.G.- 12.2019)

01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değerli kâğıt bedelleri 64 seri no.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğ ile yeniden tespit edilmiş olup, belirlenen tutarlar ilgili Tebliğde yer almaktadır.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU (R.G.- 12.2019)

Veraset yoluyla veya ivazsız intikallerde 2020 yılında tatbik edilecek istisna sınırları ile vergi tarifesi, 51 seri no.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiştir.

Buna göre yeni istisna hadleri aşağıdaki şekilde tatbik edilecektir;

 • Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 306.603 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 613.582 TL),
 • İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.060 TL,
 • Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 7.060 TL olarak dikkate alınacaktır.

01.01.2020 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

MATRAH

VERASET YOLUYLA İNTİKALLERDE (%)

İVAZSIZ İNTİKALLERDE (%)

İlk 350.000 TL için

1

10

Sonra gelen 850.000 TL için

3

15

Sonra gelen 1.800.000 TL için

5

20

Sonra gelen 3.300.000 TL için

7

25

Matrahın 6.300.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların %50’si uygulanacaktır.

ASGARİ ÜCRET (R.G.- 12.2019)

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 26.12.2019 tarihli, 2019/1 sayılı Kararına göre, bir çalışanın 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti brüt 98,10 TL; aylık normal çalışma karşılığı asgari ücreti brüt 2.943,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Karar ile tespit edilen ve 01.01.2020 tarihinden itibaren yıllık uygulanacak olan brüt asgari ücret tutarı ve işverene maliyeti aşağıdaki gibidir:

AÇIKLAMA

SGK İŞVEREN PAYI (%20,5) (TL)

SGK İŞVEREN PAYI (%15,5)* (TL)

Brüt Ücret

2.943,00

2.943,00

SGK İşçi Payı (%14)

412,02

412,02

İşsizlik İşçi Payı

29,43

29,43

Aylık Gelir Vergisi

375,23

375,23

Damga Vergisi

22,34

22,34

Kümülatif VERGİ MATRAHI

2.501,55

2.501,55

Net

2.103,98

2.103,98

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

220,73

220,73

TOPLAM ELE GEÇEN

2.324,70

2.324,70

SGK İŞVEREN

603,30

456,16

İŞSİZLİK İŞVEREN

58,86

58,86

TOPLAM MALİYET

3.605,17

3.458,03

(*) Sigorta primi işveren payının hesabında 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır.

Buna göre 2020 yılı brüt asgari ücret toplamı (2.943,00*12=) 35.316,00 TL olacaktır.

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 5234 sayılı Kanun’un 19. maddesi ile değiştirilen 49. maddesinde belirlenen prim nispetleri aşağıda yer almaktadır:

Oranlar (%)

İşçi Payı

1

İşveren Payı

2

Devlet payı

1

DİĞER HUSUSLAR

Reeskont Oranları ve Döviz Kurları

TC Merkez Bankası tarafından 21.12.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile avans işlemlerinde uygulanmakta olan faiz oranı yıllık %13,75 olarak belirlenmiş olup, söz konusu oran halen geçerli bulunmaktadır.

Buna göre, Vergi Usul Kanunu’nun 281. ve 285. maddeleri kapsamında gerçekleştirilecek olan reeskont işlemlerinde, senette faiz nispetinin açıklanmadığı durumlarda, %13,75 oranının kullanılması gerekecektir.

Diğer yandan, Çek Kanunu’nun geçici 3/5. maddesinde yer alan “31.12.2017 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.” hükmündeki “31.12.2017” tarihi, 7061 sayılı Kanun ile "31.12.2020" olarak değiştirilmiş bulunmaktadır. Buna göre, ileri düzenleme tarihli çeklerin, seçimlik hakkın kullanılması durumunda, 31.12.2020 tarihine kadar reeskonta tabi tutulması mümkündür.

Diğer taraftan, döviz üzerinden düzenlenmiş olan senetlerin reeskontunda uygulanacak olan LIBOR ve EURIBOR oranları ile döviz kurlarına ait bilgiler ise Ek:2’de yer almaktadır.

Euro dışındaki dövizli senetlerin reeskontunda, dövizli tutar çapraz kur ile Amerikan Dolarına çevrilecek ve LİBOR oranı ile iskonto edilecektir. Euro senetleri ise EURIBOR oranı ile reeskonta tabi tutulacaktır.

Menkul Kıymetlerin Değerlemesi

Bilindiği üzere, portföyünün en az %51’i hisse senedinden oluşan menkul kıymet yatırım fonları ile hisse senetleri, “alış bedeli” ile değerlenecektir. Bunların dışında kalan menkul kıymetler borsa rayici ile, borsa rayici belli olmayanlar (borsada son gün işlem görmeyenler dâhil) gün esasına göre değerlenecektir. Anılan değerleme hükümleri kesin alışı yapılan kâğıtlara uygulanacaktır.

31.12.2020 tarihi itibariyle borsada işlem gören devlet tahvilleri, hazine bonoları, özel sektör tahvil ve bonoları ile kamu ve özel sektör kira sertifikalarının değerleri, Ek:2’de yer almaktadır.

Repo işlemlerinde ise gün esasına göre faiz hesaplanacaktır. Gerek borsa rayicine gerekse gün esasına göre hesaplanan gelir karşılıkları ticari ve mali karın hesabında gelir olarak dikkate alınacaktır.

Menkul kıymet gelir karşılıklarına isabet eden ve ilgili dönem beyannamesinin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar tevkif edilmiş olan kurumlar (stopaj) vergisi; tevsik edilmek kaydıyla IV. döneme ait hesaplanan geçici vergiden ve kurumlar vergisi beyannamesinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilecektir.

Geçici Vergi Uygulamaları

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinin 2. fıkrasına göre kurumlar vergisi mükellefleri Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120. maddesinde belirtilen esaslara göre cari dönem kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere %22 oranında (7061 sayılı Kanun ile KVK’ya eklenen geçici 10. madde uyarınca, 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançları için kurumlar vergisi %22 olarak uygulanır.) kurumlar vergisi oranında geçici vergi ödemektedirler.

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120. maddesinde göre geçici vergi üçer aylık dönemler halinde hesaplanmakta ve bir döneme ait geçici vergi beyannamesi izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine beyan edilmekte, beyan edilen geçici vergi tutarı da aynı ayın onyedinci günü akşamına kadar ödenmektedir. Ancak beyanname verme ve ödeme sürelerinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde tatili takip eden ilk işgünü beyanname verme ve ödeme sürelerinin son günü olmaktadır.

Buna göre, 2019 yılı IV. dönem geçici vergi beyannamesi 14 Şubat 2020 tarihine kadar verilebilecek ve tahakkuk eden vergi 17 Şubat 2020 tarihinde ödenebilecektir.

Yukarıda yer alan süreler dikkate alınarak beyan edilecek ve ödenecek 2019 yılı IV. dönem geçici vergi matrahının ve 2019 yılı kurumlar vergisi matrahının hesabı sırasında dikkate alınacak diğer faydalı bilgiler Ek:2’de yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Ek: 1

2020 yılı gelirlerine (ücretler dahil) 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi:

22.000 TL'ye kadar

15%

49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası

20%

120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, (ücret gelirlerinde

180.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL), fazlası

27%

600.000 TL'nin 120.000 TL'si için 27.870 TL, (ücret gelirlerinde

600.000 TL'nin 180.000 TL'si için 44.070 TL), fazlası

35%

600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 195.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 191.070 TL), fazlası

40%

2019 takvim yılına ilişkin olup 2020 yılında beyan edilecek ücret dışı gelirlere uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi:

18.000 TL'ye kadar

15%

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

20%

98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL (ücret gelirlerinde

148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL), fazlası

27%

500.000 TL'nin 98.000 TL'si için 22.760 TL, fazlası

35%

500.000 TL'den fazlasının 500.000 TL'si için 163.460 TL, fazlası

40%

2019 takvim yılına ilişkin olup 2020 yılında beyan edilecek ücret gelirlerine uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi:

18.000 TL'ye kadar

15%

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

20%

148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL), fazlası

27%

148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL), fazlası

35%

Ek: 2

Döviz Kurları:

BİRİM

DÖVİZ CİNSİ

 DÖVİZ ALIŞ

 DÖVİZ SATIŞ

 EFEKTİF ALIŞ

 EFEKTİF SATIŞ

1

ABD Doları

5,9400

5,9507

5,9358

5,9596

1

Avustralya Doları

4,1540

4,1811

4,1349

4,2062

1

Danimarka Kronu

0,89023

0,89460

0,88961

0,89666

1

Euro

6,6621

6,6741

6,6575

6,6841

1

İngiliz Sterlini

7,8013

7,8420

7,7959

7,8538

1

İsviçre Frangı

6,1229

6,1622

6,1137

6,1714

1

İsveç Kronu

0,63391

0,64048

0,63347

0,64195

1

Kanada Doları

4,5501

4,5707

4,5333

4,5880

1

Kuveyt Dinarı

19,4878

19,7428

19,1954

20,0389

1

Norveç Kronu

0,67350

0,67802

0,67302

0,67958

1

Suudi Arabistan

1,5834

1,5863

1,5716

1,5982

100

Japon Yeni

5,4562

5,4923

5,4360

5,5132

1

Bulgar Levası

3,3868

3,4311

 

 

1

Rumen Leyi

1,3847

1,4028

 

 

1

Rus Rublesi

0,09510

0,09634

 

 

100

İran Riyali

0,01406

0,01425

 

 

1

Çin Yuani

0,84827

0,85937

 

 

1

Pakistan Rupisi

0,03814

0,03864

 

 

1

Katar Riyali

1,6223

1,6435

 

 

ÇAPRAZ KUR 1 Euro = 1,1216 ABD DOLARI

Borsa Rayiçleri:

Valör

Tahvil / Bono Tanımı

(ISIN Kodu)

Ağırlıklı Ortalama

Fiyat (TL)

Kamu Menkul Kıymetleri

Devlet Tahvili

31.12.2019

TRT020322T17

102,866

31.12.2019

TRT140623T19

114,172

31.12.2019

TRT240227T17

98,913

31.12.2019

TRT220921T18

99,25

31.12.2019

TRT110226T13

97,917

31.12.2019

TRT020823T11

199,945

31.12.2019

TRT160425T17

164,339

31.12.2019

TRT140922T17

96,456

31.12.2019

TRT110827T16

96,708

31.12.2019

TRT120122T17

101,109

31.12.2019

TRT140126T11

160,694

31.12.2019

TRT030523T13

186,973

31.12.2019

TRT180924T11

171,736

31.12.2019

TRT200324T13

99,144

31.12.2019

TRT060121T16

242,308

31.12.2019

TRT110320T18

108,22

31.12.2019

TRT261022T10

206,69

31.12.2019

TRT080524T17

179,781

31.12.2019

TRT190521T17

103,949

31.12.2019

TRT080720T19

103,943

31.12.2019

TRT050624T19

101,552

31.12.2019

TRT050220T17

102,68

31.12.2019

TRT010420T19

251,725

31.12.2019

TRT230222T13

218,731

31.12.2019

TRT070727T13

140,382

31.12.2019

TRT081123T10

194,118

31.12.2019

TRT111120T18

105,6

31.12.2019

TRT080323T10

90,525

31.12.2019

TRT120325T12

87,917

31.12.2019

TRT170221T12

103,43

31.12.2019

TRT120128T11

133,404

31.12.2019

TRT270923T11

94,252

31.12.2019

TRT240724T15

93,907

31.12.2019

TRT210721T11

231,705

31.12.2019

TRT080328T15

105,773

31.12.2019

TRT200422T14

106,151

31.12.2019

TRT170822T15

102,28

31.12.2019

TRT180123T10

107,605

31.12.2019

TRT150120T16

104,816

31.12.2019

TRT280628T18

127,854

31.12.2019

TRT020725T10

110,316

31.12.2019

TRT120820T12

116,083

31.12.2019

TRT060825T15

108,704

31.12.2019

TRT181023T19

130,197

31.12.2019

TRT100124T17

116,585

31.12.2019

TRT210421T14

115,509

31.12.2019

TRT100620T16

95,475

31.12.2019

TRT050624T35

114,447

31.12.2019

TRT130520T14

96,348

31.12.2019

TRT160920T25

92,653

31.12.2019

TRT071020T23

92,105

31.12.2019

TRT061124T11

104,065

31.12.2019

TRT041126T11

101,886

31.12.2019

TRT201021T25

106,379

Hazine Bonosu

31.12.2019

TRB220120T17

99.392

Kira Sertifikaları

31.12.2019

TRD120220T16

105,234

31.12.2019

TRD100822T10

106,359

31.12.2019

TRD220921T16

156,314

31.12.2019

TRD140721T18

103,997

31.12.2019

TRD230920T24

116,449

31.12.2019

TRD181120T19

108,316

31.12.2019

TRD100221T17

113,821

31.12.2019

TRD160621T17

115,967

31.12.2019

TRD180821T13

113

31.12.2019

TRD301024T10

107,654

31.12.2019

TRD151221T10

103,295

Altına Dayalı Kira Sertifikaları

31.12.2019

TRD240221T11

294,700

Özel Sektör Menkul Kıymetleri

Özel Sektör Tahvili

31.12.2019

TRSAREN42018

104,011

31.12.2019

TRSYDAT32212

100,426

31.12.2019

TRSERGL52117

101,687

31.12.2019

TRSKCTF62110

100,551

31.12.2019

TRSARENK2117

102,464

Finansman Bonosu

31.12.2019

TRFTERA12015

99,523

31.12.2019

TRFGLMD12012

106,771

31.12.2019

TRFYKBK32013

100,3

31.12.2019

TRFDFKT22010

97,923

31.12.2019

TRFYKBK32021

101,083

31.12.2019

TRFTCMD32012

97,905

31.12.2019

TRFTCMD12014

99,497

31.12.2019

TRFGRAN32011

100,85

31.12.2019

TRFTCMD32020

97,677

Özel Sektör Kira Sertifikaları

31.12.2019

TRDKTLM22014

101,784

31.12.2019

TRDABVK32015

131,6

31.12.2019

TRDBRKT22014

103,999

31.12.2019

TRDVVRK22018

101,948

31.12.2019

TRDZKVK22014

101,742

31.12.2019

TRDTFVK22017

101,449

31.12.2019

TRDBRKT12031

102,399

31.12.2019

TRDBRKT42012

100,899

31.12.2019

TRDABVK32023

100,725

 

Libor / Euribor Faiz Oranları:

 

Vade

Libor (%)

Euribor (%)

1 Aylık

1,7625

-0,5136

2 Aylık

1,8331

-0,4506

3 Aylık

1,9084

-0,4143

6 Aylık

1,9121

-0,3741

9 Aylık

-

-

12 Aylık

1,9963

-0,2693

Türk Lirası Reeskont Oranı: %13,75

Yeniden Değerleme Oranı: %22,58

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Artış Oranı*: %7,36

*Geçmişte TEFE ve ÜFE olarak adlandırılan endekslerin yerine, Ocak 2014 tarihinden itibaren Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi kullanılmaktadır.

Kıdem Tazminatı Tavanı

 

01.01.2020–30.06.2020

6.730,15 TL

01.07.2019–31.12.2019

6.379,86 TL

01.01.2019–30.06.2019

6.017,60 TL

SGK Taban Aylık

 

01.01.2020–31.12.2020

2.943,00 TL

SGK Tavan Aylık

 

01.01.2020–31.12.2020

22.072,50 TL

Asgari Ücret

Tüm Çalışanlar

01.01.2020-31.12.2020

2.943,00 TL

 

2020

2019

Küçük Demirbaş Sınırı

1.400,00 TL

1.200,00 TL

Çalışanlara yemek yardımı ile ilgili istisna tutarı (KDV Hariç)

23,00 TL

19,00 TL

Banka ve finans kurumları aracılığı ile ödeme

ve tahsilatların tevsik zorunluluğu:                               7.000 TL

 

Saygılarımızla.

Dosyalar