Sizi Arayalım
Mücbir Sebep Hali Sona Erdiğinden Bu Kapsamdaki Mükelleflerin Kısmi Tevkifata Tabi Alımlarında KDV Tevkifatı Uygulaması Yeniden Başlamıştır

DUYURU: 03.07.2020/124

Mücbir Sebep Hali Sona Erdiğinden Bu Kapsamdaki Mükelleflerin Kısmi Tevkifata Tabi Alımlarında KDV Tevkifatı Uygulaması Yeniden Başlamıştır

Bilindiği üzere, 24.03.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve işbu Tebliğle belirlenen mükellefler için 01.04.2020 ila 30.06.2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep hali ilan edilmiş olup konuya ilişkin açıklamalarımız 25.03.2020 tarihinde yayınladığımız Duyuru’da yer almıştı.

Diğer taraftan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin “Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar” başlıklı (I/C-2.1.3.1) numaralı bölümünde; “213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz.” açıklaması yer almaktadır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara istinaden, 01.04.2020 - 30.06.2020 (bu tarihler dâhil) tarih aralığı boyunca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin kısmi tevkifata tabi alımlarında KDV tevkifatı uygulanmamaktaydı. Diğer bir ifadeyle, bu mükellefler adına sözü edilen süre içinde satıcılar tarafından düzenlenen belgelerde kısmi KDV tevkifatı yapılmıyordu.

Bu defa, 01.07.2020 tarihi itibariyle 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin mücbir sebep halleri sona ermiş olup bu itibarla, 01.07.2020 tarihinden itibaren söz konusu mükelleflere yönelik olarak kısmi KDV tevkifatına tabi işlemler üzerinden KDV tevkifatı yapma yükümlülüğü yeniden başlamıştır.

Buna göre, 01.07.2020 tarihinden itibaren 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin kısmi KDV tevkifatına tabi alımlarında, bu mükellefler adına düzenlenecek faturaların ilgili oranlar dikkate alınmak suretiyle KDV tevkifatlı olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla. 

Dosyalar