Sizi Arayalım
Transfer Fiyatlandırması Konusundaki Çeşitli Açıklamaların Yanısıra Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu İçin Belirlenen Sürenin Ertelendiği 4 Seri Nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Yayımlanmıştır

DUYURU: 03.09.2020/155

Transfer Fiyatlandırması Konusundaki Çeşitli Açıklamaların Yanısıra Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu İçin Belirlenen Sürenin Ertelendiği 4 Seri Nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Yayımlanmıştır

Bilindiği üzere, 25.02.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, transfer fiyatlandırması mevzuatında pek çok önemli değişikliler yapılmasının yanı sıra OECD BEPS kapsamında benimsenen üç kademeli transfer fiyatlandırması belgelendirmesi çerçevesinde yerel transfer fiyatlandırması raporuna (“local file”) ek olarak genel rapor (“master file”) ve ülke bazlı rapor (“CbCR”) yükümlülükleri getirilmiş ve konuya ilişkin açıklamalarımız Soru-Cevap şeklinde hazırladığımız Rehber’de yer almıştı.

Bu defa, 01.09.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ” ile;

  • İlişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumlara ilişkin ilişkili kişi tanımı,
  • Emsallere uygun fiyat ya da bedelin tespitinde kullanılan yöntemlere eklenen işlemsel kâr yöntemleri,
  • Peşin fiyatlandırma anlaşmaları,
  • Transfer fiyatlandırmasında belgelendirme,
  • Belgelendirme yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getiren mükellefler için ceza uygulaması,
  • Grup içi hizmetler

konularına ilişkin olarak anılan Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen hususlar 1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’e yansıtılmıştır. Ayrıca, ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu için belirlenen tarih 2 aylık süreyle ertelenerek söz konusu formun 30.10.2020 tarihine kadar elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden verileceği belirtilmiştir. 

Bununla birlikte, raporlanan hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar hazırlanıp elektronik ortamda İdareye sunulacak olan ülke bazlı raporun ilk uygulaması olan 2019 hesap dönemi için, 31.12.2020 tarihine kadar elektronik ortamda İdareye sunulması gerektiği açıklanmıştır. Özel hesap dönemine tabi olunması durumunda ise, ilk ülke bazlı raporun, 01.01.2019’dan sonra başlayan hesap dönemi için hazırlanması ve ilgili özel hesap döneminin bitimini takip eden on ikinci ayın sonuna kadar elektronik ortamda İdareye sunulması gerekmektedir. Buradan hareketle, ülke bazlı raporlama tarihine ilişkin olarak erteleme yapılmadığı/öngörülmediği anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan, ülke bazlı raporlama yükümlülüklerinin belirlenmesinde, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları veya ilgili ülkede yürürlükte olan başka bir muhasebe ve finansal raporlama standardı uyarınca hazırlanan konsolide finansal tablolar dikkate alınacaktır.

Kapsama giren çok uluslu işletmeler grubu üyeleri tarafından; nihai ana işletme veya vekil işletme olup olmadıkları ve grup adına hangi işletmenin raporlama yapacağı ile hesap dönemi hakkındaki bilgiler, her yıl, raporlanacak hesap dönemini takip eden yılın Haziran ayı sonuna kadar Ek-5’teki içeriğe ve İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun şekilde “ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu” doldurularak elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilecektir. Raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloları, bu tarihler itibarıyla henüz oluşturulmamış çok uluslu işletmeler grubu, bu durumu İdareye bildirerek ek süre için başvuruda bulunabilecektir.

Kapsama giren mükelleflerin bağlı bulunduğu vergi dairesinden kullanıcı kodu, parola ve şifre almaları gerekmektedir. Kâğıt ortamında (elden veya posta ile) bildirim formu kabul edilmeyecektir. Bildirim formunun elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için sistem üzerinden onaylama işleminin yapılması şarttır.

Ülke bazlı rapora ilişkin olarak Ek-6’daki içeriğe uygun şekilde düzenlenen tablolar, Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) uygulamasında yer alan açıklamalar doğrultusunda doldurulacak ve elektronik ortamda xml formatında gönderilecektir. Gönderim için Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresinde yer alan BTRANS uygulaması kullanılacaktır. Mükelleflerin, BTRANS ile veri gönderebilmeleri için öncelikle kullanıcı kodu, şifre ve parola almaları gerekmektedir. Bunun için Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığına ıslak imzalı bir dilekçe gönderilerek kullanıcı kodu, şifre ve parola talep edilecektir. Bu dilekçelerde mükellefler ne amaçla veri gönderimi gerçekleştirmek istediklerini belirtmelidirler. Bu şekilde verilecek kullanıcı koduna göre göndermek istedikleri veri formatına uygun tanımlamalar yapılacaktır.

Ek-5 “ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu” ve Ek-6 “ülke bazlı rapor”, mükellef tarafından bizzat gönderilebileceği gibi ilgili dönemde, aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan serbest muhasebeci mali müşavir veya gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi tasdik sözleşmesi (tam tasdik sözleşmesi) bulunan yeminli mali müşavirleri aracılığıyla da gönderilebilecektir.

Nihai ana işletmesi Türkiye’de bulunan çok uluslu işletmeler grubu adına hazırlanan ülke bazlı rapor, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ve/veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar çerçevesinde karşılıklı olarak diğer ülke vergi idareleri ile paylaşılabilecek olup karşılıklı bilgi paylaşımı yapılan ülkelerin listesi, İdare tarafından ilan edilecektir.

Öte yandan, kurumlar vergisi mükelleflerince ilişkili kişilerle bir hesap dönemi içinde yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri ile ilgili olarak doldurmaları ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde, bağlı bulunulan vergi dairesine göndermeleri gereken “transfer fiyatlandırması, kontrol edilen yabancı kurum ve örtülü sermayeye ilişkin form”un doldurulmasında, her bir ilişkili kişi bazında yıllık toplam net tutarı 30.000 TL’nin altında olan mal veya hizmet alım ya da satım işlem bilgileri ile söz konusu ilişkili kişi bilgilerine yer verilmesine gerek bulunmadığı belirtilmiştir.

Saygılarımızla. 

Dosyalar