Sizi Arayalım
7226 Sayılı Kanun Kapsamında Durdurulmasına Karar Verilen İdari ve Yargısal Sürelere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Gelir İdaresi Başkanlığı 2020/2 Seri No.Lu Uygulama İç Genelgesi Yayımlanmıştır

DUYURU: 08.04.2020/66

7226 Sayılı Kanun Kapsamında Durdurulmasına Karar Verilen İdari ve Yargısal Sürelere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Gelir İdaresi Başkanlığı 2020/2 Seri No.Lu Uygulama İç Genelgesi Yayımlanmıştır

26.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Kanunun geçici 1. maddesine göre Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla, 

  • Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13.03.2020 (bu tarih dâhil) tarihinden
  • 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22.03.2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,

itibaren 30.04.2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durdurulmuş ve bu kapsamda;

  • Duracağı belirlenen sürelerin, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacağı,
  • Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan sürelerin, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacağı

belirtilmişti. Konuya ilişkin açıklamalarımız ise, 27.03.2020 tarihinde yayınladığımız Rehber’de yer almıştı.  

Bu defa, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “31.03.2020 tarih ve 2020/2 Seri No.lu İç Genelgesi” ile, söz konusu hüküm gereğince Vergi Usul Kanunu kapsamında;

  • Cezada indirim talep etme,
  • Uzlaşma başvurusu,
  • Kanun yolundan vazgeçme süreleri,
  • Dava açma süreleri

gibi bir hakkın doğumu, kullanımı ve sona ermesine ilişkin sürelerin 30.04.2020 tarihine kadar durduğu açıklanmıştır. Genelgede anılan tarihe kadar duracak sürelere ilişkin olarak “gibi” edatına yer verilmek suretiyle, belirtilen durumların dışında olup bu durumlar gibi bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm vergisel sürelerin uzadığı kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki işlem ve sürelerin de 30.04.2020 tarihine kadar durduğu belirtilmiştir.

Buna göre, duracağı belirtilen bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler ise, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacaktır.

Saygılarımızla. 

 

Dosyalar