Sizi Arayalım
Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Değişikliklerin Yer Aldığı 312 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır

DUYURU: 29.05.2020/108

Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Değişikliklerin Yer Aldığı 312 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır

27.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “312 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği” ile, 7194 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun mükerrer 121. maddesindeki vergi indirimi müessesine ilişkin olarak yapılan değişiklikler çerçevesinde konuyla ilgili genel düzenlemelerin yer aldığı 301 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin ilgili bölümleri revize edilmiş ve düzenlemeye yönelik uygulama usul ve esasları açıklanmıştır.

Sözü edilen Tebliğ’de yer alan açıklamalar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.  

I. VERGİ İNDİRİMİNDEN FAYDALANILMASI İÇİN SÜRESİNDE VERİLMİŞ OLMA ŞARTI ARANAN BEYANNAMELER ÜZERİNE TAHAKKUK EDEN VERGİLERİN ÖDENMİŞ OLMASI YETERLİ OLACAKTIR

07.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanunla GVK’nın mükerrer 121. maddesinde değişiklik yapılarak, vergi indiriminden faydalanılması için gerekli olan şartlar korunurken bu şartlardan, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmesi ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin yasal süresinde ödenmesi şartı esnetilmiş ve vergi indirimi uygulaması için söz konusu vergilerin yasal süresinde ödenmesi yerine indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla ödenmesinin yeterli olması sağlanmıştı. 

Ayrıca, anılan değişiklik kapsamında, süresinde verilmesi gereken beyannamelere ait tahakkuk eden vergilere ilişkin ödemenin, ilgili mevzuatı gereği istenilen bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmiş olması koşuluyla,

 • Vergi kanunları gereği doğan iade alacaklarından mahsuben yapılmış olması ve
 • İndirimden yararlanıldıktan sonra söz konusu iade alacağı tutarının mahsuben ödemesi talep edilen vergi borcu tutarının altına düşmesi

halinde, eksik ödenmiş duruma gelen vergilerin mahsuben ödenmek istenilen tutarın %10’unu aşmaması kaydıyla,

 • Eksik ödenmiş vergiler dolayısıyla veya
 • Vergi kanunları gereğince, tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı olarak terkin edilecek vergilerin, şartların sağlanamaması halinde,

kanunlarında belirlenen tecil süresinin sonunu takip eden onbeşinci günün bitimine kadar ödenmesi kaydıyla, tahakkuk eden vergilerin süresi içerisinde ödenmiş olması şartı ihlal edilmiş sayılmayacağı belirtilmişti. Konuya ilişkin açıklamalarımız ise 09.12.2019 tarihinde yayımladığımız Rehber’de yer almıştı.

Bu defa, işbu Duyuru konusu Tebliğ ile vergi indirimi uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin genel düzenlemelerin yer aldığı 301 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin ilgili bölümleri yukarıda sözü edilen Kanun değişikliği kapsamında revize edilmiş ve Tebliğde yer alan açıklamalar ve örnekler güncellenmiştir.

Buna göre, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması, aşağıda belirtilen diğer şartların da sağlanması kaydıyla, indirimden yararlanmak için yeterli olacaktır. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için gerekli olan diğer şartlar ise şöyledir:

 • İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’senveya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması,
 • Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları ile fer’i alacaklar dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,
 • Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanununun 359. maddesinde sayılan fiillerin işlenmemiş olması.

II. KANUNİ SÜRESİ İÇERİSİNDE VERİLMESİ VE TAHAKKUK EDEN VERGİLERİN BELİRTİLEN SÜREDE ÖDENMİŞ OLMASI ŞARTINDA ESAS ALINAN BEYANNAMELERİN KAPSAMI DARALTILMIŞTIR

İşbu Duyuru konusu Tebliğ ile yapılan değişiklik kapsamında, 301 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin vergi indiriminden yararlanma şartlarına ilişkin detayların açıklandığı bölümde değişikliğe gidilerek, mükelleflerin vergi indiriminden yararlanılması için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş olması koşulunun uygulamasında esas alınan vergi beyannamelerinin kapsamı daraltılmıştır.  

Söz konusu değişiklik öncesinde, kanuni süresi içerisinde verilmesi gereken ve tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması şartında esas alınan beyannamelerin kapsamı, Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken tüm vergi beyannameleri olarak belirlenmişken yapılan düzenleme sonrasında;

 • Yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri,
 • Geçici vergi beyannameleri,
 • Muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile
 • Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyannameleri

şeklinde tadadi olarak sayılmak suretiyle belirlenmiş ve böylece söz konusu beyannamelerin kapsamı vergi türleri itibariyle sınırlandırılmıştır. Buna göre, Damga Vergisi Beyannamesi gibi Tebliğ’de sayılmamış olan beyannamelerin kanuni süresi içerisinde verilmemesi veya bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin belirtilen sürede ödenmemiş olması durumlarında da vergi indirimi uygulamasından yararlanılması mümkün olacaktır.

III. YÜRÜRLÜK TARİHİ

İşbu Duyuru konusu Tebliğ, 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Resmi Gazete’de yayımlandığı 27.05.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Saygılarımızla. 

Dosyalar