Sizi Arayalım
Şirket Kuruluşlarında Yabancı Ülkede Bulunan İmzaya Yetkili Kişilerce Hazırlanacak İmza Beyanlarının Türk  Konsolosluklarının Yanı Sıra İlgili Ülkenin Yetkili Makamlarınca Onaylatılması Da Mümkün Kılınmıştır

DUYURU: 03.08.2020/139

Şirket Kuruluşlarında Yabancı Ülkede Bulunan İmzaya Yetkili Kişilerce Hazırlanacak İmza Beyanlarının Türk Konsolosluklarının Yanı Sıra İlgili Ülkenin Yetkili Makamlarınca Onaylatılması Da Mümkün Kılınmıştır

06.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ” ile, kuruluş aşamasında iken şirket sözleşmenin ticaret sicili müdürü (müdür tarafından görevlendirilen müdür yardımcısı) huzurunda imzalanmasına ve imza beyannamesinin ticaret sicili müdürlüklerinde düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlenmiş, bu kapsamda yabancı ülkede yerleşik olan imzaya yetkili kimselerin imza beyanının bunların imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğundan onaylatılması suretiyle de verilebileceği hüküm altına alınmıştı. 

Bu defa, 22.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile, yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza beyanının;

  • Bunların imzalarının ilgili ülkedeki Türk konsolosluğunun yanı sıra
  • İlgili ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca

onaylanması suretiyle de düzenlenebilmesine imkan sağlanmıştır. Böylelikle, yabancı ülkede bulunan imzaya yetkili kimselerin imza beyanının ilgili ülkedeki Türk konsolosluklarının yanı sıra ilgili ülkenin yetkili makamlarınca onaylatılması da mümkün olabilecektir. Yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, Türk konsolosluğundan veya “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” hükümlerine göre onaylatılması ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğüne verilmesi zorunluluğu devam etmektedir.

Saygılarımızla. 

Dosyalar