Sizi Arayalım
518 Sıra No.Lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Gereği Mücbir Sebep Kapsamında Olduğu Değerlendirilmekle Birlikte İnteraktif Vergi Dairesi Sorgusunda Olumsuz Yanıt Alan Mükelleflerin Ana Faaliyet Kodunun Tespiti İle İlgili Açıklamalar İçeren Genelge Yayımlanmıştır

DUYURU: 07.04.2020/65

518 Sıra No.Lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Gereği Mücbir Sebep Kapsamında Olduğu Değerlendirilmekle Birlikte İnteraktif Vergi Dairesi Sorgusunda Olumsuz Yanıt Alan Mükelleflerin Ana Faaliyet Kodunun Tespiti İle İlgili Açıklamalar İçeren Genelge Yayımlanmıştır

24.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Tebliğ) ile, koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen mükelleflerin Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması uygun görülerek kapsama giren mükellefler belirtilmiş ve konuya ilişkin açıklamalarımız 25.03.2020 tarihinde yayınladığımız Duyuru’da yer almıştı.

Bu defa, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “03.04.2020 tarih ve 2020/3 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi” ile, anılan Tebliğ kapsamında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükellefler ile mücbir sebep dönemine isabet eden yükümlülüklere yönelik açıklamalar ve ilgili mükelleflerin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespit edilmesine yönelik başvuruların şekli, komisyonların kurulması ve çalışma usul ve esasları ile Tebliğin uygulamasına ilişkin diğer usul ve esaslara yönelik açıklamalar yapılmıştır.

Sözü edilen Genelge’de yer alan düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

1. 01.04.2020 TARİHİNDE BAŞLAYAN MÜCBİR SEBEP HALİ

Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen;

 • Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflerin (İhtiyari olarak katma değer vergisi (KDV) beyannamesi veren ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler, bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutan ticaret erbabı ve kazançları gerçek usulde vergilendirilen zirai kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı)
 • Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dâhil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dâhil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflerin,
 • Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin

01.04.2020 ila 30.06.2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

Yukarıda yer alan mükelleflerin sistemsel olarak mücbir sebep hali kapsamına alınması işlemleri her bir vergi dairesi bazında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir.

A. Ana Faaliyet Koduyla İlgili Başvurular

Mükellefin ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde 24.03.2020 tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacaktır. Ana faaliyet kodundan kasıt, mükelleflerin sicil kayıtlarında ilk sırada yer alan altı haneli NACE meslek kodudur.

Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla ilgili sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacak ve sicil kayıtlarındaki ana faaliyet kodu yeni duruma göre düzeltilecektir.

B. Başvuru Şekli

Bu kapsamdaki başvurular, fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanını ispat etmeye matuf tüm belgelerin ekinde yer aldığı "Ana Faaliyet Kodu Değişikliği Raporu" (Rapor) eklenmek suretiyle İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılacaktır.

Ana faaliyet kodu değişikliği için; mükellefin esas alınmasını istediği ana faaliyet alanından (ana faaliyet kodu olarak kaydedilmesi gerektiğini iddia ettiği faaliyet kodundan) elde ettiği brüt hasılatın, diğer faaliyet kodlarından elde ettiği brüt hasılattan fazla olması şarttır. Brüt hasılatın tespitinde 2019 hesap dönemi veya 2019 IV. geçici vergi dönemi, özel hesap dönemine tabi mükelleflerde 2019 yılında sonuçlanan özel hesap dönemi, bir yıldan kısa süredir faaliyette bulunulması durumunda faaliyette bulunulan dönem sonuçları dikkate alınacaktır.

Sunulacak Raporda hasılat tespitine yönelik olarak;

 • Mükellefin son dört geçici vergi dönemine ilişkin verdiği beyannameleri ekinde yer alan ve en yüksek hasılatı elde ettiğini bildirdiği meslek kodlarına ilişkin bilgiler,
 • Ayrıntılı gelir tablosu bilgileri,
 • Form Ba-Bs bildirimlerine ilişkin değerlendirmeler

ile benzeri bilgi, belge, veri ve değerlendirmelere yer verilerek mükellefin hakikatte kayıtlı olması gereken ana faaliyet kodu ortaya konulacak ve ana faaliyet kodu değişikliği işleminin gerçekleştirilmesi yönünde talepte bulunulacaktır.

Mükellefin ana faaliyet kodunun değiştirilmesi işlemleri;

 • Komisyonun olumlu mütalaası ve
 • Defterdarın veya görevlendireceği defterdar yardımcısının onayıyla

gerçekleştirilecektir. Onay işleminden sonra, alınan karar bir üst yazı ekinde ilgili vergi dairesine gönderilecektir. Faaliyet kodunun değiştirilmesine karar verilen mükelleflerin sicil kayıtlarındaki ana faaliyet kodu yeni duruma göre düzeltildikten sonra anılan mükelleflerin mücbir sebep kapsamına alınabilmesi için sistemde tanımlanan ekranlara bilgi girişi yapılacaktır.

C. Komisyonun Teşekkülü

Ana faaliyet kodunun değiştirilmesine yönelik başvuruları ve mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığını değerlendirmek amacıyla defterdarlıklara bağlı olarak görev yapacak "Ana Faaliyet Kodu Değerlendirme Komisyonu" kurulacaktır.

Komisyon, defterdar yardımcısı, gelir müdürü veya vergi dairesi müdürü başkanlığında defterdar tarafından belirlenen toplam üç kişiden oluşacaktır. İş yüküne ve ihtiyaca bağlı olarak defterdarlığa bağlı olarak birden fazla komisyon kurulmasına defterdar tarafından karar verilecektir.

Komisyon, üyelerinin tamamının katılımıyla toplanacak ve çoğunlukla karar alacaktır. Alınan kararlar tutanağa geçirilerek tüm üyeler tarafından imzalanacaktır. Komisyon başkanı ve üyelerinin herhangi bir nedenle görevlerinin başında bulunamamaları halinde, bunlara vekâlet edenler komisyonda görev yapacaklardır.

Komisyon, kendisine intikal ettirilen Rapor ve ekinde yer alan bilgi, bulgu veya verilerden hareketle mükellefin fiilen iştigal ettiği ana faaliyet alanına ve dolayısıyla olması gereken ana faaliyet koduna ilişkin çalışmalarını başvurudan itibaren 15 gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

Yaptığı çalışmalar neticesinde mükellefin ana faaliyet kodunun değiştirilmesi ve mücbir sebep kapsamına alınması gerektiğini değerlendirmesi durumunda olumlu, aksi halde olumsuz mütalaasını içeren yazıyı defterdarın veya defterdar tarafından görevlendirilen defterdar yardımcısının onayına sunacaktır.

Mükellef başvurusunun uygun görülmemesi halinde bu durumu içeren defterdar veya görevlendirilen defterdar yardımcısı imzalı yazıyı mükellefe tebliğ edecek ve bu durumu mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine de ayrıca bildirecektir.

Mükellef başvurusunun onaylanması halinde ana faaliyet kodunun değiştirilmesi ve mükellefin mücbir sebep kapsamına alınması ile ilgili işlemlerin sonuçlandırılması amacıyla mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine yazılı olarak bilgi verecektir.

Mükellefin sunduğu Rapor ve diğer belgeler dışında ihtiyaç duyduğu ilave bilgi ve belgeleri mükelleften isteyecektir.

Komisyonun sekretarya hizmetleri, mevcut veya uygun görülen yerde ve sayıda kurulan servis tarafından yürütülecektir. Servis, komisyon tarafından verilen görevleri yerine getirecektir. Servislerde yukarıda sayılan görevleri yerine getirebilecek sayıda personel görevlendirilecektir. Yukarıda yer alan görevler mevcut ya da yeni kurulacak bir müdürlük tarafından da yerine getirilebilecektir.

D. Ertelenecek Vergi Ödevleri

Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin aşağıda yer alan vergi ödevleri aşağıda belirtilen tarihlere kadar uzatılmıştır.

1. 2020/Mart (2020/Ocak-Şubat-Mart dâhil) Dönemine Ait Vergi Ödevleri

 • 27.04.2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mart (2020/Ocak-Şubat-Mart dâhil) dönemine ait Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve KDV Beyannamelerinin verilme süreleri,
 • 30.04.2020 tarihine kadar verilmesi gereken "Form Ba-Bs" bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Başkanlığımız Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süreleri

          27.07.2020 Pazartesi,

 • Bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri

          27.10.2020 ı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

2. 2020/Nisan Dönemine Ait Vergi Ödevleri

 • 27.05.2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Nisan dönemine ait Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve KDV Beyannamelerinin verilme süreleri,
 • 01.06.2020 tarihine kadar verilmesi gereken "Form Ba-Bs" bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Başkanlığımız Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süreleri

          27.07.2020 Pazartesi,

 • Bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri

          27.11.2020 a günü sonuna kadar uzatılmıştır.

3. 2020/Mayıs Dönemine Ait Vergi Ödevleri

 • 26.06.2020 tarihine kadar verilmesi gereken 2020/Mayıs dönemine ait Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve KDV Beyannamelerinin verilme süreleri,
 • 30.06.2020 tarihine kadar verilmesi gereken "Form Ba-Bs" bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Başkanlığımız Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süreleri

          27.07.2020 Pazartesi,

 • Bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri

          28.12.2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

2. 22.03.2020 TARİHİNDE BAŞLAYAN MÜCBİR SEBEP HALİ

İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında;

 • 65 yaş ve üstünde olması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gelir vergisi mükellefleri (meslek mensuplarının kendi mükellefiyetleri dâhil),
 • Kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gelir vergisi mükellefleri (meslek mensuplarının kendi mükellefiyetleri dâhil),
 • Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV veya muhtasar gibi beyannameleri ve bildirimleri yukarıda sayılanlar kapsamında bulunan meslek mensuplarınca verilen mükellefler

22.03.2020 tarihi ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olacaktır.

Meslek mensuplarına ilişkin mücbir sebep kapsamının tespitinde, 24.03.2020 tarihi itibarıyla geçerli olan "Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi" uyarınca beyanname/bildirimlerin yukarıda sayılan niteliklere haiz meslek mensuplarınca verilmesi şarttır.

Mükelleflerin, 65 yaş ve üstü meslek mensubu ile 24.03.2020 tarihinden sonra imzalanan sözleşmelere istinaden mücbir sebep kapsamına alınması mümkün değildir. Öte yandan bu tarihten önce 65 yaş ve üstü meslek mensubu ile yapılan sözleşmenin bu tarihten sonra sona ermesi veya iptal edilmesi halinde, söz konusu meslek mensubu tarafından artık verilemeyecek beyanname/bildirimler itibarıyla mükellefler mücbir sebep kapsamından çıkarılacaktır.

Öte yandan 65 yaş ve üstü olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması Gelir İdaresi Başkanlığınca re'sen gerçekleştirilecek olup bu kapsamdaki süre uzatımına ilişkin herhangi bir başvuru alınmayacaktır.

Kronik rahatsızlık nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması için bu rahatsızlığın sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edilmesi şarttır. Bu kapsamdaki süre uzatımı işlemi, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna dair beyanını içeren İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vereceği başvurusuna istinaden yapılacaktır. Bununla birlikte kronik rahatsızlığın bulunduğuna dair belgenin sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 30 gün içerisinde bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi şarttır. Söz konusu belgenin belirlenen süre içerisinde ibraz edilmemesi durumunda mükellefin mücbir sebep tanımlaması kaldırılacak ve mücbir sebep dönemine ilişkin tahakkuklar ve diğer kayıtlar düzeltilecektir.

Yukarıda belirtilen mücbir sebep hali nedeniyle, 22.03.2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son günü, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15. günün sonuna kadar uzatılmıştır.

Sokağa çıkma yasağının bittiği tarihte beyanname/bildirim verme süresinin son gününe 15 günden fazla süre kalması halinde, beyanname/bildirim verme ile ödeme süresi olarak kanuni sürelerin dikkate alınacağı tabiidir.

Öte yandan Tebliğde beyanname ve bildirimlerle ilgili özel bir belirleme yapılmadığından mücbir sebep dönemine ait tüm vergi beyanname ve bildirimleri bu kapsamda değerlendirilecektir.

3. 04.2020 VE 22.03.2020 TARİHİNDE BAŞLAYAN MÜCBİR SEBEP HALLERİNİN HER İKİSİNİN DE KAPSAMINA GİREN MÜKELLEFLERİN DURUMU

Mükelleflerin belirlenen ana faaliyet alanında olması ve sokağa çıkma yasağı kapsamına girmesi hallerinin her ikisi nedeniyle de mücbir sebep halinde bulunması durumunda, mükellef her iki bölüm kapsamındaki mücbir sebep hükümlerinden de faydalanacaktır.

Bu kapsamda 2020/Mart (Ocak-Şubat-Mart dönemi dâhil), 2020/Nisan ve 2020/Mayıs dönemine ait olan vergisel ödevler yukarıda anlatıldığı sürelerde yerine getirilecektir.

Ayrıca mücbir sebep dönemi olarak belirlenen 01.04.2020 ila 30.06.2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında olmakla birlikte;

 • Bu kapsamdaki mücbir sebep halleri uygulamasına ilişkin ertelenmeyen beyanname ve bildirimler ile
 • 22.03.2020 tarihinden itibaren verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ait beyanname ve bildirimler

sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15. günün sonuna kadar verilecek, tahakkuk eden vergiler de aynı sürede ödenecektir.

Öte yandan sokağa çıkma yasağının bittiği tarihte beyanname/bildirim verme süresinin son gününe 15 günden fazla süre kalması halinde, beyanname/bildirim verme ile ödeme süresi olarak kanuni sürelerin dikkate alınacağı tabiidir.

4. DİĞER HUSUSLAR

Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacaktır.

Saygılarımızla.

Dosyalar