Sizi Arayalım
İnternet Ortamında Yayımlanan İlanlara Yönelik Devamlı Bilgi Verme Zorunluluğu Getirilmesine İlişkin 538 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

DUYURU: 02.06.2022/67

İnternet Ortamında Yayımlanan İlanlara Yönelik Devamlı Bilgi Verme Zorunluluğu Getirilmesine İlişkin 538 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

İnternet ortamında yayımlanan ilanlara yönelik devamlı bilgi verme zorunluluğu getirilmesine ilişkin “538 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

31.05.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “538 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ve yer sağlayıcılarına, yayımlanmasına aracılık ettikleri taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak internet ortamında verilen ilanlara ilişkin olarak devamlı bilgi verme zorunluluğu getirilmiştir.

Söz konusu Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandığı 31.05.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’de yer alan düzenlemeler aşağıda detaylı olarak özetlenmiştir.

Sürekli Bilgi Verme Zorunluluğu Bulunanlar:

Taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden;

  • Aracı hizmet sağlayıcıları,
  • Sosyal ağ sağlayıcıları,
  • Yer sağlayıcılarına,

devamlı bilgi verme zorunluluğu getirilmiştir.

Aracı Hizmet Sağlayıcıları, Sosyal Ağ Sağlayıcıları ile Yer Sağlayıcıları ile İşaret Edilen Kişiler:

Aracı Hizmet Sağlayıcı: 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişidir.

Sosyal Ağ Sağlayıcı: 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 2. maddesinde tanımlanan sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir.

Yer Sağlayıcı: 5651 sayılı Kanunun 2. maddesinde tanımlanan ve hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişilerdir.

Devamlı Bilgi Verme Kapsamında Olan Bilgiler:

Sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilen aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcıları takvim yılının birer aylık dönemleri içerisinde gerçekleştirmiş oldukları söz konusu işlemlere ilişkin olarak;

  • Verilen hizmetin sağlandığı internet adres veya adreslerini,
  • Hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/YKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini,
  • Hizmet verilenler adına gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgilerini,
  • Gelir İdaresi Başkanlığı (Başkanlık) tarafından belirlenecek diğer bilgileri,

elektronik ortamda Başkanlığa bildirmek zorundadır.

Yukarıda sayılanların, ödemelere ilişkin olarak satıcının/kiralayanın ticari temsilcisi (Emlakçı gibi) olması sebebiyle ödemeye aracılık etmesi veya ödeme hizmetini bir dış hizmet olarak banka veya ödeme kuruluşundan alması bilgi verme yükümlülüğünü etkilemeyecektir.

Bildirimin Zamanı ve Şekli:

Bildirilmesi zorunlu olan bilgiler Gelir İdaresi Başkanlığı’na aylık olarak bildirilecektir. Bir aya ait bilgilerin, takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar bildirilmesi zorunludur.

Devamlı bilgi verme yükümlülüğü getirilenlerin bildirmesi gereken bilgilere ilişkin veri format ve standardı Başkanlık tarafından BTRANS aracılığıyla duyurulacak ve bilgiler bu Sistem üzerinden elektronik ortamda Başkanlığa bildirilecektir.

Sürekli Bilgi Vermek Zorunda Olanlar ile İlan Verenlerin Sorumluluğu:

Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar BTRANS aracılığıyla bildirdikleri bilgilerin doğruluğundan sorumlu oldukları gibi, bu bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu format, standart ve bildirim yöntemine uygun olarak bildirmek zorundadır.

Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar ilan verenlerin bu Tebliğ gereğince temin etmeleri gereken bilgilerin kendilerine bildirilebilmesi için gerekli olan koşulları yerine getirmek zorundadır.

Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen format, standart ve bildirim yöntemi haricinde bildirilen bilgiler kabul edilmeyecek ve bildirim yapılmamış sayılacaktır.

Bilgi verme zorunluluğu getirilenler, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine bildirmekle yükümlü oldukları bilgileri Vergi Usul Kanunu’nun defter, kayıt ve belgeler için öngördüğü muhafaza süreleri içerisinde elektronik ortamda saklamak ve istenildiğinde elektronik araçlar ve ortamlar vasıtası ile ibraz etmekle yükümlüdür.

Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar üzerinden ilan verenler, verdikleri ilanlara yönelik olarak söz konusu sağlayıcıların Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmek zorunda olduğu bilgileri bunlara vereceklerdir. Verilen ilanın konusu olan taşınır, taşınmaz, mal veya hizmetlerin mülkiyetinin ilan veren dışındaki bir gerçek veya tüzel kişiye ait olması durumunda, mülkiyet sahibine ilişkin bilgilerin de aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılara bildirilmesi gerekecektir.

Ayrıca ilan verenler, aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcıların bu kapsamda bildirmek zorunda oldukları bilgileri bunlara temin etmek zorunda olduğu gibi, bu bilgilerin doğruluğundan da sorumludur.

Yapılan düzenleme kapsamında bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunanlar ile getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında Vergi Usul Kanunu’nun ilgili ceza hükümleri uygulanacaktır.

İlk Bildirim Zamanı:

Sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilenler, ilk bildirimlerini 2022 Haziran ayında verilen ilanlara ilişkin olarak 01.08.2022 tarihine (31.07.2022 tarihinin hafta sonuna isabet etmesi nedeniyle) kadar Başkanlığa yapmak zorunda olacaklardır.

Ayrıca, Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla yayında olan ilanlar ile Tebliğin yayımlandığı tarihten 31.05.2022 tarihine kadar ilk kez verilen ilanlara (bunlardan bu Tebliğin yayımlandığı tarihten 31.05.2022 tarihine kadar yayından kaldırılanlar ile 2022 Haziran ayında yayını devam eden veya yayından kaldırılanlar dahil) ilişkin bildirimin de 31.08.2022 tarihine kadar yapılması gerekecektir.

Söz konusu Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandığı 31.05.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

“538 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği”nin Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar