Sizi Arayalım
Sermaye Hareketleri Genelgesine Göre Finansal Kuruluşlarca Sağlanan Fonlardan Döviz Kredisi Olarak Değerlendirilecek Olanlara Yeni Bir İstisna Getirilmiştir

DUYURU: 30.07.2020/132

Sermaye Hareketleri Genelgesine Göre Finansal Kuruluşlarca Sağlanan Fonlardan Döviz Kredisi Olarak Değerlendirilecek Olanlara Yeni Bir İstisna Getirilmiştir

“2008-32/34 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ”in 11/11. maddesine göre, bankalar ve faktoring şirketleri tarafından ihracat ve transit ticaret işlemlerine ilişkin doğmuş veya doğacak olan alacakların devralınması suretiyle ihracatçılara ve transit ticaret tacirlerine döviz üzerinden fon kullandırılabilmektedir. Sözü edilen Tebliğ düzenlemesi ile uyumlu olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 02.05.2018 tarihinde yayımlanan Sermaye Hareketleri Genelgesi (Genelge)’nin 42/3. maddesinde de, bankalar ile faktoring şirketleri tarafından ihracat ve transit ticaret işlemleri dışındaki işlemlere ilişkin olarak doğmuş ve doğacak olan alacakların devralınması suretiyle firmalara döviz üzerinden kullandırılacak fonların, döviz kredisi olarak değerlendirileceği belirtilmiştir.

Bu defa, “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 20.07.2020 tarih ve 394743 sayılı yazısı”na istinaden yapılan değişiklik ile, bankalar ve faktoring şirketleri tarafından yurt içi ticaret işlemlerine ilişkin döviz cinsinden doğmuş ve doğacak olan alacakların gayrikabili rücu olarak devralınması durumunda işlemin döviz kredisi olarak değerlendirilmesi uygulamasına son verilmiştir. Sözü edilen işlemlerin takibi için, alacağı devralan banka veya faktoring şirketi tarafından Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine;

  • Devralma tarihinde satıcı adına kredi kullandırımı bildiriminde bulunulması,
  • Alacağın vadesi geldiğinde ise alacağın tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın, söz konusu tutarın satıcının kredi bakiyesinden düşülmesi için yine bildirim yapılması

gerekecektir.

Saygılarımızla. 

Dosyalar