Sizi Arayalım
40 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

DUYURU: 19.01.2022/11

40 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

18.01.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “40 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile ilgili Centrum tarafından hazırlanan Duyuruya aşağıdan erişebilirsiniz.

"18.01.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “40 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile, KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yapılan değişikliklerle;

  • Daha önce 25.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7349 sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun ulusal güvenlikle ilgili alımlardaki istisna uygulamalarını düzenleyen 13/1-(f) maddesinde yapılan değişiklikler KDV Genel Uygulama Tebliğine işlenmiş,
  • Ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetlere ilişkin istisna uygulamasının şartları arasında yer alan Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’den uygunluk bildirimi alınması zorunluluğu kaldırılarak, bunun yerine tereddüt halinde GİB’ten görüş alınması uygulamasına geçilmiş,
  • 31.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “5047 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile KDV Kanunu’nun geçici 37. maddesinde yapılan “imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iade edilmesi uygulamasının 2022, 2023 ve 2024 yıllarında da sürdürüleceği” şeklindeki değişiklik KDV Genel Uygulama Tebliğine işlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ’de yer alan düzenlemeler, ayrıntıları itibariyle aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna Uygulamasında Yapılan Değişiklikler

25.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7349 sayılı Kanun ile, Katma Değer Vergisi Kanun’unun 13/1-(f) bendinde yer alan “Müsteşarlığı” ibareleri “Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiş ve anılan bende “bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler” ibaresinden sonra gelmek üzere, “Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler” ibaresi eklenmişti.

Sözü edilen düzenlemeyle, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, “Savunma Sanayii Başkanlığı” ve “Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı” olarak yapılandırıldığından, KDV Kanunu’nun 13/1. fıkrasının (f) bendi de söz konusu kurumların mevcut yapılarına uygun olarak değiştirilmiş, ayrıca Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu Kuruma ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler ile bu teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktar ve nitelikleri Başkanlıkça onaylanan teslim ve hizmetler istisna kapsamına alınmıştı. (31.12.2021 tarihli ve 12 sayılı Rehberimiz)

Bu defa, “40 seri no.lu KDV Genel Uygulama Tebliğine Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile, KDV Kanunu’nun 13/1-(f) bendine eklenen söz konusu ibareler ve yapılan değişiklikler, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğine eklenmiştir. Böylelikle, KDV Genel Uygulama Tebliği’nin ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetlere ilişkin istisnanın uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı (II/B-7) bölümünün ilk paragrafı aşağıdaki gibi olmuştur:

“3065 sayılı Kanunun (13/f) maddesiyle, Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğüne milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze ve benzeri araçlar, silah, mühimmat, silah malzeme, teçhizat ve sistemleri ile bunların araştırma-geliştirme, yazılım, üretim, montaj, yedek parça, bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler, Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler ve bu teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri yukarıda sayılan kuruluşlarca onaylanan teslim ve hizmetler KDV’den istisna edilmiştir”

Ayrıca, KDV Genel Uygulama Tebliği’nin ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetlere ilişkin istisnanın kapsamı hakkında açıklamaların yer aldığı (II/7.1.) bölümünün sonuna aşağıdaki düzenleme eklenmiştir.

“Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler ile bu projeler kapsamındaki teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri bu kurumlarca onaylanan teslim ve hizmetler 25.12.2021 tarihinden itibaren KDV’den istisna edilmiştir.

Bu kapsamdaki istisna uygulaması Tebliğin (II/B-7.2.), istisnaya ilişkin bildirim zorunluluğu Tebliğin (II/B-7.3.), istisna işlemin beyanı Tebliğin (II/B-7.4.), bu kapsamdaki işlemlere ilişkin iade uygulaması Tebliğin (II/B-7.5.) ve sorumluluk uygulaması ise Tebliğin (II/B-7.6.) bölümlerinde yer alan açıklamalar çerçevesinde yürütülür.

Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen ve istisna hükmünün yürürlüğe girdiği 25.12.2021 tarihinden önce başlayan ve devam etmekte olan savunma sanayii projelerine ilişkin 25.12.2021 tarihinden sonra yapılan teslim ve hizmetler de istisna kapsamındadır.”

Görüldüğü üzere;

  • Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler ile
  • Bu teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri yukarıda sayılan kuruluşlarca onaylanan teslim ve hizmetler

ile ilgili istisnanın uygulanmasında, bildirim ve beyan ile sorumluluk konularında KDV Genel Uygulama Tebliği’nin II/B bölümündeki açıklamalara göre işlem yapılacaktır. Sözü edilen bölümlerde yer alan açıklamalar hatırlatma amaçlı olarak aşağıda özetlenmektedir:

A. İstisnanın Uygulanması

Ulusal güvenlik kuruluşlarına istisna kapsamında doğrudan teslim ve hizmet ifasında bulunan yükleniciler tarafından, düzenleyecekleri faturada KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “İstisnanın kapsamı (II/B-7.1.)” bölümündeki açıklamalar çerçevesinde istisna uygulanarak işlem yapılacaktır. Faturada istisna kapsamına girmeyen işlemler de bulunuyorsa, istisna olan işlemler ayrıca gösterilecektir.

B. İstisnanın Bildirim Zorunluluğu

Yüklenicilerin, ulusal güvenlik kuruluşunun onayladığı listeyi (EK: 11B) onay tarihini içine alan vergilendirme dönemine ilişkin beyanname verme süresi içinde ve her halükarda bu liste kapsamında alım yapmadan önce elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına göndermeleri zorunludur. Yüklenicilere istisna kapsamında mal teslimi ve hizmet ifasında bulunan satıcılar, bu satışlara ait bilgileri ilgili dönemde, elektronik ortamda verilen KDV beyannamesi (e-beyanname) ekinde yer alan form (EK: 11D) ile GİB’E elektronik ortamda intikal ettireceklerdir. İstisna kapsamındaki işlemlerini bu form ile GİB’e bildirmeyenlerin KDV iade talepleri kabul edilmeyecektir.

C. İstisnanın Beyanı

İstisna kapsamında KDV hesaplanmayan teslim ve hizmetler, teslim ve hizmetin gerçekleştiği döneme ait KDV beyannamesinde yer alan "İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 310 kod numaralı “Ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetler” satırı aracılığıyla beyan edilecektir.

D. İstisna İşlemlere İlişkin İade Uygulaması

Bu işlemden kaynaklanan mahsuben iade talepleri yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecektir.

Bu işlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülecektir.

E. Müteselsil Sorumluluk

Yüklenici firmaların, ulusal güvenlik kuruluşu tarafından onaylanan miktardan daha fazla mal veya hizmeti istisna kapsamında aldıkları ya da aldıkları mal veya hizmeti istisna kapsamı dışındaki bir işlemde kullandıkları tespit edildiği takdirde, alışta ödenmeyen KDV ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar yüklenicilerden aranacaktır.

Ulusal Güvenlik Kuruluşlarının Alımlarında Geçerli KDV İstisnası Uygulamasında Yapılan Değişiklik

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin ulusal güvenlik kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetlerde istisnanın uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı (II/B-7.2.1.) bölümünde yapılan değişikliğe göre, KDV Kanunu’nun 13/1-(f) maddesinde yer alan istisna düzenlemesi kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarınca, söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olup olmadığı konusunda tereddüt bulunursa, Gelir İdaresi Başkanlığından görüş alınabilecektir. Bu mal ve hizmetleri alan ulusal güvenlik kuruluşları tarafından faturayı düzenleyen yükleniciye istisna kapsamında yapılan işlemin belgelenmesi amacıyla KDV Genel Uygulama Tebliğine (EK: 11A) adıyla eklenen, yetkili birim amirinin kaşe ve imzasının tatbik edileceği bir belge verilecektir. Daha önce, tereddüt olmasa dahi GİB’ten uygunluk bildirimi alınması gerekmekteydi. Yeni durumda bu prosedüre son verilmiştir.

Sözü edilen değişikliğe paralel olarak Tebliğin, yüklenici firmalara yapılacak teslim ve hizmetlerde istisnanın uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı (II/B-7.2.2.) bölümü de değiştirilmiştir. Buna göre, ulusal güvenlik kuruluşu bu listeyi, nihai mal veya hizmetin üretimine yönelik olarak sarf edilecek mal ve hizmetlerden oluşup oluşmadığı bakımından inceleyerek ve üzerinde gerek duyduğu değişiklikleri yaparak örneği (EK: 11B)’de yer alan biçimde onaylayacaktır. Ulusal güvenlik kuruluşunca nihai mal veya hizmetin ve söz konusu listedeki mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olup olmadığı konusunda tereddüt bulunursa, Gelir İdaresi Başkanlığından görüş alınabilecektir. Önceki uygulamada, tereddüt bulunmasa dahi GİB’den uygunluk bildirimi alınması gerekmekteydi.

İmalat Sanayi Yatırımları Kapsamında 2022, 2023 ve 2024 Yıllarında Yapılan İnşaat Harcamaları Dolayısıyla Yüklenilen Vergilerin de İade Edilebilmesi Hususu KDV Genel Uygulama Tebliğine Eklenmiştir

31.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “5047 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iade edilmesi uygulamasının 2022, 2023 ve 2024 yıllarında da sürdürülmesi sağlanmıştı. (05.01.2022 tarihli ve 05 sayılı Duyurumuz

Bu defa, işbu Duyuru konusu Tebliğ ile, imalat sanayi yatırımları kapsamında 2022, 2023 ve 2024 yıllarında yapılan inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilen vergilerin de iade edilebilmesi hususu KDV Genel Uygulama Tebliği’nin ilgili bölümüne işlenmiş ve mevcut Tebliğ’de yer alan ibareler Cumhurbaşkanı Kararıyla uyumlu hale getirilmiştir.

“40 seri no.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlandığı 18.01.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’in Resmi Gazete’de yayımlanan haline buradan ulaşabilirsiniz. 

Saygılarımızla.

Dosyalar