Sizi Arayalım
Tarımsal Destekleme Ödemeleri Üzerinden Tahsil Edilen Verginin İadesine İlişkin 316 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

DUYURU: 13.12.2021/158

Tarımsal Destekleme Ödemeleri Üzerinden Tahsil Edilen Verginin İadesine İlişkin 316 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

Tarımsal destekleme ödemeleri üzerinden tahsil edilen gelir vergilerinin iadesine ilişkin uygulamaların yer aldığı “316 seri no.lu Gelir Vergisi Tebliği” 10.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

26.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, diğer düzenlemelerin yanı sıra;

 • Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’ya eklenen mükerrer 20/C maddesi ile 26.10.2021 tarihinden geçerli olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından çiftçilere yapılan destek ödemeleri gelir vergisinden istisna edilmiş,
 • GVK’na eklenen geçici 92. madde kapsamında, istisna düzenlemesinin yürürlüğe girdiği 26.10.2021 tarihi öncesinde, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilen gelir vergilerinin (düzeltme zamanaşımı içerisinde) çiftçilerin talebi üzerine yasal faiziyle birlikte kendilerine iade edilebilmesine imkan sağlanmıştı.

Yukarıda belirtilen 7338 sayılı Kanun hakkındaki detaylı açıklamalarımız 30.10.2021 tarihli Rehberimiz’de yer almıştı.

Bu defa, GVK’nın tarımsal destekleme ödemeleri üzerinden kesilen vergilerin iadesine imkan tanıyan geçici 92. maddesinin uygulamasına ilişkin usul ve esasları içeren “316 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği” 10.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 

Söz konusu Tebliğ’de yer alan düzenlemeler, detayları itibariyle aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

İADE TALEBİ VE İBRAZ EDİLECEK BELGELER

Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun geçici 92. maddesinin yürürlüğe girdiği 26.10.2021 tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisi, başvuru sahiplerinin veya vekillerinin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde vergi dairesine (bağlı vergi dairesi statüsündeki mal müdürlükleri dahil) başvurmaları üzerine red ve iade edilecektir. Başvuru süreci ile ilgili diğer hususlar şöyledir:

 • İade işleminin yapılabilmesi için Ek-1’de yer alan dilekçe örneğinin eksiksiz şekilde doldurularak başvuruda bulunulması gerekmektedir.
 • Başvuruda bulunulabilecek vergi dairesi başvuru sahipleri tarafından serbestçe seçilebilecektir.
 • Kendisine destek ödemesinde bulunulan hak sahiplerinin mirasçıları tarafından iade talebinde bulunulması halinde, Ek-1’de yer alan dilekçe örneğinin eksiksiz olarak doldurulması ve dilekçe ekine “mirasçılık belgesi” ile “veraset ve intikal vergisi ilişik kesme belgesi”nin eklenmesi şartıyla mirasçılar, hisseleri oranında madde hükümlerinden yararlanabilecektir.
 • Dilekçeler İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda verebileceği gibi elden veya posta yoluyla da ilgili vergi dairesine verilebilecektir. Ancak, hak sahiplerinin mirasçıları ya da vekilleri tarafından yapılan başvurular ile bu kapsamda açılmış davalardan feragat etmek suretiyle yapılan başvurulara ilişkin dilekçeler, elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine verilebilecektir.

İADE UYGULAMASI VE DÜZELTME TALEPLERİNE İLİŞKİN YAPILACAK İŞLEMLER

GVK’nın geçici 92. maddesinin yürürlüğe girdiği 26.10.2021 tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisinin iade işlemleri illerde; vergi dairesi başkanlıkları ya da defterdarlıkların yetkili kılacakları vergi dairesi/vergi dairelerince yerine getirilecektir.

İadeyi yapacak vergi dairesi tarafından iade işlemine konu vergi kesintilerinin bulunup bulunmadığı ile destek ödemesi üzerinden adına tevkifat yapılan başvuru sahibinin adı soyadı ve T.C. kimlik numarası bilgileri GİBİNTRANET/Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ekranından kontrol edilecektir. İade talep dilekçesinde yer alan bilgiler ile YBS üzerinden temin edilen bilgilerin uyumlu olması durumunda başvuru sahiplerinden başka bilgi veya belge istenilmeyecek ve mükelleflerin iade talepleri yerine getirilecektir.

İadeye ilişkin bilgilerin YBS ekranından tespit edilememesi veya bilgilerde uyumsuzluk bulunması halinde;

 • Kesinti yapılıp yapılmadığı araştırılacak ve kesinti yapıldığı halde ilgili vergi dairesine beyan edilmediğinin tespit edilmesi durumunda, destek ödemesinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları tarafından, destek ödemesinin yapıldığı dönem, ödemenin gayrisafi tutarı ve yapılan tevkifata ilişkin bilgileri ihtiva eden ilgili muhtasar beyanname için düzeltme beyannamesi verilmesini müteakip iade işlemleri gerçekleştirilecektir.
 • GVK’nın 100. maddesi kapsamında tarımsal destek ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesintilerinin muhtasar beyanname ile beyan edilmemesi durumunda ise kesintiyi yapan kamu kurum ve kuruluşlarının destek ödemesinin yapıldığı dönem, ödemenin gayrisafi tutarı ve yapılan tevkifata ilişkin bilgileri ilgili vergi dairesine göndermelerini müteakip iade işlemleri gerçekleştirilebilecektir.
 • Kamu kurum ve kuruluşları; iade işleminin yapılabilmesi için başvuru sahipleri, vekilleri veya ilgili vergi dairesince istenilen bilgi ve belgeleri ivedi bir şekilde temin ve ibraz etmekle yükümlüdür.
 • GVK’nın geçici 92. maddesi hükmünden yararlanılabilmesi için destekleme ödemeleri üzerinden kesilen vergilerin ödenmiş olması şartı aranmayacaktır.
 • Vergi Usul Kanunu (VUK)’nda düzenlenen düzeltme zamanaşımı süresi dolduktan sonra yapılan başvurular üzerine red ve iade yapılması söz konusu değildir. 01.01.2016 tarihinden önceki dönemler zamanaşımına uğradığından, bu dönemlere ilişkin yapılan başvurulara istinaden red ve iade işlemleri yapılmayacaktır.
 • Düzeltme talepleri üzerine red ve iade işlemlerinin yapılabilmesi için bu iade işlemlerine ilişkin dava açılmaması şarttır. Vergi dairesince iade işlemi yapıldıktan sonra her ne sebeple olursa olsun bu iade işleminden dolayı dava açılması halinde, yapılmış olan iade haksız iade kapsamında değerlendirilecek ve iade edilen tutarlar ceza ve faiz uygulanmak suretiyle geri alınacaktır.
 • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 23. maddesi ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 88. maddesi hükümleri dikkate alınarak mükelleflerin iade işlemleri gerçekleştirilecektir.

DAVA AŞAMASINDA BULUNAN İADE TALEPLERİ

VUK’ta düzenlenen düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisinin iadesine yönelik düzeltme başvurusunda bulunmuş ve düzeltme talebi kabul edilmediği için dava açmış olan başvuru sahiplerinin, mahkemelerde ihtilafı devam eden (henüz kesinleşmeyen) davalarından feragat etmeleri ve buna ilişkin ilgili mahkemeden feragat ettiklerini gösterir şerhli dilekçe örneklerini veya bu belge temin edilemediği takdirde mahkemenin feragat nedeniyle davanın reddine dair vereceği karar örneklerini başvuru sahiplerinin başvuruda bulunacakları vergi dairelerine ibraz etmeleri kaydıyla gerekli red ve iade işlemleri yapılacaktır.

 • Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak idare veya davacı lehine ya da aleyhine yargılama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmeyecektir.
 • VUK’ta düzenlenen düzeltme zamanaşımı süresi dolduktan sonra yapılmış olan düzeltme başvurularının reddi üzerine dava açmış ve mahkemelerde ihtilafı devam eden başvuru sahiplerine, davalarından feragat edip etmediklerine bakılmaksızın red ve iade yapılması mümkün olmayıp, mahkemelerce verilen kararlara göre işlem tesis edilecektir.
 • Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan iade talepleriyle ilgili olarak kesinleşen yargı kararına göre işlem tesis edilmesi gerekmekte olup, verilen kararlar aleyhine olan başvuru sahiplerinin yeniden düzeltme başvurusunda bulunmak suretiyle madde ile getirilen düzenlemeden faydalanması mümkün değildir.

İADE KAPSAMINDAKİ ÖDEMELER

Düzenleme kapsamında yapılacak iadeler, 01.01.2016 tarihi ve sonrasında kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmış bulunan tarımsal destek ödemelerinden kesilen gelir vergisiyle sınırlı bulunmaktadır.

GVK’nın geçici 92. maddesinde belirtilen “kamu kurum ve kuruluşları” ifadesinden; Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde sayılan kamu kurum ve kuruluşları ile bu Kanunda tanımlanan mahalli idarelerin anlaşılması gerekmektedir.

01.01.2016 tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmış bulunan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif suretiyle ödenmiş bulunan gelir vergileri yönünden ise geçici madde hükmünden faydalanılması mümkün değildir.

Saygılarımızla,

Dosyalar