Sizi Arayalım
Kar Dağıtımı Sınırlaması 01.01.2021 Tarihi İtibariyle Sona Ermiştir

DUYURU: 08.01.2021/4

Kar Dağıtımı Sınırlaması 01.01.2021 Tarihi İtibariyle Sona Ermiştir

17.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Kanun ile uygulamaya giren ve akabinde 18.09.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 3 ay süreyle uzatılarak 2020 yılı sonuna kadar sürdürülen kar payı sınırlamasına yönelik uygulama, 01.01.2021 tarihi itibariyle sonlanmıştır. Bu itibarla, yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı sürece, 2021 yılından başlamak üzere; - Dağıtılmamış olan 2019 yılı ve önceki dönemlere ilişkin karlar ile 2020 yılına ait karların dağıtılması mümkün olabilecek, - 2021 yılına ilişkin olarak genel kurul tarafından yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtma yetkisi verilebilecek ve kar payı avansı ödenebilecektir.

17.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu (TTK)’na geçici 13. madde eklenerek, devlet, il özel idaresi, belediye, köy ve diğer kamu tüzel kişilerinin pay sahibi olduğu şirketler ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait olan fonlar hariç olmak üzere; 

  • Sermaye şirketlerinin 30.09.2020 tarihine kadardağıtabilecekleri nakit kar payı tutarının, 2019 yılı net dönem karının yüzde yirmi beşini aşamayacağı,
  • Anılan tarihe kadar geçmiş yıl karları ile serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği ve
  • Genel kurulca yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtma yetkisi verilemeyeceği 

hükme bağlanmış (17.04.2020 tarihli Rehberimiz) ve ardından 17.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile, yukarıda belirtilen sermaye şirketlerine yönelik geçici süreli kar dağıtımı sınırlamasının uygulama usul ve esasları düzenlenmişti (18.05.2020 tarihli Duyurumuz).

Son olarak, 18.09.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, TTK’nın geçici 13. maddesinde belirtilen süre 3 ay uzatılarak, kar dağıtımı sınırlamasının 2020 yılı sonuna kadar sürdürülmesi sağlanmıştı (21.09.2020 tarihli Duyurumuz).

Cumhurbaşkanına söz konusu uygulamanın yeniden uzatılması konusunda yetki tanınmamış ve konuya ilişkin olarak yeni bir yasal düzenleme yapılmamış olması nedeniyle, sermaye şirketlerine yönelik kar payı sınırlamasının 01.01.2021 tarihi itibariyle sona erdiği ortaya çıkmaktadır.

Bu itibarla, konuya ilişkin yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece, sermaye şirketlerinin;

  • Dağıtılmamış olan 2019 yılı ve önceki dönemlere ilişkin net karları ile 2020 yılına ait net karlarını dağıtabilmeleri ve
  • 2021 yılına ilişkin olarak genel kurul tarafından yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtma yetkisi verilebilmesi ve kar payı avansı ödemesinde bulunulabilmesi

mümkün olacaktır.

Saygılarımızla. 

Dosyalar