Sizi Arayalım
Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Tarafından Kısa Çalışma Ödeneği Başvurularının 23 Mart Pazartesi Günü Başlayacağı Duyuruldu

DUYURU: 23.03.2020/37

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Tarafından Kısa Çalışma Ödeneği Başvurularının 23 Mart Pazartesi Günü Başlayacağı Duyuruldu

18.03.2020 tarihinde gerçekleşen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, COVİD-19 salgınının yarattığı negatif etkileri azaltmak için “Ekonomik İstikrar Kalkanı” isimli 100 milyar liralık bir ekonomik tedbir paketinin uygulamaya alınacağı duyurulmuş ve bu kapsamda, Kısa Çalışma Ödeneğinin devreye alınarak bundan faydalanmak için gereken süreçlerin kolaylaştırılacağı ve hızlandırılacağı açıklanmış olup, konuya ilişkin açıklamalarımız, 19.03.2020 tarihinde yayınladığımız Duyuru’da yer almıştı.

Bu defa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından “Kısa Çalışma Ödeneği” başvurularının 23.03.2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda yapılabileceği duyurularak başvuruların yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreç hakkında Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) internet sitesinde yapılacak bilgilendirmeye işaret edilmiştir.

İŞKUR’un internet sitesinde yer alan “Kısa Çalışma Ödeneği” hakkındaki bilgilendirme metninde genişletilme yapılarak COVİD-19 (Koronavirüs) salgını kapsamında söz konusu ödenekten faydalanılmasına ilişkin esaslar açıklanmıştır. Buna göre;

  • COVİD-19 (Koronavirüs) salgınından olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenler, İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri elektronik ortamda göndererek başvurabileceklerdir.
  • Kısa çalışma ödemeleri, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecektir.

Sözü edilen bilgilendirmenin detayları özetle aşağıdaki gibidir:

1. BAŞVURU SÜRECİ

COVİD-19 (Koronavirüs) salgınının olası etkileri dikkate alınarak "dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep" kapsamında kısa çalışma uygulaması başlatılmıştır. COVİD-19 (Koronavirüs) salgınından olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenler, buna ilişkin kanıtlarla birlikte “Kısa Çalışma Talep Formu” ile “Kısa Çalışma Yaptırılacak İşçilere İlişkin Bilgileri İçeren Listeyi” bağlı olduğu İŞKUR biriminin konuya ilişkin elektronik posta adresine, elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilecektir.
 
Başvuruların işyerine gidilmeden belge üzerinden hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için COVİD-19 (Koronavirüs) salgınından olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem arz etmektedir. İlgili idare tarafından gerektiğinde işverenle irtibata geçilerek ilave belgeler talep edilebilecektir. İşverenlere başvurusunun alındığı en kısa sürede aynı yolla bildirilecek ve başvurular uygunluk tespiti amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir.

2. UYGUNLUK TESPİTİNE YÖNELİK GENEL BİLGİLER

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca alınan kararlar uyarınca, İş Müfettişleri tarafından İŞKUR Yönetim Kurulunca alınan Covid-19 Sebebiyle Yapılacak Kısa Çalışma Uygulaması Kararı uyarınca yapılacak uygunluk tespiti incelemelerinde aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır;

  • Tüm incelemeler mahalline gidilmeksizin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında veya Grup Başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri üzerinden ve tespit tutanağı düzenlenmeksizin gerçekleştirilecektir.
  • İnceleme sürecinde başvuru evraklarında eksiklik olduğunun değerlendirilmesi halinde, ivedilikle işverenler ile irtibata geçilerek, söz konusu eksik evrakların elektronik ortamda intikal ettirilmesi istenecek ve inceleme evrak bazında ivedilikle tamamlanacaktır.
  • Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde, işyerlerinin sadece bu kapsamda olup olmadığına ilişkin belgeler yeterli olacaktır.
  • İşverenlerin yönetimsel kararları çerçevesinde faaliyeti durdurulan veya azaltılan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde ise, durumu ortaya koyacak ilgili belgeler yeterli olacaktır.
  • Uygunluk tespitine ilişkin olarak İş Müfettişlerince rapor niteliğinde yazı düzenlenecektir. Söz konusu yazı ve ekleri, İŞKUR İl Müdürlüklerine Kep adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek olup ıslak imzalı hali ise işyerlerinin dosyasında muhafaza edilmek üzere bilahare gönderilecektir.
  • Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti işlemi, Kanunda düzenlenen asgari ve azami süreler ile birlikte, idari tasarrufun süresi ile sınırlı olup idari tasarrufun sona ermesi ile kısa çalışma uygulaması da kendiliğinden sona ereceği dikkate alınmalıdır.

3. İŞVERENE KISA ÇALIŞMA TALEBİNİN SONUCUNUN BİLDİRİLMESİ

COVİD-19 (Koronavirüs) salgınından olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenlere başvurularının sonucu, elektronik posta yoluyla taleplerini gönderdikleri adrese yapılacaktır. Talebi uygun bulunan işverenler, İŞKUR tarafından bildirilen sürede “Kısa Çalışma Bildirim Listesini” güncelleyerek başvuru yaptıkları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine gönderecektir.

4. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ, MİKTARI VE ÖDENMESİ

Günlük kısa çalışma ödeneği, sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemeyecektir. 

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenmekte olup ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenecektir.

Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına “SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilecektir. Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.

Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler bir haftalık süreden sonra başlayacaktır. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir. Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve İŞKUR tarafından ödenecektir.

Saygılarımızla. 

Dosyalar