Sizi Arayalım
Fiziki Teslimat Olmaksızın Yapılan Kaydi Altın Alım Satım İşlemlerinde BSMV Hesaplanacaktır

DUYURU: 23.05.2020/103

Fiziki Teslimat Olmaksızın Yapılan Kaydi Altın Alım Satım İşlemlerinde BSMV Hesaplanacaktır

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 28. maddesinde, banka ve sigorta şirketlerinin 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paraların banka ve sigorta muameleleri vergisine (BSMV) tabi olduğu; 30. maddesinde, BSMV'yi banka ve bankerlerle sigorta şirketlerinin ödeyeceği; 31. maddesinde ise vergi matrahının 28. maddede yazılı paraların tutarı olduğu, kambiyo alım ve satım muamelelerinde kambiyo satışlarının tutarının vergiye matrah olacağı hükümleri yer almaktadır. 

Bu çerçevede, bankalarca gerçekleştirilen altın alım-satım işlemleri, kambiyo işlemi olarak değerlendirilmemekte; dolayısıyla bu işlemler kambiyo işlemleri kapsamında BSMV’ye konu edilmemekteydi. Bununla birlikte, bankalar tarafından kendi nam ve hesabına yapılan altın alım-satım işlemlerinde altının alış tarihindeki TL değeri ile satış tarihindeki TL değeri arasındaki fark (lehe kalan para) üzerinden %5 oranında BSMV hesaplanmak suretiyle vergilendirme yapılmaktaydı.

Bu defa, Gelir İdaresi Başkanlığınca Türkiye Bankalar Birliği’ne gönderilen “21.05.2020 tarihli Yazı” ile, bankaların fiziki teslimat olmaksızın yaptıkları altın alım-satımları yönünden görüş değişikliğine gidilmiştir. Buna göre, bankalar nezdinde mevduat ve yatırım hesapları üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan kaydi altın satış işlemlerinin kambiyo işlemi kapsamında olduğu değerlendirilerek bu işlemler üzerinden yürürlükte olan binde 2 oranında BSMV hesaplanması ve beyan edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu uygulamanın başlamasıyla birlikte bahse konu kaydi altın satışlarında lehe kalan para (altın satış bedeli ile altın maliyet bedeli arasındaki fark) üzerinden %5 oranında BSMV hesaplanması uygulamasının sonlandırılacağı tabidir. 

Diğer taraftan vergi idaresinin bu görüş değişikliği, sadece bankalar nezdinde yatırım hesapları ve diğer hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan altın alım-satım işlemlerine yönelik olduğundan fiziki teslimata dayalı altın alım-satım işlemlerinin vergilendirilmesine ilişkin mevcut uygulamaya aynen devam edilecek ve bu işlemler nedeniyle lehe kalan paralar üzerinden %5 oranında BSMV hesaplanması aynı şekliyle sürdürülecektir. 

Saygılarımızla.

Dosyalar