Sizi Arayalım
İki Yıldan Fazla Süreyle Elde Tutulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Paylarından Elde Edilen Kazançlar İçin %0 Oranında Stopaj Uygulanacaktır

DUYURU: 07.09.2021/127

İki Yıldan Fazla Süreyle Elde Tutulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Paylarından Elde Edilen Kazançlar İçin %0 Oranında Stopaj Uygulanacaktır

04.09.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4454 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile 2006/10731 sayılı Kararda GYF ve GSYF katılma paylarından elde edilen kazanç ve iratlar için kalıcı olarak yapılan değişiklikle, iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarına ilişkin uygulanacak stopaj oranı “yüzde 0” olarak belirlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye ilişkin olarak Centrum tarafından hazırlanan Duyurumuz aşağıda yer almaktadır.

Menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarından elde edilen kazanç ve iratların tevkifat (stopaj) suretiyle vergilendirilmesine ilişkin düzenlemeler Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun geçici 67. maddesinde yer almaktadır. Anılan madde kapsamında yapılacak gelir vergisi tevkifatı oranları ise 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile belirlenmiştir.

23.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun geçici 67. maddesi kapsamında menkul kıymet gelirlerine ilişkin stopaj oranlarının belirlendiği 2006/10731 sayılı BKK’da çeşitli değişikliklere gidilerek, mevduat faizleri ile katılım bankalarınca ödenen kar paylarına ilişkin tevkifat oranlarındaki geçici süreli indirimin uygulama süresi uzatılmış; bunun yanı sıra tahvil, bono ve kira sertifikası gelirleri ile yatırım fonlarından elde edilen gelirlere ilişkin tevkifat oranlarında geçici süreliğine indirime gidilmişti. Konuya ilişkin açıklamalarımız 24.12.2020 tarihinde yayımladığımız Duyuru’da yer almıştı.

Akabinde, yukarıda belirtilen tevkifat oranlarındaki indirimlerin süresi;

  • 01.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile 31.05.2021 tarihine (01.04.2021 tarihli, 48 sayılı Duyurumuz),
  • 01.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4027 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile 31.07.2021 tarihine (04.06.2021 tarihli, 84 sayılı Duyurumuz),
  • Son olarak, 30.07.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile de 30.09.2021 tarihine (30.07.2021 tarihli, 111 sayılı Duyurumuz)

kadar uzatılmıştı.

Böylelikle, 23.12.2020 ila 31.09.2021 tarihleri arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında ''döviz'' ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonları katılma paylarından elde edilen gelir ve kazançlara tevkifat oranının %0 olarak uygulanması sağlanmış idi.

Bu defa, 04.09.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4454 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile tevkifat oranlarının belirlendiği 2006/10731 sayılı Kararda kalıcı olarak yapılan değişiklikle;

  • İki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar üzerinde yapılacak tevkifatın oranı %0 olarak belirlenmiş,
  • İki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançların gerçek kişilerce beyan edilmesi halinde beyannamede bu kazançlar üzerinden hesaplanacak olan gelir vergisinin oranı da %0 olarak tespit edilmiştir.

Buna göre;

  • 23.12.2020 - 30.09.2021 tarihleri (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar ile
  • İki yıldan fazla süreyle elde tutulan (iktisap tarihi fark etmeksizin) girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlara

geçici 67. madde kapsamında %0 oranında stopaj uygulanacaktır.

Ayrıca, iki yıldan fazla süreyle elde tutulan (iktisap tarihi fark etmeksizin) girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançların gerçek kişilerce beyan edilmesi halinde, yıllık beyannamede bu kazançlar üzerinden gelir vergisi hesaplanmasında da %0 oranı dikkate alınacaktır.

Söz konusu geçici 3. maddeye ilişkin olarak ek bir süre uzatımı yapılmadığı taktirde, 23.12.2020 tarihinden önce veya 30.09.2021 tarihinden sonra iktisap edilen ve iki yıldan daha kısa süre elde bulundurulan girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarından elde edilen kazançlar üzerinden (başkaca bir belirleme yapılmazsa) geçici 67. madde kapsamında %10 oranında tevkifat yapılacaktır.

Mali İdare’nin 2020 yılında vermiş olduğu bir özelgeye göre, yatırım fonlarınca yapılan kar dağıtımları da geçici 67/1. madde kapsamında elde edilen kazanç (dönemsel getiri) olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, yatırım fonlarınca dağıtılan kar payları üzerinden geçici 67/1. madde kapsamında gelir vergisi tevkifatı yapılması söz konusudur.

Anılan kar payları üzerinden, yukarıda belirtilen şartlara bağlı olarak, %0 oranında yapılacak tevkifat, dernek ve vakıf gibi gelir/kurumlar vergisi mükellefi olmayanlar açısından nihai vergi olmaktadır. Gerçek kişi yatırımcı açısından ise, elde edilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisnadır. Kar payının kalan yarısı ile diğer gelirleri toplamının belirli bir tutarı aşması halinde (2021 yılı için 53.000 TL) kar payının yarısının yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir. Gerçek kişiler açısından bu kar paylarının yıllık beyanname ile beyanının söz konusu olması halinde de, iki yıldan fazla süreyle elde tutulan söz konusu katılma paylarından elde edilen bu kar payları %0 oranında vergilendirilecektir. Yapılan düzenleme bu yönüyle, iki yıldan fazla süreyle elde tutulan GYF ve GSYF katılma paylarından elde edilen kazanç ve iratlarda gerçek kişiler açısından da gelir vergisi oranını sıfıra indirmiş olmaktadır.

4454 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Dosyalar