Sizi Arayalım
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Tarafından Mayıs Ayında Üç Yeni Destek Programı Çağrısı Açıldığı Duyurulmuştur

DUYURU: 20.05.2020/101

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Tarafından Mayıs Ayında Üç Yeni Destek Programı Çağrısı Açıldığı Duyurulmuştur

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından internet sitesinde yayımlanan “14.05.2020 ve 18.05.2020 tarihli Duyurular” ile;

 • Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Programı (Sipariş Ar-Ge -2020)
 • Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Programı (Patent Lisans-2020-1)
 • EIG Concert Japan 2020 Programı

kapsamında ilgililere yönelik çağrıların açıldığı duyurulmuş ve konuya ilişkin detaylı bilgilendirme yapılmıştır.

Sözü edilen çağrılar ile ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir.

I. SİPARİŞE DAYALI AR-GE PROJELERİ İÇİN KOBİ DESTEKLEME ÇAĞRISI

Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme (Sipariş Ar-Ge - 2020 ) çağrısında, müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede, hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Projelerde Ar-Ge çalışmalarını Tedarikçi Kuruluş yapacak ve proje çıktısını Müşteri Kuruluş ticarileştirecektir. Ayrıca, proje kapsamında Müşteri Kuruluş Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağlayacaktır. Bahse konu TÜBİTAK Projesi ile;

 • Sanayi kuruluşları arasında iş birliklerinin artması ve Ar-Ge çıktılarının daha kısa sürede ticari ürünlere dönüşmesi,
 • Çağrının, Müşteri Kuruluş içinden ikincil (spin-off) firmalar doğmasını özendirmesi,
 • Bilginin paylaşılması, yayılması, ürünleştirilmesi süreçlerine doğrudan katkı sağlama yönleriyle çağrının, ulusal yenilik sisteminin etkinliğini artırması

öngörülmektedir.

Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluş ortak başvuru yapacaktır. Başvuru ve destek aşamalarında muhatap Müşteri Kuruluş olacaktır. Tedarikçi Kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması gerekmektedir. Çağrı kapsamında faaliyet konusu ve sektör yönünden sınırlama bulunmamaktadır. Bu yönüyle, tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir.

Proje önerilerinde pazar araştırması ve teknik yapılabilirlik incelemesinin de sunulması gerekmektedir. Çağrıya Tedarikçi Kuruluşun yapacağı çalışmaları kapsayan bir Ar-Ge projesi sunulacaktır. Tedarikçi Kuruluş, Ar-Ge çalışmalarını yürüterek ürünü (veya süreci) geliştirecektir. Müşteri Kuruluş, projenin hedeflendiği şekilde yürütüldüğünü takip edecektir.

Proje bütçesi üst sınırı: Her bir proje bütçesi en fazla 2.500.000 TL ile sınırlı olup projelerin kabul edilen bütçelerinin toplamı en fazla 30.000.000 TL olacaktır.

Proje, (i) ürün/süreç geliştirme ve (ii) ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamanın süresi en fazla 24 aydır. Ticarileşme aşamasının süresi ise sabit 24 ay olacaktır.

Projenin hedeflendiği şekilde yürütülmesini takip eden müşteri kuruluş, izleme aşamasında dönem raporunda beyan edilen giderin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa ödeyerek TÜBİTAK tarafından giderler değerlendirildikten sonra belirlenecek olan “kabul edilen harcama tutarının%40’ı Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verilecektir. Kalan kısmı  ise Tedarikçi Kuruluş kendisi karşılamış olacaktır.

Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin Kobi Destekleme (Sipariş Ar-Ge 2020) Çağrısı Takvimi aşağıdaki gibidir.

Çağrının açılış tarihi

14 Mayıs 2020

Ön kayıt için son tarih

17 Ağustos 2020; Saat 17:00

Başvuruların alınması

15 Haziran 2020 - 31 Ağustos 2020 (saat 17:00’ye kadar)

II. PATENT TABANLI TEKNOLOJİ TRANSFERİ DESTEKLEME ÇAĞRISI

Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme (Patent Lisans-2020-1) Çağrısı kapsamında bir Müşteri Kuruluş ile en az bir Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun ortak başvuruları kabul edilecektir. Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşlar, üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme bölgesi şirketleri ve teknoloji transfer ofisleridir. Müşteri Kuruluş ise Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu ve ulusal veya uluslararası patentler ile korunan teknolojileri lisanslama ya da devir yolu ile edinerek ekonomik değer oluşturmayı hedefleyen ve Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi olarak tanımlanmıştır.

Patent Lisans - 2020 - 1 çağrısında, Müşteri Kuruluşun, belirtilen şartları taşıyan ve Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu patent ya da patentler ile korunan teknolojileri;

 • Lisanslama ya da devir yöntemleri ile edinimine,
 • Bu teknolojileri uygulamaya yönelik Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına

ilişkin harcama ve giderler desteklenecektir.

Patent Lisans - 2020 - 1 çağrısında projeler en fazla 60 ay süre ile desteklenecektir. Destek oranı üst sınırı;

 • Büyük ölçekli Müşteri Kuruluşlar için %60,
 • KOBİ ölçeğindeki Müşteri Kuruluşlar için %75

olarak belirlenmiştir. Patentlerin devredilmesi veya lisanslanmasına uygulanacak destek oranı her bir patent için aşağıdaki oranlara göre belirlenecektir:

 • Temel destek oranı %25’tir.
 • Müşteri Kuruluşun KOBİ niteliğinde olması durumunda destek oranına %15 ilave edilir.
 • Müşteri Kuruluşun Çağrı Duyurusu ekinde yer alan yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet göstermesi veya lisanslanan patentin yüksek teknoloji IPC sınıflarından birini içermesi durumlarında destek oranlarına %15 ilave edilir. 
 • EPO, JPO, KIPO, CNIPA veya USPTO nezdinde tescil edilmiş patentler için destek oranına %10 ilave edilir.
 • Müşteri Kuruluşun bir ya da daha fazla teknoloji sağlayıcı kuruluştan en az iki patenti lisanslaması ya da devralması durumunda destek oranına %10 ilave edilir.
 • Proje kapsamında lisanslanan veya devredilen patentlerin uygulamaya alınması için Müşteri Kuruluşun Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı eğitim ve danışmanlık işlerine ait hizmet alımı giderlerine KOBİ ölçeğindeki müşteri kuruluşlar için %75, büyük ölçekli müşteri kuruluşlar için %60 destek oranı uygulanır. Eğitim ve danışmanlık hizmeti tutarı, toplam destek kapsamına alınan tutarın %25’ini geçemez.

Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı Takvimi aşağıdaki gibidir.

Çağrının açılması

14 Mayıs 2020

Ön kayıt için son tarih

17 Ağustos 2020; Saat 17:00

Başvuruların PRODİS üzerinden alınması

15 Haziran 2020 – 31 Ağustos 2020

(saat 17:00’ye kadar)

Proje başvurularındaki eksik belgelerin tamamlanması

Eksik belgenin tamamlanmasının istendiği tarihten itibaren en geç 21 takvim günü içerisinde eksik belgeler tamamlanır.

Destek başlangıç tarihi

1 Ocak 2021

III. EIG CONCERT JAPAN 2020 ÇAĞRISI

EIG CONCERT Japan 2020 Çağrısı ile Avrupa ve Japonya arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan bağımsız bir platform olan EIG CONCERT Japan kapsamında, "Dirençli, Sağlam ve Güvenli Toplumlar için Bilgi ve İletişim Teknolojileri - BİT (Information and Communications Technology for Resilient, Safe and Secure Society)"  başlıklı ortak işbirliği yapılacaktır.

Bahse konu Çağrı ile;

 • İlk afet müdahalesi ve kurtarma süreçleri dahil olmak üzere afet önleme ve hafifletme,
 • Nüfusun yaşlanması, kentleşme ve kırsal nüfusun azalması çerçevesinde yeni bir sosyal tasarım ve altyapı,
 • Kuantum sonrası dönemi de göz önünde bulundurarak, siber saldırıların önlenmesi ve bunlardan kurtarılması da dahil olmak üzere siber güvenlik,
 • Sahte haberlerin etkisi dahil olmak üzere dijital toplumda etik ve mahremiyet ilgili endişeler gibi sosyal konular,
 • Yapay zeka ve karar alma süreçlerinde ve daha geniş toplumdaki rolü,
 • Enerji, kaynak ve gıda güvenliği,
 • Donanımlara özgü esnek ve güvenli sistemler

başlıkları çerçevesinde, küresel sorunlara işaret edilmesi amaçlanmaktadır.

Çağrıya, yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu araştırma merkez ve enstitüleri ve özel kuruluşlar, en fazla üç yıllık araştırma ve yenilik projeleri önerileri ile başvurabilecektir. Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun (çağrıya fon sağlayan yukarıdaki ülkelerden olmak şartıyla) en az 2 Avrupalı ve 1 Japon ortaktan oluşması gerekmektedir. Bu asgari şartı sağlamak kaydıyla, istenirse çağrıda yer almayan ülkelerden ortakların da kendi fonlarını karşılama taahhüdü ile konsorsiyuma dahil edilmesi mümkündür.

Proje önerileri uluslararası değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Uluslararası değerlendirme sonunda başarılı bulunan projeler kendi ulusal fonlama kuralları çerçevesinde fonlanacaktır. EIG CONCERT Japan Çağrı Sekretaryası tarafından koordine edilecek uluslararası bağımsız hakem/panel değerlendirmesi sonuçları TÜBİTAK tarafından nihai değerlendirme sonucu olarak kabul edilecektir.

Desteklenecek projeler hakem değerlendirme sonuçları temel alınarak tüm fonlayıcıların temsil edildiği Çağrı Yürütme Kurulu toplantısında belirlenecektir. Değerlendirme sonuçları çağrı sekretaryası tarafından uluslararası proje koordinatörlerine bildirilecektir. Uluslararası değerlendirme sonucu olumsuz olan projeler, ilgili çağrı kapsamında ulusal desteklerden faydalanamayacaklardır.

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, “TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı” kapsamında desteklenecektir.

EIG CONCERT Japan 2020 Çağrısı Takvimi aşağıdaki şekildedir:

Çağrının açılması

18 Mayıs 2020

Uluslararası Başvuru için Son Gün

17 Ağustos 2020; Saat 12:00, Orta Avrupa Saat Dilimi)

TÜBİTAK PBS Üzerinden Yapılacak Ulusal Ön Başvuru Son Tarihi

22 Temmuz 2020 (17:30 Türkiye saati)

(e-imza tamamlanması için son tarih: 27 Temmuz 2020 saat 17:30 Türkiye saati)

Uluslararası Değerlendirme

12 Ağustos- 16 Eylül 2020

Sonuçların Bildirilmesi (Çağrı Sekretaryası tarafından Proje Koordinatörüne iletilir)

Aralık 2020

Saygılarımızla.

Dosyalar