Sizi Arayalım
Ülke Bazlı Raporların Beyan Tarihinin Uzatılması Hakkında Sirküler Yayımlanmıştır

DUYURU: 23.02.2021/35

Ülke Bazlı Raporların Beyan Tarihinin Uzatılması Hakkında Sirküler Yayımlanmıştır

25.02.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ve 01.09.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4 seri no.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği” ile;

  • Konsolide geliri 750 milyon Euro’yu aşan Türk Çok Uluslu İşletmelerin nihai ana işletmesi ve
  • Söz konusu geliri aşan yabancı Çok Uluslu İşletmelerin bünyesinde yer alan Türkiye’de mukim şirketlerin

2019 yılı Ülke Bazlı Raporlarını 31.12.2020 tarihine kadar Mali İdareye beyan etmesi zorunluluğu getirilmişti. Konuya ilişkin açıklamalarımız ise, Soru/Cevap şeklinde hazırladığımız Rehber’de yer almıştı.

Akabinde, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde 17.12.2020 tarihinde yayımlanan “2 Sayılı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler” ile 2019 hesap dönemi ile 01.01.2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemi için sözü edilen beyanın tarihi 26.02.2021’e kadar uzatılmıştı.

Bu defa, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde 22.02.2021 tarihinde yayımlanan “3 Sayılı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla  Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler” ile, ülke bazlı raporların beyanları için bir defa daha ek süre sağlanmış ve ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu hakkında açıklamalar yapılmıştır. Sözü edilen Sirküler’de yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir:

Ülke Bazlı Raporların Verilme Süresi Uzatılmıştır

İşbu Duyuru konusu Sirküler ile;

  • Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak/2020 ve Şubat/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre 31.03.2021 Çarşamba günü sonuna kadar ve
  • Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak – Şubat - Mart - Nisan ve Mayıs/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre 30.06.2021 Çarşamba günü sonuna kadar,

uzatılmıştır. Diğer taraftan;

  • Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunan çok uluslu işletme gruplarının Mart/2020 ve sonraki tarihlerde biten özel hesap dönemleri ve
  • Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletme gruplarının ise Haziran/2020 ve sonraki tarihlerde biten özel hesap dönemleri

için hazırlanması gereken ülke bazlı raporları, ilgili özel hesap döneminin bitimini takip eden on ikinci ayın sonuna kadar elektronik ortamda sunulmasına yönelik uygulamada bir değişiklik yapılmamıştır.

Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu Hakkındaki Açıklamalar

2019 hesap dönemine ve 01.01.2019 tarihinden sonra başlayan özel hesap dönemine ilişkin ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formunu, “1 seri no.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ”de belirtilen süreler içinde, İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara ve verildiği tarihteki koşullara uygun şekilde doldurarak İdareye sunan işletmelerin, bu tarihten sonra vuku bulan;

  • Ülke bazlı raporların değişimine ilişkin yetkili makam anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile
  • Raporlayan işletmenin değişmesi

ve benzeri değişiklikler nedeniyle söz konusu bildirim formunu yeniden vermesine gerek bulunmamaktadır.

Saygılarımızla. 

Dosyalar