Sizi Arayalım
Tecil Faizi Oranı Yıllık %36’dan %48’e Yükseltilmiştir

DUYURU 22.05.2024/32

Tecil Faizi Oranı Yıllık %36’dan %48’e Yükseltilmiştir

21.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Tahsilat Genel Tebliği Seri: C Sıra No:8” ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına tanınan yetkiye istinaden yıllık 6 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı H olarak yeniden belirlenmiştir.

21.05.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Tahsilat Genel Tebliği Seri: C Sıra No:8” ile, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (AATUHK) 48. maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına tanınan yetkiye istinaden yıllık %36 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı %48 olarak yeniden belirlenmiştir.

Bilindiği üzere, AATUHK’nın 48. maddesi uyarınca, amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse;

  • Borçlu tarafından yazıyla istenmiş ve
  • Teminat gösterilmiş

olması şartıyla, alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca, amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilmektedir.

Bu çerçevede, işbu Duyuru konusu Tebliğin yayımı tarihinden (21.05.2024) itibaren yapılacak olan müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %48 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile bu tarihten önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına ise, (tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece) müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranının (%36) uygulanması gerekmektedir.

Bununla birlikte, işbu Duyuru konusu Tebliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı 21.05.2024 tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talebi kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması; ancak yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde;

  • Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar eski tecil faizi oranı (%36),
  • Bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise %48

oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Diğer yandan, AATUHK’nın 48. maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi de yıllık %48 oranı ve işbu Duyuru konusu Tebliğ’de belirlenen uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecektir.

“Tahsilat Genel Tebliği Seri: C Sıra No:8”nin Resmi Gazete’de yayımlanan orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Dosyalar